周兴嗣的诗词 第 1 页 / 共 1 篇

作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开
 • qiān
 • wén
 • tiān
 • xuán
 • huánɡ
 •  ,
 • zhòu
 • hónɡ
 • huānɡ
 •  
 • yuè
 • yínɡ
 •  ,
 • chén
 • xiù宿
 • liè
 • zhānɡ
 •  
 • hán
 • lái
 • shǔ
 • wǎnɡ
 •  ,
 • qiū
 • shōu
 • dōnɡ
 • cáng
 •  
 • rùn
 • chénɡ
 • suì
 •  ,
 • tiáo
 • yáng
 •  
 • yún
 • ténɡ
 • zhì
 •  ,
 • jié
 • wéi
 • shuānɡ
 •  
 • jīn
 • shēnɡ
 • shuǐ
 •  ,
 • chū
 • kūn
 • ɡānɡ
 •  
 • jiàn
 • hào
 • quē
 •  ,
 • zhū
 • chēnɡ
 • ɡuānɡ
 •  
 • ɡuǒ
 • zhēn
 • nài
 •  ,
 • cài
 • zhònɡ
 • jiè
 • jiānɡ
 •  
 • hǎi
 • xián
 • dàn
 •  ,
 • lín
 • qián
 • xiánɡ
 •  
 • lónɡ
 • shī
 • huǒ
 •  ,
 • niǎo
 • ɡuān
 • rén
 • huánɡ
 •  
 • shǐ
 • zhì
 • wén
 •  ,
 • nǎi
 • cháng
 •  
 • tuī
 • wèi
 • rànɡ
 • ɡuó
 •  ,
 • yǒu
 • táo
 • tánɡ
 •  
 • diào
 • mín
 • zuì
 •  ,
 • zhōu
 • yīn
 • tānɡ
 •  
 • zuò
 • cháo
 • wèn
 • dào
 •  ,
 • chuí
 • ɡǒnɡ
 • pínɡ
 • zhānɡ
 •  
 • ài
 • shǒu
 •  ,
 • chén
 • rónɡ
 • qiānɡ
 •  
 • xiá
 • ěr
 •  ,
 • shuài
 • bīn
 • ɡuī
 • wánɡ
 •  
 • mínɡ
 • fènɡ
 • zài
 • zhú
 •  ,
 • bái
 • shí
 • chǎnɡ
 •  
 • huà
 • bèi
 • cǎo
 •  ,
 • lài
 • wàn
 • fānɡ
 •  
 • ɡài
 • shēn
 •  ,
 • chánɡ
 •  
 • ɡōnɡ
 • wéi
 • yǎnɡ
 •  ,
 • ɡǎn
 • huǐ
 • shānɡ
 •  
 • zhēn
 • jié
 •  ,
 • nán
 • xiào
 • cái
 • liánɡ
 •  
 • zhī
 • ɡuò
 • ɡǎi
 •  ,
 • nénɡ
 • wànɡ
 •  
 • wǎnɡ
 • tán
 • duǎn
 •  ,
 • shì
 • cháng
 •  
 • xìn
 • shǐ使
 •  ,
 • nán
 • liáng
 •  
 • bēi
 • rǎn
 •  ,
 • shī
 • zàn
 • ɡāo
 • yánɡ
 •  
 • jǐnɡ
 • xínɡ
 • wéi
 • xián
 •  ,
 • niàn
 • zuò
 • shènɡ
 •  
 • jiàn
 • mínɡ
 •  ,
 • xínɡ
 • duān
 • biǎo
 • zhènɡ
 •  
 • kōnɡ
 • ɡǔ
 • chuán
 • shēnɡ
 •  ,
 • tánɡ
 • tīnɡ
 •  
 • huò
 • yīn
 • è
 •  ,
 • yuán
 • shàn
 • qìnɡ
 •  
 • chǐ
 • fēi
 • bǎo
 •  ,
 • cùn
 • yīn
 • shì
 • jìnɡ
 •  
 • shì
 • jūn
 •  ,
 • yuē
 • yán
 • jìnɡ
 •  
 • xiào
 • dānɡ
 • jié
 •  ,
 • zhōnɡ
 • jìn
 • mìnɡ
 •  
 • lín
 • shēn
 •  ,
 • xīnɡ
 • wēn
 • qìng
 •  
 • lán
 • xīn
 •  ,
 • sōnɡ
 • zhī
 • shènɡ
 •  
 • chuān
 • liú
 •  ,
 • yuān
 • chénɡ
 • yìnɡ
 •  
 • rónɡ
 • zhǐ
 • ruò
 •  ,
 • yán
 • ān
 • dìnɡ
 •  
 • chū
 • chénɡ
 • měi
 •  ,
 • shèn
 • zhōnɡ
 • lìnɡ
 •  
 • rónɡ
 • suǒ
 •  ,
 • shèn
 • jìnɡ
 •  
 • xué
 • yōu
 • dēnɡ
 • shì
 •  ,
 • shè
 • zhí
 • cónɡ
 • zhènɡ
 •  
 • cún
 • ɡān
 • tánɡ
 •  ,
 • ér
 • yǒnɡ
 •  
 • yuè
 • shū
 • ɡuì
 • jiàn
 •  ,
 • bié
 • zūn
 • bēi
 •  
 • shànɡ
 • xià
 •  ,
 • chànɡ
 • suí
 •  
 • wài
 • shòu
 • xùn
 •  ,
 • fènɡ
 •  
 • zhū
 • ɡū
 • shū
 •  ,
 • yóu
 • ér
 •  
 • kǒnɡ
 • huái怀
 • xiōnɡ
 •  ,
 • tónɡ
 • lián
 • zhī
 •  
 • jiāo
 • yǒu
 • tóu
 • fēn
 •  ,
 • qiè
 • zhēn
 • ɡuī
 •  
 • rén
 • yǐn
 •  ,
 • zào
 •  
 • jié
 • lián
 • tuì退
 •  ,
 • diān
 • pèi
 • fěi
 • kuī
 •  
 • xìnɡ
 • jìnɡ
 • qínɡ
 •  ,
 • xīn
 • dònɡ
 • shén
 •  
 • shǒu
 • zhēn
 • zhì
 • mǎn
 •  ,
 • zhú
 •  
 • jiān
 • chí
 • cāo
 •  ,
 • hǎo
 • jué
 •  
 • huá
 • xià
 •  ,
 • dōnɡ
 • 西
 • èr
 • jīnɡ
 •  
 • bèi
 • mánɡ
 • miàn
 • luò
 •  ,
 • wèi
 • jīnɡ
 •  
 • ɡōnɡ
 • diàn殿
 • pán
 •  ,
 • lóu
 • guàn
 • fēi
 • jīnɡ
 •  
 • xiě
 • qín
 • shòu
 •  ,
 • huà
 • cǎi
 • xiān
 • línɡ
 •  
 • bǐnɡ
 • shè
 • pánɡ
 •  ,
 • jiǎ
 • zhànɡ
 • duì
 • yínɡ
 •  
 • yán
 • shè
 •  ,
 • ɡǔ
 • chuī
 • shēnɡ
 •  
 • shēnɡ
 • jiē
 •  ,
 • biàn
 • zhuǎn
 • xīnɡ
 •  
 • yòu
 • tōnɡ
 • ɡuǎnɡ广
 • nèi
 •  ,
 • zuǒ
 • chénɡ
 • mínɡ
 •  
 • fén
 • diǎn
 •  
 • qún
 • yīng
 •  
 • ɡǎo稿
 • zhōnɡ
 •  ,
 • shū
 • jīnɡ
 •  
 • luó
 • jiàng
 • xiàng
 •  ,
 • jiá
 • huái
 • qīnɡ
 •  
 • fēnɡ
 • xiàn
 •  ,
 • jiā
 • qiān
 • bīnɡ
 •  
 • ɡāo
 • guān
 • péi
 • niǎn
 •  ,
 • ɡū
 • zhèn
 • yīnɡ
 •  
 • shì
 • chǐ
 •  ,
 • chē
 • jià
 • féi
 • qīnɡ
 •  
 • ɡōnɡ
 • mào
 • shí
 •  ,
 • bēi
 • mínɡ
 •  
 • pán
 • yǐn
 •  ,
 • zuǒ
 • shí
 • ē
 • hénɡ
 •  
 • yǎn
 • zhái
 •  ,
 • wēi
 • dàn
 • shú
 • yínɡ
 •  
 • huán
 • ɡōnɡ
 • kuānɡ
 •  ,
 • ruò
 • qīnɡ
 •  
 • huí
 • hàn
 • huì
 •  ,
 • yuè
 • ɡǎn
 • dīnɡ
 •  
 • jùn
 •  ,
 • duō
 • shì
 • shí
 • nínɡ
 •  
 • jìn
 • chǔ
 • gēng
 •  ,
 • zhào
 • wèi
 • kùn
 • hénɡ
 •  
 • jiǎ
 • miè
 • ɡuó
 •  ,
 • jiàn
 • huì
 • ménɡ
 •  
 • zūn
 • yuē
 •  ,
 • hán
 • fán
 • xínɡ
 •  
 • jiǎn
 •  ,
 • yònɡ
 • jūn
 • zuì
 • jīnɡ
 •  
 • xuān
 • wēi
 • shā
 •  ,
 • chí
 • dān
 • qīnɡ
 •  
 • jiǔ
 • zhōu
 •  ,
 • bǎi
 • jùn
 • qín
 • bìnɡ
 •  
 • yuè
 • zōnɡ
 • tài
 • dài
 •  ,
 • shàn
 • zhǔ
 • yún
 • tínɡ
 •  
 • yàn
 • mén
 • sài
 •  ,
 • tián
 • chì
 • chénɡ
 •  
 • kūn
 • chí
 • jié
 • shí
 •  ,
 • dònɡ
 • tínɡ
 •  
 • kuànɡ
 • yuǎn
 • mián
 • miǎo
 •  ,
 • yán
 • xiù
 • yǎo
 • mínɡ
 •  
 • zhì
 • běn
 • nónɡ
 •  ,
 • jià
 •  
 • chù
 • zài
 • nán
 •  ,
 • shǔ
 •  
 • shuì
 • shú
 • ɡònɡ
 • xīn
 •  ,
 • quàn
 • shǎnɡ
 • chù
 • zhì
 •  
 • mènɡ
 • dūn
 •  ,
 • shǐ
 • bǐnɡ
 • zhí
 •  
 • shù
 • zhōnɡ
 • yōnɡ
 •  ,
 • láo
 • qiān
 • jǐn
 • chì
 •  
 • línɡ
 • yīn
 • chá
 •  ,
 • jiàn
 • mào
 • biàn
 •  
 • jué
 • jiā
 • yóu
 •  ,
 • miǎn
 • zhī
 • zhí
 •  
 • shěnɡ
 • ɡōnɡ
 • jiè
 •  ,
 • chǒnɡ
 • zēnɡ
 • kànɡ
 •  
 • dài
 • jìn
 • chǐ
 •  ,
 • lín
 • ɡāo
 • xìnɡ
 •  
 • liǎnɡ
 • shū
 • jiàn
 •  ,
 • jiě
 • shuí
 •  
 • suǒ
 • xián
 • chǔ
 •  ,
 • chén
 • liáo
 •  
 • qiú
 • ɡǔ
 • xún
 • lùn
 •  ,
 • sàn
 • xiāo
 • yáo
 •  
 • xīn
 • zòu
 • lěi
 • qiǎn
 •  ,
 • xiè
 • huān
 • zhāo
 •  
 •  ,
 • yuán
 • mǎnɡ
 • chōu
 • tiáo
 •  
 • wǎn
 • cuì
 •  ,
 • tónɡ
 • zǎo
 • diāo
 •  
 • chén
 • ɡēn
 • wěi
 •  ,
 • luò
 • piāo
 • yáo
 •  
 • yóu
 • kūn
 • yùn
 •  ,
 • líng
 • jiàng
 • xiāo
 •  
 • dān
 • wán
 • shì
 •  ,
 • nánɡ
 • xiānɡ
 •  
 • yóu
 • yōu
 • wèi
 •  ,
 • zhǔ
 • ěr
 • yuán
 • qiánɡ
 •  
 • shàn
 • cān
 • fàn
 •  ,
 • shì
 • kǒu
 • chōnɡ
 • chánɡ
 •  
 • bǎo
 • pēnɡ
 • zǎi
 •  ,
 • yàn
 • zāo
 • kānɡ
 •  
 • qīn
 • ɡù
 • jiù
 •  ,
 • lǎo
 • shào
 • liánɡ
 •  
 • qiè
 • fǎnɡ
 •  ,
 • shì
 • jīn
 • wéi
 • fánɡ
 •  
 • wán
 • shàn
 • yuán
 • jié
 •  ,
 • yín
 • zhú
 • wěi
 • huánɡ
 •  
 • zhòu
 • mián
 • mèi
 •  ,
 • lán
 • sǔn
 • xiànɡ
 • chuánɡ
 •  
 • xián
 • ɡē
 • jiǔ
 • yàn
 •  ,
 • jiē
 • bēi
 • shānɡ
 •  
 • jiǎo
 • shǒu
 • dùn
 •  ,
 • yuè
 • qiě
 • kānɡ
 •  
 • hòu
 •  ,
 • zhēng
 • cháng
 •  
 • sǎnɡ
 • zài
 • bài
 •  ,
 • sǒnɡ
 • kǒnɡ
 • huánɡ
 •  
 • jiān
 • dié
 • jiǎn
 • yào
 •  ,
 • ɡù
 • shěn
 • xiánɡ
 •  
 • hái
 • ɡòu
 • xiǎnɡ
 •  ,
 • zhí
 • yuàn
 • liánɡ
 •  
 • luó
 •  ,
 • hài
 • yuè
 • chāo
 • xiānɡ
 •  
 • zhū
 • zhǎn
 • zéi
 • dào
 •  ,
 • huò
 • pàn
 • wánɡ
 •  
 • shè
 • liáo
 • wán
 •  ,
 • qín
 • ruǎn
 • xiāo
 •  
 • tián
 • lún
 • zhǐ
 •  ,
 • jūn
 • qiǎo
 • rèn
 • diào
 •  
 • shì
 • fēn
 •  ,
 • bìnɡ
 • jiē
 • jiā
 • miào
 •  
 • máo
 • shī
 • shū
 • 姿
 •  ,
 • ɡōnɡ
 • pín
 • yán
 • xiào
 •  
 • nián
 • shǐ
 • měi
 • cuī
 •  ,
 • huī
 • lǎnɡ
 • yào
 •  
 • xuán
 • xuán
 •  ,
 • huì
 • huán
 • zhào
 •  
 • zhǐ
 • xīn
 • xiū
 •  ,
 • yǒnɡ
 • suí
 • shào
 •  
 • yǐn
 • lǐnɡ
 •  ,
 • yǎnɡ
 • lánɡ
 • miào
 •  
 • shù
 • dài
 • jīn
 • zhuānɡ
 •  ,
 • pái
 • huái
 • zhān
 • tiào
 •  
 • ɡū
 • lòu
 • ɡuǎ
 • wén
 •  ,
 • ménɡ
 • děnɡ
 • qiào
 •  
 • wèi
 • zhù
 • zhě
 •  ,
 • yān
 • zāi
 •  
锐智网古诗文二维码

周兴嗣
    周兴嗣,字思纂,祖籍陈郡项人。世居江南姑孰。南朝大臣,史学家。

锐智精品

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读