辛弃疾的诗文 第 1 页 / 共 17 篇

作者:
白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏
展开
 • mán
 •  
 • shū
 • jiāng
 • 西
 • zào
 • kǒu
 •   
 • sòng
 •  
 • xīn
 • tái
 • xià
 • qīng
 • jiāng
 • shuǐ
 •  
 • zhōng
 • jiān
 • duō
 • shǎo
 • xíng
 • rén
 • lèi
 •  
 • 西
 • běi
 • wàng
 • cháng
 • ān
 •  
 • lián
 • shù
 • shān
 •  
 • qīng
 • shān
 • zhē
 • zhù
 •  
 • jìng
 • dōng
 • liú
 •  
 • jiāng
 • wǎn
 • zhèng
 • chóu
 •  
 • shān
 • shēn
 • wén
 • zhè
 •  
锐智网古诗文二维码
 • 西
 • jiānɡ
 • yuè
 •  
 • tánɡ
 • shànɡ
 • móu
 • chén
 • zūn
 •   
 • sònɡ
 •  
 • xīn
 •   
 •   
 • tánɡ
 • shànɡ
 • móu
 • chén
 • zūn
 •  ,
 • biān
 • tóu
 • jiànɡ
 • shì
 • ɡān
 • ɡē
 •  
 • tiān
 • shí
 • rén
 •  ,“
 • yàn
 •  ?”
 • yuē
 •  :“
 •  。”
 •   
 •   
 • jīn
 • lóu
 • tái
 • dǐnɡ
 • nài
 •  ,
 • mínɡ
 • nián
 • dài
 • shān
 •  
 • jiā
 • chànɡ
 •  
 • fēnɡ
 • ɡē
 •  》,
 • fānɡ
 • lái
 •  
锐智网古诗文二维码
 • nán
 • xiānɡ
 •  
 • dēnɡ
 • jīnɡ
 • kǒu
 • běi
 • ɡù
 • tínɡ
 • yǒu
 • huái怀
 •   
 • sònɡ
 •  
 • xīn
 •   
 •   
 • chù
 • wànɡ
 • shén
 • zhōu
 •  
 • mǎn
 • yǎn
 • fēnɡ
 • ɡuānɡ
 • běi
 • ɡù
 • lóu
 •  
 • qiān
 • ɡǔ
 • xīnɡ
 • wánɡ
 • duō
 • shǎo
 • shì
 •  
 • yōu
 • yōu
 •  ,
 • jìn
 • chánɡ
 • jiānɡ
 • ɡǔn
 • ɡǔn
 • liú
 •  
 •   
 •   
 • nián
 • shào
 • wàn
 • dōu
 • móu
 •  ,
 • zuò
 • duàn
 • dōnɡ
 • nán
 • zhàn
 • wèi
 • xiū
 •  
 • tiān
 • xià
 • yīnɡ
 • xiónɡ
 • shuí
 • shǒu
 •  
 • cáo
 • liú
 •  ,
 • shēnɡ
 • dānɡ
 • sūn
 • zhònɡ
 • móu
 •  
锐智网古诗文二维码
 • yǒnɡ
 •  
 • jīnɡ
 • kǒu
 • běi
 • ɡù
 • tínɡ
 • huái怀
 • ɡǔ
 •   
 • sònɡ
 •  
 • xīn
 •   
 •   
 • qiān
 • ɡǔ
 • jiānɡ
 • shān
 •  ,
 • yīnɡ
 • xiónɡ
 •  ,
 • sūn
 • zhònɡ
 • móu
 • chù
 •  
 • xiè
 • ɡē
 • tái
 •  ,
 • fēnɡ
 • liú
 • zǒnɡ
 • bèi
 • fēnɡ
 • chuī
 •  
 • xié
 • yánɡ
 • cǎo
 • shù
 •  ,
 • xún
 • chánɡ
 • xiànɡ
 •  ,
 • rén
 • dào
 • cénɡ
 • zhù
 •  
 • xiǎnɡ
 • dānɡ
 • nián
 •  ,
 • jīn
 • ɡē
 • tiě
 •  ,
 • tūn
 • wàn
 •  
 •   
 •   
 • yuán
 • jiā
 • cǎo
 • cǎo
 •  ,
 • fēnɡ
 • lánɡ
 •  ,
 • yínɡ
 • cānɡ
 • huánɡ
 • běi
 • ɡù
 •  
 • shí
 • sān
 • nián
 •  ,
 • wànɡ
 • zhōnɡ
 • yóu
 •  ,
 • fēnɡ
 • huǒ
 • yánɡ
 • zhōu
 •  
 • kān
 • huí
 • shǒu
 •  ,
 • xià
 •  ,
 • piàn
 • shén
 • shè
 • ɡǔ
 •  
 • pínɡ
 • shuí
 • wèn
 •  ,
 • lián
 • lǎo
 •  ,
 • shànɡ
 • nénɡ
 • fàn
 • fǒu
 •  
锐智网古诗文二维码
 • 西
 • jiānɡ
 • yuè
 •  
 • qiǎn
 • xīnɡ
 •   
 • sònɡ
 •  
 • xīn
 •   
 •   
 • zuì
 • qiě
 • tān
 • huān
 • xiào
 •  ,
 • yào
 • chóu
 • ɡōnɡ
 • fu
 •  
 • jìn
 • lái
 • shǐ
 • jué
 • ɡǔ
 • rén
 • shū
 •  ,
 • xìn
 • zhe
 • quán
 • shì
 • chù
 •  
 •   
 •   
 • zuó
 • sōnɡ
 • biān
 • zuì
 • dǎo
 •  ,
 • wèn
 • sōnɡ
 • zuì
 •  
 • zhǐ
 • sōnɡ
 • dònɡ
 • yào
 • lái
 •  ,
 • shǒu
 • tuī
 • sōnɡ
 • yuē
 •  
锐智网古诗文二维码
 • zhè
 • ɡū
 • tiān
 •  
 • yǒu
 • kǎi
 • rán
 • tán
 • ɡōnɡ
 • mínɡ
 • yīn
 • zhuī
 • niàn
 • shào
 • nián
 • shí
 • shì
 • zuò
 •   
 • sònɡ
 •  
 • xīn
 •   
 •   
 • zhuànɡ
 • suì
 • jīnɡ
 • yōnɡ
 • wàn
 •  ,
 • jǐn
 • chān
 • jiānɡ
 • chū
 •  
 • yàn
 • bīnɡ
 • chuò
 • yín
 •  ,
 • hàn
 • jiàn
 • zhāo
 • fēi
 • jīn
 • ɡū
 •  
 •   
 •   
 • zhuī
 • wǎnɡ
 • shì
 •  ,
 • tàn
 • jīn
 •  ,
 • chūn
 • fēnɡ
 • rǎn
 • bái
 •  
 • què
 • jiānɡ
 • wàn
 • pínɡ
 • rónɡ
 •  ,
 • huàn
 • dōnɡ
 • jiā
 • zhònɡ
 • shù
 • shū
 •  
锐智网古诗文二维码
 • zhèn
 •  
 • wèi
 • chén
 • tónɡ
 • zhuànɡ
 • zhī
 •   
 • sònɡ
 •  
 • xīn
 •   
 •   
 • zuì
 • tiǎo
 • dēnɡ
 • kàn
 • jiàn
 •  ,
 • mènɡ
 • huí
 • chuī
 • jiǎo
 • lián
 • yínɡ
 •  
 • bǎi
 • fēn
 • huī
 • xià
 • zhì
 •  ,
 • shí
 • xián
 • fān
 • sài
 • wài
 • shēnɡ
 •  
 • shā
 • chǎnɡ
 • qiū
 • diǎn
 • bīnɡ
 •  
 •   
 •   
 • zuò
 • fēi
 • kuài
 •  ,
 • ɡōnɡ
 • xián
 • jīnɡ
 •  
 • liǎo
 • què
 • jūn
 • wánɡ
 • tiān
 • xià
 • shì
 •  ,
 • yínɡ
 • shēnɡ
 • qián
 • shēn
 • hòu
 • mínɡ
 •  
 • lián
 • bái
 • shēnɡ
 •  
锐智网古诗文二维码
 • tài
 • chánɡ
 • yǐn
 •  
 • jiàn
 • kānɡ
 • zhōnɡ
 • qiū
 • wèi
 • shū
 • qián
 •   
 • sònɡ
 •  
 • xīn
 •   
 •   
 • lún
 • qiū
 • yǐnɡ
 • zhuǎn
 • jīn
 •  ,
 • fēi
 • jìnɡ
 • yòu
 • chóng
 •  
 • jiǔ
 • wèn
 • héng
 • é
 •  
 • bèi
 • bái
 •  ,
 • rén
 • nài
 •  
 •   
 •   
 • chénɡ
 • fēnɡ
 • hǎo
 •  ,
 • chánɡ
 • kōnɡ
 • wàn
 •  ,
 • zhí
 • xià
 • kàn
 • shān
 •  
 • zhuó
 • ɡuì
 • suō
 •  ,
 • rén
 • dào
 • shì
 •  ,
 • qīnɡ
 • ɡuānɡ
 • ɡènɡ
 • duō
 •  
锐智网古诗文二维码
 • chǒu
 • ér
 •  
 • shū
 • shān
 • dào
 • zhōnɡ
 •   
 • sònɡ
 •  
 • xīn
 •   
 •   
 • shào
 • nián
 • shí
 • chóu
 • wèi
 •  ,
 • ài
 • shànɡ
 • cénɡ
 • lóu
 •  
 • ài
 • shànɡ
 • cénɡ
 • lóu
 •  ,
 • wèi
 • xīn
 • qiánɡ
 • shuō
 • chóu
 •  
 •   
 •   
 • ér
 • jīn
 • shí
 • jìn
 • chóu
 • wèi
 •  ,
 • shuō
 • huán
 • xiū
 •  
 • shuō
 • huán
 • xiū
 •  ,
 • què
 • dào
 • tiān
 • liánɡ
 • hǎo
 • ɡè
 • qiū
 •  
锐智网古诗文二维码
 • xīn
 • lánɡ
 •  
 • shèn
 • shuāi
 •   
 • sònɡ
 •  
 • xīn
 •   
 •   
 • zhōnɡ
 • yuán
 • tínɡ
 •  ,
 • jiē
 • wéi
 •  
 •  ,
 • zuò
 • tínɡ
 • yún
 •  ,
 • shuǐ
 • shēnɡ
 • shān
 •  ,
 • jìnɡ
 • lái
 • xiānɡ
 •  
 • shān
 • yuán
 • zhě
 •  ,
 • suí
 • zuò
 • shù
 •  ,
 • shù
 • fǎnɡ仿
 • yuān
 • mínɡ
 • qīn
 • yǒu
 • zhī
 • yún
 •  
 •   
 •   
 • shèn
 • shuāi
 •  
 • chànɡ
 • pínɡ
 • shēnɡ
 •  ,
 • jiāo
 • yóu
 • línɡ
 • luò
 •  ,
 • zhǐ
 • jīn
 •  
 • bái
 • kōnɡ
 • chuí
 • sān
 • qiān
 • zhànɡ
 •  ,
 • xiào
 • rén
 • jiān
 • wàn
 • shì
 •  
 • wèn
 •  ,
 • nénɡ
 • lìnɡ
 • ɡōnɡ
 •  
 • jiàn
 • qīnɡ
 • shān
 • duō
 • mèi
 •  ,
 • liào
 • qīnɡ
 • shān
 • jiàn
 • yīnɡ
 • shì
 •  
 • qínɡ
 • mào
 •  ,
 • luè
 • xiānɡ
 •  
 •   
 •   
 • zūn
 • sāo
 • shǒu
 • dōnɡ
 • chuānɡ
 •  
 • xiǎnɡ
 • yuān
 • mínɡ
 •  
 • tínɡ
 • yún
 •  
 • shī
 • jiù
 •  ,
 • shí
 • fēnɡ
 • wèi
 •  
 • jiānɡ
 • zuǒ
 • chén
 • hān
 • qiú
 • mínɡ
 • zhě
 •  ,
 • shí
 • zhuó
 • láo
 • miào
 •  
 • huí
 • shǒu
 • jiào
 •  ,
 • yún
 • fēi
 • fēnɡ
 •  
 • hèn
 • ɡǔ
 • rén
 • jiàn
 •  ,
 • hèn
 • ɡǔ
 • rén
 • jiàn
 • kuánɡ
 • ěr
 •  
 • zhī
 • zhě
 •  ,
 • èr
 • sān
 •  
锐智网古诗文二维码

辛弃疾
    辛弃疾,其词艺术风格多样,以豪放为主,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

锐智精品

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读