苏轼的诗文 第 1 页 / 共 20 篇

作者:
白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏
展开
 • 西
 • lín
 •   
 • sòng
 •  
 • shì
 • héng
 • kàn
 • chéng
 • lǐng
 • chéng
 • fēng
 •  
 • yuǎn
 • jìn
 • gāo
 • tóng
 •  
 • shí
 • shān
 • zhēn
 • miàn
 •  
 • zhǐ
 • yuán
 • shēn
 • zài
 • shān
 • zhōng
 •  
锐智网古诗文二维码
 • huì
 • chóng
 •  
 • chūn
 • jiāng
 • xiǎo
 • jǐng
 •  
 •   
 • sòng
 •  
 • shì
 • zhú
 • wài
 • táo
 • huā
 • sān
 • liǎng
 • zhī
 •  
 • chūn
 • jiāng
 • shuǐ
 • nuǎn
 • xiān
 • zhī
 •  
 • lóu
 • hāo
 • mǎn
 • duǎn
 •  
 • zhèng
 • shì
 • tún
 • shàng
 • shí
 •  
锐智网古诗文二维码
 • liù
 • yuè
 • èr
 • shí
 • wàng
 • lóu
 • zuì
 • shū
 •   
 • sòng
 •  
 • shì
 • hēi
 • yún
 • fān
 • wèi
 • zhē
 • shān
 •  
 • bái
 • tiào
 • zhū
 • luàn
 • chuán
 •  
 • juǎn
 • fēng
 • lái
 • chuī
 • sàn
 •  
 • wàng
 • lóu
 • xià
 • shuǐ
 • tiān
 •  
锐智网古诗文二维码
 • yǐn
 • shàng
 • chū
 • qíng
 • hòu
 •   
 • sòng
 •  
 • shì
 • shuǐ
 • guāng
 • liàn
 • yàn
 • qíng
 • fāng
 • hǎo
 •  
 • shān
 • kōng
 • méng
 •  
 • 西
 • 西
 •  
 • dàn
 • zhuāng
 • nóng
 • zǒng
 • xiāng
 •  
锐智网古诗文二维码
 • shuǐ
 • lónɡ
 • yín
 •  
 • yùn
 • zhānɡ
 • zhì
 • yánɡ
 • huā
 •   
 • sònɡ
 •  
 • shì
 •   
 •   
 • huā
 • hái
 • fēi
 • huā
 •  ,
 • rén
 • cónɡ
 • jiào
 • zhuì
 •  
 • pāo
 • jiā
 • bànɡ
 •  ,
 • liɑnɡ
 • què
 • shì
 •  ,
 • qínɡ
 • yǒu
 •  
 • yínɡ
 • sǔn
 • róu
 • chánɡ
 •  ,
 • kùn
 • hān
 • jiāo
 • yǎn
 •  ,
 • kāi
 • xuán
 •  
 • mènɡ
 • suí
 • fēnɡ
 • wàn
 •  ,
 • xún
 • lánɡ
 • chù
 •  ,
 • yòu
 • xuán
 • bèi
 •  ,
 • yīnɡ
 •  
 •   
 •   
 • hèn
 • huā
 • fēi
 • jìn
 •  ,
 • hèn
 • 西
 • yuán
 •  ,
 • luò
 • hónɡ
 • nán
 • zhuì
 •  
 • xiǎo
 • lái
 • ɡuò
 •  ,
 • zōnɡ
 • zài
 •  
 • chí
 • pínɡ
 • suì
 •  
 • chūn
 • sān
 • fēn
 •  ,
 • èr
 • fēn
 • chén
 •  ,
 • fēn
 • liú
 • shuǐ
 •  
 • kàn
 • lái
 •  ,
 • shì
 • yánɡ
 • huā
 •  ,
 • diǎn
 • diǎn
 • shì
 • rén
 • lèi
 •  
锐智网古诗文二维码
 • dìnɡ
 • fēnɡ
 •  
 • nán
 • hǎi
 • ɡuī
 • zènɡ
 • wánɡ
 • dìnɡ
 • ɡuó
 • shì
 • rén
 • niánɡ
 •   
 • sònɡ
 •  
 • shì
 •   
 •   
 • chánɡ
 • xiàn
 • rén
 • jiān
 • zhuó
 • lánɡ
 •  ,
 • tiān
 • jiāo
 • fèn
 • diǎn
 • niánɡ
 •  
 • zuò
 • qīnɡ
 • ɡē
 • chuán
 • hào
 • chǐ齿
 •  ,
 • fēnɡ
 •  ,
 • xuě
 • fēi
 • yán
 • hǎi
 • biàn
 • qīnɡ
 • liánɡ
 •  
 •   
 •   
 • wàn
 • ɡuī
 • lái
 • yán
 • shào
 •  ,
 • wēi
 • xiào
 •  ,
 • xiào
 • shí
 • yóu
 • dài
 • lǐnɡ
 • méi
 • xiānɡ
 •  
 • shì
 • wèn
 • lǐnɡ
 • nán
 • yīnɡ
 • hǎo
 •  ,
 • què
 • dào
 •  
 • xīn
 • ān
 • chù
 • shì
 • xiānɡ
 •  
锐智网古诗文二维码
 • shuǐ
 • diào
 • ɡē
 • tóu
 •  
 • mínɡ
 • yuè
 • shí
 • yǒu
 •   
 • sònɡ
 •  
 • shì
 •   
 •   
 • bǐnɡ
 • chén
 • zhōnɡ
 • qiū
 •  ,
 • huān
 • yǐn
 • dàn
 •  ,
 • zuì
 •  
 • zuò
 • piān
 •  ,
 • jiān
 • huái怀
 • yóu
 •  
 •   
 •   
 • mínɡ
 • yuè
 • shí
 • yǒu
 •  
 • jiǔ
 • wèn
 • qīnɡ
 • tiān
 •  
 • zhī
 • tiān
 • shànɡ
 • ɡōnɡ
 • què
 •  ,
 • jīn
 • shì
 • nián
 •  
 • chénɡ
 • fēnɡ
 • ɡuī
 •  ,
 • wéi
 • kǒnɡ
 • qiónɡ
 • lóu
 •  ,
 • ɡāo
 • chù
 • shēng
 • hán
 •  
 • nònɡ
 • qīnɡ
 • yǐnɡ
 •  ,
 • zài
 • rén
 • jiān
 •  
 •   
 •   
 • zhuǎn
 • zhū
 • ɡé
 •  ,
 •  ,
 • zhào
 • mián
 •  
 • yīnɡ
 • yǒu
 • hèn
 •  ,
 • shì
 • cháng
 • xiànɡ
 • bié
 • shí
 • yuán
 •  
 • rén
 • yǒu
 • bēi
 • huān
 •  ,
 • yuè
 • yǒu
 • yīn
 • qínɡ
 • yuán
 • quē
 •  ,
 • shì
 • ɡǔ
 • nán
 • quán
 •  
 • dàn
 • yuàn
 • rén
 • chánɡ
 • jiǔ
 •  ,
 • qiān
 • ɡònɡ
 • chán
 • juān
 •  
锐智网古诗文二维码
 • niàn
 • jiāo
 •  
 • chì
 • huái怀
 • ɡǔ
 •   
 • sònɡ
 •  
 • shì
 •   
 •   
 • jiānɡ
 • dōnɡ
 •  ,
 • lànɡ
 • táo
 • jìn
 •  ,
 • qiān
 • ɡǔ
 • fēnɡ
 • liú
 • rén
 •  
 •   
 •   
 • ɡù
 • lěi
 • 西
 • biān
 •  ,
 • rén
 • dào
 • shì
 •  ,
 • sān
 • ɡuó
 • zhōu
 • lánɡ
 • chì
 •  
 •   
 •   
 • luàn
 • shí
 • chuān穿
 • kōnɡ
 •  ,
 • jīnɡ
 • tāo
 • pāi
 • àn
 •  ,
 • juàn
 • qiān
 • duī
 • xuě
 •  
 •   
 •   
 • jiānɡ
 • shān
 • huà
 •  ,
 • shí
 • duō
 • shǎo
 • háo
 • jié
 •  
 •   
 •   
 • yáo
 • xiǎnɡ
 • ɡōnɡ
 • jǐn
 • dānɡ
 • nián
 •  ,
 • xiǎo
 • qiáo
 • chū
 • jià
 • liǎo
 •  ,
 • xiónɡ
 • 姿
 • yīnɡ
 •  
 •   
 •   
 • shàn
 • guān
 • jīn
 •  ,
 • tán
 • xiào
 • jiān
 •  ,
 • qiánɡ
 • huī
 • fēi
 • yān
 • miè
 •  
 •   
 •   
 • ɡù
 • ɡuó
 • shén
 • yóu
 •  ,
 • duō
 • qínɡ
 • yīnɡ
 • xiào
 •  ,
 • zǎo
 • shēnɡ
 • huá
 •  
 •   
 •   
 • rén
 • shēnɡ
 • mènɡ
 •  ,
 • zūn
 • huán
 • lèi
 • jiānɡ
 • yuè
 •  
锐智网古诗文二维码
 • 西
 • jiānɡ
 • yuè
 •  
 • shì
 • shì
 • chǎnɡ
 • mènɡ
 •   
 • sònɡ
 •  
 • shì
 •   
 •   
 • shì
 • shì
 • chǎnɡ
 • mènɡ
 •  ,
 • rén
 • shēnɡ
 • qiū
 • liánɡ
 •  
 • lái
 • fēnɡ
 • mínɡ
 • lánɡ
 •  ,
 • kàn
 • méi
 • tóu
 • bìn
 • shànɡ
 •  
 •   
 •   
 • jiǔ
 • jiàn
 • chánɡ
 • chóu
 • shǎo
 •  ,
 • yuè
 • mínɡ
 • duō
 • bèi
 • yún
 • fánɡ
 •  
 • zhōnɡ
 • qiū
 • shuí
 • ɡònɡ
 • ɡū
 • ɡuānɡ
 •  ,
 • zhǎn
 • rán
 • běi
 • wànɡ
 •  
锐智网古诗文二维码
 • 西
 • jiānɡ
 • yuè
 •  
 • qǐnɡ
 • zài
 • huánɡ
 • zhōu
 •   
 • sònɡ
 •  
 • shì
 •   
 •   
 • qǐnɡ
 • zài
 • huánɡ
 • zhōu
 •  ,
 • chūn
 • xínɡ
 • shuǐ
 • zhōnɡ
 •  ,
 • ɡuò
 • jiǔ
 • jiā
 • yǐn
 •  ,
 • jiǔ
 • zuì
 •  ,
 • chénɡ
 • yuè
 • zhì
 • qiáo
 • shànɡ
 •  ,
 • jiě
 • ān
 •  ,
 • ɡōnɡ
 • zuì
 • shǎo
 • xiū
 •  
 • jué
 • xiǎo
 •  ,
 • luàn
 • shān
 • cuán
 • yōnɡ
 •  ,
 • liú
 • shuǐ
 • qiānɡ
 • rán
 •  ,
 • fēi
 • chén
 • shì
 •  
 • shū
 • qiáo
 • zhù
 • shànɡ
 •  
 •   
 •   
 • zhào
 • qiǎn
 • lànɡ
 •  ,
 • hénɡ
 • kōnɡ
 • yǐn
 • yǐn
 • cénɡ
 • xiāo
 •  
 • zhànɡ
 • wèi
 • jiě
 • cōnɡ
 • jiāo
 •  ,
 • zuì
 • mián
 • fānɡ
 • cǎo
 •  
 •   
 •   
 • fēnɡ
 • yuè
 •  ,
 • jiào
 • suì
 • qiónɡ
 • yáo
 •  
 • jiě
 • ān
 • zhěn
 • 绿
 • yánɡ
 • qiáo
 •  ,
 • shēnɡ
 • chūn
 • xiǎo
 •  
锐智网古诗文二维码

苏轼
    苏轼,其文纵横恣肆;其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛” ;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼亦善书,为“宋四家”之一。

锐智精品

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读