• 宿
 • wánɡ
 • chānɡ
 • línɡ
 • yǐn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • chánɡ
 • jiàn
 • qīnɡ
 • shēn
 •  ,
 • yǐn
 • chù
 • wéi
 • ɡū
 • yún
 •  
 • sōnɡ
 • wēi
 • yuè
 •  ,
 • qīnɡ
 • ɡuānɡ
 • yóu
 • wéi
 • jūn
 •  
 • máo
 • tínɡ
 • 宿
 • huā
 • yǐnɡ
 •  ,
 • yào
 • yuàn
 • tāi
 • wén
 •  
 • xiè
 • shí
 •  ,
 • 西
 • shān
 • luán
 • qún
 •  
锐智网古诗文二维码
 • jiàn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • shěn
 • quán
 • jiā
 • shào
 • jīn
 • tánɡ
 •  ,
 • hǎi
 • yàn
 • shuānɡ
 • dài
 • mào
 • liánɡ
 •  
 • jiǔ
 • yuè
 • hán
 • zhēn
 • cuī
 •  ,
 • shí
 • nián
 • zhēnɡ
 • shù
 • liáo
 • yánɡ
 •  
 • bái
 • lánɡ
 • běi
 • yīn
 • shū
 • duàn
 •  ,
 • dān
 • fènɡ
 • chénɡ
 • nán
 • qiū
 • cháng
 •  
 • shuí
 • wèi
 • hán
 • chóu
 • jiàn
 •  ,
 • ɡènɡ
 • jiāo
 • mínɡ
 • yuè
 • zhào
 • liú
 • huánɡ
 •  
锐智网古诗文二维码
 • jīn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • qiū
 • niáng
 • quàn
 • jūn
 • jīn
 •  ,
 • quàn
 • jūn
 • shào
 • nián
 • shí
 •  
 • huā
 • kāi
 • kān
 • zhé
 • zhí
 • zhé
 •  ,
 • dài
 • huā
 • kōnɡ
 • zhé
 • zhī
 •  
锐智网古诗文二维码
 • āi
 • jiānɡ
 • tóu
 •   
 • tánɡ
 •   
 • shǎo
 • línɡ
 • lǎo
 • tūn
 • shēnɡ
 •  ,
 • chūn
 • qián
 • xínɡ
 • jiānɡ
 •  
 • jiānɡ
 • tóu
 • ɡōnɡ
 • diàn殿
 • suǒ
 • qiān
 • mén
 •  ,
 • liǔ
 • xīn
 • wèi
 • shuí
 • 绿
 •  
 • jīnɡ
 • xià
 • nán
 • yuàn
 •  ,
 • yuàn
 • zhōnɡ
 • wàn
 • shēnɡ
 • yán
 •  
 • zhāo
 • yánɡ
 • diàn殿
 • rén
 •  ,
 • tónɡ
 • niǎn
 • suí
 • jūn
 • shì
 • jūn
 •  
 • niǎn
 • qián
 • cái
 • rén
 • dài
 • ɡōnɡ
 • jiàn
 •  ,
 • bái
 • jiáo
 • niè
 • huánɡ
 • jīn
 •  
 • fān
 • shēn
 • xiànɡ
 • tiān
 • yǎnɡ
 • shè
 • yún
 •  ,
 • jiàn
 • zhènɡ
 • zhuì
 • shuānɡ
 • fēi
 •  
 • míng
 • móu
 • hào
 • chǐ齿
 • jīn
 • zài
 •  ,
 • xuè
 • yóu
 • hún
 • guī
 •  
 • qīnɡ
 • wèi
 • dōnɡ
 • liú
 • jiàn
 • ɡé
 • shēn
 •  ,
 • zhù
 • xiāo
 •  
 • rén
 • shēnɡ
 • yǒu
 • qínɡ
 • lèi
 • zhān
 •  ,
 • jiānɡ
 • shuǐ
 • jiānɡ
 • huā
 • zhōnɡ
 •  
 • huánɡ
 • hūn
 • chén
 • mǎn
 • chénɡ
 •  ,
 • wǎnɡ
 • chénɡ
 • nán
 • wànɡ
 • chénɡ
 • běi
 •  
锐智网古诗文二维码
 • rén
 • xínɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • sān
 • yuè
 • sān
 • tiān
 • xīn
 •  ,
 • chánɡ
 • ān
 • shuǐ
 • biān
 • duō
 • rén
 •  
 • tài
 • nónɡ
 • yuǎn
 • shū
 • qiě
 • zhēn
 •  ,
 • ɡǔ
 • ròu
 • yún
 •  
 • xiù
 • luó
 • cháng
 • zhào
 • chūn
 •  ,
 • jīn
 • kǒnɡ
 • què
 • yín
 • lín
 •  
 • tóu
 • shànɡ
 • suǒ
 • yǒu
 •  
 • cuì
 • wēi
 • è
 • chuí
 • bìn
 • chún
 •  
 • bèi
 • hòu
 • suǒ
 • jiàn
 •  
 • zhū
 • yāo
 • jié
 • wěn
 • chèn
 • shēn
 •  
 • jiù
 • zhōnɡ
 • yún
 • jiāo
 • fánɡ
 • qīn
 •  ,
 • mínɡ
 • ɡuó
 • ɡuó
 • qín
 •  
 • tuó
 • zhī
 • fēnɡ
 • chū
 • cuì
 •  ,
 • shuǐ
 • jīnɡ
 • zhī
 • pán
 • xínɡ
 • lín
 •  
 • zhù
 • yàn
 • jiǔ
 • wèi
 • xià
 •  ,
 • luán
 • dāo
 • qiè
 • kōnɡ
 • fēn
 • lún
 •  
 • huánɡ
 • mén
 • fēi
 • kòng
 • dònɡ
 • chén
 •  ,
 • chú
 • luò
 • sònɡ
 • zhēn
 •  
 • xiāo
 • ɡǔ
 • āi
 • yín
 • ɡǎn
 • ɡuǐ
 • shén
 •  ,
 • bīn
 • cónɡ
 • shí
 • yào
 • jīn
 •  
 • hòu
 • lái
 • ān
 • qūn
 • xún
 •  ,
 • dānɡ
 • xuān
 • xià
 • jǐn
 • yīn
 •  
 • yánɡ
 • huā
 • xuě
 • luò
 • bái
 • pín
 •  ,
 • qīnɡ
 • niǎo
 • fēi
 • xián
 • hónɡ
 • jīn
 •  
 • zhì
 • shǒu
 • shì
 • jué
 • lún
 •  ,
 • shèn
 • jìn
 • qián
 • chénɡ
 • xiànɡ
 • chēn
 •  
锐智网古诗文二维码
 • ɡē
 •  
 • dōnɡ
 • ɡē
 •   
 • tánɡ
 •  
 • bái
 • mínɡ
 • zhāo
 • 驿
 • shǐ使
 •  ,
 • zhēnɡ
 • páo
 •  
 • shǒu
 • chōu
 • zhēn
 • lěnɡ
 •  ,
 • kān
 • jiǎn
 • dāo
 •  
 • cái
 • fénɡ
 • yuǎn
 • dào
 •  ,
 • dào
 • lín
 • táo
 •  
锐智网古诗文二维码
 • ɡē
 •  
 • chūn
 • ɡē
 •   
 • tánɡ
 •  
 • bái
 • qín
 • luó
 •  ,
 • cǎi
 • sānɡ
 • 绿
 • shuǐ
 • biān
 •  
 • shǒu
 • qīnɡ
 • tiáo
 • shànɡ
 •  ,
 • hónɡ
 • zhuānɡ
 • bái
 • xiǎn
 •  
 • cán
 • qiè
 •  ,
 • liú
 • lián
 •  
锐智网古诗文二维码
 • cháng
 • xiānɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • jìn
 • huā
 • hán
 • yān
 •  ,
 • yuè
 • mínɡ
 • chóu
 • mián
 •  
 • zhào
 • chū
 • tínɡ
 • fènɡ
 • huánɡ
 • zhù
 •  ,
 • shǔ
 • qín
 • zòu
 • yuān
 • yānɡ
 • xián
 •  
 • yǒu
 • rén
 • chuán
 •  ,
 • yuàn
 • suí
 • chūn
 • fēnɡ
 • yān
 • rán
 •  
 • jūn
 • tiáo
 • tiáo
 • ɡé
 • qīnɡ
 • tiān
 •  ,
 • shí
 • hénɡ
 •  ,
 • jīn
 • zuò
 • liú
 • lèi
 • quán
 •  
 • xìn
 • qiè
 • chánɡ
 • duàn
 •  ,
 • ɡuī
 • lái
 • kàn
 • mínɡ
 • jìnɡ
 • qián
 •  
锐智网古诗文二维码
 • xínɡ
 • nán
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • yǒu
 • ěr
 • yǐnɡ
 • chuān
 • shuǐ
 •  ,
 • yǒu
 • kǒu
 • shí
 • shǒu
 • yánɡ
 • jué
 •  
 • hán
 • ɡuānɡ
 • hùn
 • shì
 • ɡuì
 • mínɡ
 •  ,
 • yònɡ
 • ɡū
 • ɡāo
 • yún
 • yuè
 •  
 • ɡuān
 • ɡǔ
 • xián
 • rén
 •  ,
 • ɡōnɡ
 • chénɡ
 • tuì退
 • jiē
 • yǔn
 • shēn
 •  
 • jiānɡ
 • shànɡ
 •  ,
 • yuán
 • zhōnɡ
 • tóu
 • xiānɡ
 • shuǐ
 • bīn
 •  
 • xiónɡ
 • cái
 • bǎo
 •  ,
 • shuì
 • jià
 • zǎo
 •  
 • huá
 • tínɡ
 • wén
 •  ,
 • shànɡ
 • cài
 • cānɡ
 • yīnɡ
 • dào
 •  
 • jūn
 • jiàn
 • zhōnɡ
 • zhānɡ
 • hàn
 • chēnɡ
 • shēnɡ
 •  ,
 • qiū
 • fēnɡ
 • jiānɡ
 • dōnɡ
 • xínɡ
 •  
 • qiě
 • shēnɡ
 • qián
 • bēi
 • jiǔ
 •  ,
 • shēn
 • hòu
 • qiān
 • zǎi
 • mínɡ
 •  
锐智网古诗文二维码
 •   
 • xínɡ
 • nán
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • dào
 • qīnɡ
 • tiān
 •  ,
 • chū
 •  
 • xiū
 • zhú
 • chánɡ
 • ān
 • shè
 • zhōnɡ
 • ér
 •  ,
 • chì
 • bái
 • zhì
 •  
 • tán
 • jiàn
 • zuò
 • ɡē
 • zòu
 • shēnɡ
 •  ,
 • wánɡ
 • mén
 • chēnɡ
 • qínɡ
 •  
 • huái
 • yīn
 • shì
 • jǐnɡ
 • xiào
 • hán
 • xìn
 •  ,
 • hàn
 • cháo
 • ɡōnɡ
 • qīnɡ
 • jiǎ
 • shēnɡ
 •  
 • jūn
 • jiàn
 • shí
 • yān
 • jiā
 • zhònɡ
 • ɡuō
 • wěi
 •  ,
 • yōnɡ
 • huì
 • zhé
 • jié
 • xián
 • cāi
 •  
 • xīn
 • yuè
 • ɡǎn
 • ēn
 • fēn
 •  ,
 • shū
 • ɡān
 • pōu
 • dǎn
 • xiào
 • yīnɡ
 • cái
 •  
 • zhāo
 • wánɡ
 • bái
 • ɡǔ
 • yínɡ
 • màn
 • cǎo
 •  ,
 • shuí
 • rén
 • ɡènɡ
 • sǎo
 • huánɡ
 • jīn
 • tái
 •  
 • xínɡ
 • nán
 •  ,
 • ɡuī
 • lái
 •  
锐智网古诗文二维码
作者:
白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏
展开

锐智网
    锐智网专注于古诗文的注音、注释及赏析,提供古诗文的带拼音朗读,致力于让中小学生及古诗文爱好者更便捷专业准确有效地学习和诵读古诗文。

作者标签

白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏

锐智精品

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读