韩愈的诗文 第 1 页 / 共 5 篇

作者:
白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏
展开
 • zǎo
 • chūn
 • chéng
 • shuǐ
 • zhāng
 • shí
 • yuán
 • wài
 •   
 • táng
 •  
 • hán
 • tiān
 • jiē
 • xiǎo
 • rùn
 •  
 • cǎo
 • yáo
 • kàn
 • jìn
 • què
 •  
 • zuì
 • shì
 • nián
 • chūn
 • hǎo
 • chù
 •  
 • jué
 • shèng
 • yān
 • liǔ
 • mǎn
 • huáng
 •  

点击学习小学语文六年级下册《早春呈水部张十八员外》知识点归纳

锐智网古诗文二维码
 • shān
 • shí
 •   
 • tánɡ
 •   
 • hán
 • shān
 • shí
 • luò
 • què
 • xínɡ
 • jìnɡ
 • wēi
 •  ,
 • huánɡ
 • hūn
 • dào
 • biān
 • fēi
 •  
 • shēnɡ
 • tánɡ
 • zuò
 • jiē
 • xīn
 •  ,
 • jiāo
 • zhī
 • féi
 •  
 • sēnɡ
 • yán
 • ɡǔ
 • huà
 • hǎo
 •  ,
 • huǒ
 • lái
 • zhào
 • suǒ
 • jiàn
 •  
 • chuánɡ
 • zhì
 • ɡēnɡ
 • fàn
 •  ,
 • shū
 • bǎo
 •  
 • shēn
 • jìnɡ
 • bǎi
 • chónɡ
 • jué
 •  ,
 • qīnɡ
 • yuè
 • chū
 • lǐnɡ
 • ɡuānɡ
 • fēi
 •  
 • tiān
 • mínɡ
 • dào
 •  ,
 • chū
 • ɡāo
 • xià
 • qiónɡ
 • yān
 • fēi
 •  
 • shān
 • hónɡ
 • jiàn
 • fēn
 • làn
 • màn
 •  ,
 • shí
 • jiàn
 • sōnɡ
 • jiē
 • shí
 • wéi
 •  
 • dānɡ
 • liú
 • chì
 • jiàn
 • shí
 •  ,
 • shuǐ
 • shēnɡ
 • fēnɡ
 • shēng
 •  
 • rén
 • shēnɡ
 •  ,
 • shù
 • wéi
 • rén
 •  
 • jiē
 • zāi
 • dǎnɡ
 • èr
 • sān
 •  ,
 • ān
 • zhì
 • lǎo
 • ɡènɡ
 • ɡuī
 •  
锐智网古诗文二维码
 • yuè
 • shí
 • zènɡ
 • zhānɡ
 • ɡōnɡ
 • cáo
 •   
 • tánɡ
 •   
 • hán
 • xiān
 • yún
 • juàn
 • tiān
 •  ,
 • qīnɡ
 • fēnɡ
 • chuī
 • kōnɡ
 • yuè
 • shū
 •  
 • shā
 • pínɡ
 • shuǐ
 • shēnɡ
 • yǐnɡ
 • jué
 •  ,
 • bēi
 • xiānɡ
 • zhǔ
 • jūn
 • dānɡ
 • ɡē
 •  
 • jūn
 • ɡē
 • shēnɡ
 • suān
 • zhèng
 •  ,
 • nénɡ
 • tīnɡ
 • zhōnɡ
 • lèi
 •  
 • dònɡ
 • tínɡ
 • lián
 • tiān
 • jiǔ
 • ɡāo
 •  ,
 • jiāo
 • lónɡ
 • chū
 • xīnɡ
 • háo
 •  
 • shí
 • shēnɡ
 • jiǔ
 • dào
 • ɡuān
 • suǒ
 •  ,
 • yōu
 • cáng
 • táo
 •  
 • xià
 • chuánɡ
 • wèi
 • shé
 • shí
 • wèi
 • yào
 •  ,
 • hǎi
 • shī湿
 • zhé
 • xūn
 • xīnɡ
 • sāo
 •  
 • zuó
 • zhě
 • zhōu
 • qián
 • chuí
 • ɡǔ
 •  ,
 • huánɡ
 • shènɡ
 • dēnɡ
 • kuí
 • ɡāo
 •  
 • shè
 • shū
 • xínɡ
 • qiān
 •  ,
 • zuì
 • cónɡ
 • jiē
 • chú
 •  
 • qiān
 • zhě
 • zhuī
 • huí
 • liú
 • zhě
 • huán
 •  ,
 • xiá
 • dànɡ
 • ɡòu
 • qīnɡ
 • cháo
 • bān
 •  
 • zhōu
 • jiā
 • shēn
 • mínɡ
 • shǐ使
 • jiā
 •  ,
 • kǎn
 • zhǐ
 • jīnɡ
 • mán
 •  
 • pàn
 • bēi
 • ɡuān
 • kān
 • shuō
 •  ,
 • wèi
 • miǎn
 • chuí
 • chǔ
 • chén
 • āi
 • jiān
 •  
 • tónɡ
 • shí
 • liú
 • bèi
 • duō
 • shànɡ
 • dào
 •  ,
 • tiān
 • yōu
 • xiǎn
 • nán
 • zhuī
 • pān
 •  
 • jūn
 • ɡē
 • qiě
 • xiū
 • tīnɡ
 • ɡē
 •  ,
 • ɡē
 • jīn
 • jūn
 • shū
 •  
 • nián
 • mínɡ
 • yuè
 • jīn
 • xiāo
 • duō
 •  ,
 • rén
 • shēnɡ
 • yóu
 • mìnɡ
 • fēi
 • yóu
 •  
 • yǒu
 • jiǔ
 • yǐn
 • nài
 • mínɡ
 •  
锐智网古诗文二维码
 •   
 • hénɡ
 • yuè
 • miào
 • suí
 • 宿
 • yuè
 • mén
 • lóu
 •   
 • tánɡ
 •   
 • hán
 • yuè
 • zhì
 • jiē
 • sān
 • ɡōnɡ
 •  ,
 • fānɡ
 • huán
 • zhèn
 • sōnɡ
 • dānɡ
 • zhōnɡ
 •  
 • huǒ
 • wéi
 • huānɡ
 • yāo
 • ɡuài
 •  ,
 • tiān
 • jiǎ
 • shén
 • bǐnɡ
 • zhuān
 • xiónɡ
 •  
 • pēn
 • yún
 • xiè
 • cáng
 • bàn
 •  ,
 • suī
 • yǒu
 • jué
 • dǐnɡ
 • shuí
 • nénɡ
 • qiónɡ
 •  
 • lái
 • zhènɡ
 • fénɡ
 • qiū
 • jié
 •  ,
 • yīn
 • huì
 • mèi
 • qīnɡ
 • fēnɡ
 •  
 • qián
 • xīn
 • dǎo
 • ruò
 • yǒu
 • yìng
 •  ,
 • fēi
 • zhènɡ
 • zhí
 • nénɡ
 • ɡǎn
 • tōnɡ
 •  
 • jìnɡ
 • sǎo
 • zhònɡ
 • fēnɡ
 • chū
 •  ,
 • yǎnɡ
 • jiàn
 • chēnɡ
 • qīnɡ
 • kōnɡ
 •  
 • ɡài
 • lián
 • yán
 • jiē
 • tiān
 • zhù
 •  ,
 • shí
 • lǐn
 • ténɡ
 • zhì
 • duī
 • zhù
 • rónɡ
 •  
 • sēn
 • rán
 • dònɡ
 • xià
 • bài
 •  ,
 • sōnɡ
 • bǎi
 • jìnɡ
 • línɡ
 • ɡōnɡ
 •  
 • fěn
 • qiánɡ
 • dān
 • zhù
 • dònɡ
 • ɡuānɡ
 • cǎi
 •  ,
 • ɡuǐ
 • huà
 • tián
 • qīnɡ
 • hónɡ
 •  
 • shēnɡ
 • jiē
 • jiàn
 • jiǔ
 •  ,
 • fěi
 • mínɡ
 • zhōnɡ
 •  
 • miào
 • lìnɡ
 • lǎo
 • rén
 • shí
 • shén
 •  ,
 • huī
 • zhēn
 • nénɡ
 • ɡōnɡ
 •  
 • shǒu
 • chí
 • bēi
 • jiào
 • dǎo
 • zhì
 •  ,
 • yún
 • zuì
 • nán
 • tóng
 •  
 • cuàn
 • zhú
 • mán
 • huānɡ
 • xìnɡ
 •  ,
 • shí
 • cái
 • ɡān
 • cháng
 • zhōnɡ
 •  
 • hóu
 • wánɡ
 • jiānɡ
 • xiānɡ
 • wànɡ
 • jiǔ
 • jué
 •  ,
 • shén
 • zònɡ
 • nán
 • wéi
 • ɡōnɡ
 •  
 • tóu
 • shànɡ
 • ɡāo
 • ɡé
 •  ,
 • xīnɡ
 • yuè
 • yǎn
 • yìnɡ
 • yún
 • tóng
 • méng
 •  
 • yuán
 • mínɡ
 • zhōnɡ
 • dònɡ
 • zhī
 • shǔ
 •  ,
 • ɡǎo
 • ɡǎo
 • hán
 • shēnɡ
 • dōnɡ
 •  
锐智网古诗文二维码
 • shí
 • ɡǔ
 • ɡē
 •   
 • tánɡ
 •   
 • hán
 • zhānɡ
 • shēnɡ
 • shǒu
 • chí
 • shí
 • ɡǔ
 • wén
 •  ,
 • quàn
 • shì
 • zuò
 • shí
 • ɡǔ
 • ɡē
 •  
 • shào
 • línɡ
 • rén
 • zhé
 • xiān
 •  ,
 • cái
 • jiānɡ
 • nài
 • shí
 • ɡǔ
 •  
 • zhōu
 • ɡānɡ
 • línɡ
 • chí
 • hǎi
 • fèi
 •  ,
 • xuān
 • wánɡ
 • fèn
 • huī
 • tiān
 • ɡē
 •  
 • kāi
 • mínɡ
 • tánɡ
 • shòu
 • cháo
 •  ,
 • zhū
 • hóu
 • jiàn
 • pèi
 • mínɡ
 • xiānɡ
 •  
 • sōu
 • yánɡ
 • chěnɡ
 • xiónɡ
 • jùn
 •  ,
 • wàn
 • qín
 • shòu
 • jiē
 • zhē
 • luó
 •  
 • juān
 • ɡōnɡ
 • chénɡ
 • ɡào
 • wàn
 • shì
 •  ,
 • záo
 • shí
 • zuò
 • ɡǔ
 • huī
 • cuó
 • é
 •  
 • cónɡ
 • chén
 • cái
 • xián
 •  ,
 • jiǎn
 • xuǎn
 • zhuàn
 • liú
 • shān
 • ē
 •  
 • lín
 • zhì
 • huǒ
 • liáo
 •  ,
 • ɡuǐ
 • shǒu
 • fán
 • huī
 •  
 • ɡōnɡ
 • cónɡ
 • chù
 • zhǐ
 • běn
 •  ,
 • háo
 • jìn
 • bèi
 • chā
 • é
 •  
 • yán
 • nán
 • xiǎo
 •  ,
 • lèi
 •  
 • nián
 • shēn
 • miǎn
 • yǒu
 • quē
 • huà
 •  ,
 • kuài
 • jiàn
 • zhuó
 • duàn
 • shēnɡ
 • jiāo
 • tuó
 •  
 • luán
 • xiánɡ
 • fènɡ
 • zhù
 • zhònɡ
 • xiān
 • xià
 •  ,
 • shān
 • shù
 • jiāo
 • zhī
 •  
 • jīn
 • shénɡ
 • tiě
 • suǒ
 • suǒ
 • niǔ
 • zhuànɡ
 •  ,
 • ɡǔ
 • dǐnɡ
 • yuè
 • shuǐ
 • lónɡ
 • ténɡ
 • suō
 •  
 • lòu
 • biān
 • shī
 • shōu
 •  ,
 • èr
 • biǎn
 • wēi
 • tuó
 •  
 • kǒnɡ
 • 西
 • xínɡ
 • dào
 • qín
 •  ,
 • zhí
 • xīnɡ
 • xiù宿
 • é
 •  
 • jiē
 • hào
 • ɡǔ
 • shēnɡ
 • wǎn
 •  ,
 • duì
 • lèi
 • shuānɡ
 • pānɡ
 • tuó
 •  
 • chū
 • ménɡ
 • shì
 • zhēnɡ
 •  ,
 • nián
 • shǐ
 • ɡǎi
 • chēnɡ
 • yuán
 •  
 • ɡù
 • rén
 • cónɡ
 • jūn
 • zài
 • yòu
 •  ,
 • wèi
 • duó
 • liànɡ
 • jué
 • jiù
 •  
 • zhuó
 • ɡuàn
 • ɡào
 • jiǔ
 •  ,
 • zhì
 • bǎo
 • cún
 • duō
 •  
 • zhān
 • bāo
 • ɡuǒ
 • zhì
 •  ,
 • shí
 • ɡǔ
 • zhǐ
 • zǎi
 • shù
 • luò
 • tuó
 •  
 • jiàn
 • zhū
 • tài
 • miào
 • ɡào
 • dǐnɡ
 •  ,
 • ɡuānɡ
 • jià
 • zhǐ
 • bǎi
 • bèi
 • ɡuò
 •  
 • shènɡ
 • ēn
 • ruò
 • liú
 • tài
 • xué
 •  ,
 • zhū
 • shēnɡ
 • jiǎnɡ
 • jiě
 • qiē
 • cuō
 •  
 • ɡuān
 • jīnɡ
 • hónɡ鸿
 • dōu
 • shànɡ
 • tián
 •  ,
 • zuò
 • jiàn
 • ɡuó
 • lái
 • bēn
 •  
 • wān
 • tāi
 • xiǎn
 • jié
 • jiǎo
 •  ,
 • ān
 • zhì
 • tuǒ
 • tiē
 • pínɡ
 •  
 • shà
 • shēn
 • yán
 • ɡài
 •  ,
 • jīnɡ
 • jiǔ
 • yuǎn
 • tuó
 •  
 • zhōnɡ
 • cháo
 • ɡuān
 • lǎo
 • shì
 •  ,
 • kěn
 • ɡǎn
 • ān
 • ē
 •  
 • tónɡ
 • qiāo
 • huǒ
 • niú
 • jiǎo
 •  ,
 • shuí
 • zhuó
 • shǒu
 • wéi
 • suō
 •  
 • xiāo
 • yuè
 • shuò
 • jiù
 • mái
 •  ,
 • liù
 • nián
 • 西
 • ɡù
 • kōnɡ
 • yín
 • é
 •  
 • zhī
 • shū
 • chèn
 • 姿
 • mèi
 •  ,
 • shù
 • zhǐ
 • shànɡ
 • bái
 • é
 •  
 • zhōu
 • dài
 • zhēnɡ
 • zhàn
 •  ,
 • rén
 • shōu
 • shi
 • nuó
 •  
 • fānɡ
 • jīn
 • tài
 • pínɡ
 • shì
 •  ,
 • bǐnɡ
 • rèn
 • shù
 • chónɡ
 • qiū
 •  
 • ān
 • nénɡ
 • shànɡ
 • lùn
 • liè
 •  ,
 • yuàn
 • jiè
 • biàn
 • kǒu
 • xuán
 •  
 • shí
 • ɡǔ
 • zhī
 • ɡē
 • zhǐ
 •  ,
 • cuō
 • tuó
 •  
锐智网古诗文二维码

韩愈
    韩愈,唐代古文运动的倡导者,被后人尊为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名。后人将其与柳宗元、欧阳修和苏轼合称“千古文章四大家”。

锐智精品

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读