长相思·日色欲尽花含烟

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • cháng
 • xiānɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • jìn
 • huā
 • hán
 • yān
 •  ,
 • yuè
 • mínɡ
 • chóu
 • mián
 •  
 • zhào
 • chū
 • tínɡ
 • fènɡ
 • huánɡ
 • zhù
 •  ,
 • shǔ
 • qín
 • zòu
 • yuān
 • yānɡ
 • xián
 •  
 • yǒu
 • rén
 • chuán
 •  ,
 • yuàn
 • suí
 • chūn
 • fēnɡ
 • yān
 • rán
 •  
 • jūn
 • tiáo
 • tiáo
 • ɡé
 • qīnɡ
 • tiān
 •  ,
 • shí
 • hénɡ
 •  ,
 • jīn
 • zuò
 • liú
 • lèi
 • quán
 •  
 • xìn
 • qiè
 • chánɡ
 • duàn
 •  ,
 • ɡuī
 • lái
 • kàn
 • mínɡ
 • jìnɡ
 • qián
 •  

译文

    夕阳西下暮色朦胧,花蕊笼罩轻烟,
    月华如练,我思念着情郎终夜不眠。
    柱上雕饰凤凰的赵瑟,我刚刚停奏,
    心想再弹奏蜀琴,又怕触动鸳鸯弦。
    这饱含情意的曲调,可惜无人传递,
    但愿它随着春风,送到遥远的燕然。
    忆情郎呵、情郎他迢迢隔在天那边,
    当年递送秋波的双眼,
    而今成了流泪的源泉。
    您若不信贱妾怀思肝肠欲断,
    请归来看看明镜前我的容颜!

注释

    赵瑟:相传古代赵国的人善弹瑟。瑟:弦乐器。凤凰柱:或是瑟柱上雕饰凤凰形状。
    蜀琴句:旧注谓蜀琴与司马相如琴挑故事有关。按:鲍照有“蜀琴抽白雪”句。白居易也有“蜀琴安膝上,《周易》在床头”句。李贺“吴丝蜀桐张高秋”,王琦注云:“蜀中桐木宜为乐器,故曰蜀桐。”蜀桐实即蜀琴。似古人诗中常以蜀琴喻佳琴,恐与司马相如、卓文君事无关。鸳鸯弦也只是为了强对凤凰柱。
    昔时:一作“昔日”。
    肠断:一作“断肠”。

赏析

    “日色欲尽花含烟,月明如素愁不眠”一句,季节、时间、环境、情绪全出来了。春日的一个黄昏,日色将尽,夜幕降临,花辨上也似乎含着缕缕烟雾,女主人在干什么呢?月亮已经升起来了,明如镜、皎如绢,一种淡淡的愁绪让她开始感到闷倦,难以安眠。这样一烘托,一幅温婉细腻的场景率先浮现在了读者面前。
    紧接着一副工整的对仗“赵瑟初停凤凰柱,蜀琴欲奏鸳鸯弦”。古代赵国的妇女善鼓瑟,故称赵瑟,蜀中有桐木宜作琴,相传司马相如曾奏蜀琴来挑逗卓文君。诗人用这两句排比在暗喻什么呢。从字面上来看,赵瑟刚弹过,凤凰状的瑟柱停下来了,又不知不觉的拿起蜀琴,准备开始奏起鸳鸯弦。而凤凰、鸳鸯都是成双成对生活,正是男女之情的一种见证!哦,原来女主人是在思念她的爱人了。 
    再来看下句“此曲有意无人传,愿随春风寄燕然”,男人在思念至极呐喊“天长地远魂飞苦,梦魂不到关山难”,一片如火之热情。女人则如水,她不怨恨,她只是把满怀心事托与春风,希望春风能把因凤凰柱、鸳鸯弦带给她的那深切的别离之苦捎给远方的心上人。“寄燕然”一句告诉我们,原来她的丈夫是从征去了。李白在《关山月》中曾经这样描写过征客的心境“戍客望边邑,思归多苦颜。高楼当此夜,叹息未应闲”,这样的思念,比起“一种相思、两种闲愁”的“闲愁”更多了几分烟火气息和现实意义。
    心事已经寄予春风了,春风真的能给爱人带去自己的一片相思吗?女人心里依旧一片茫然,于是她发出了一声沉重的叹息:“忆君迢迢隔青天”!山水迢迢,对你的思念如此遥远,就象隔着那苍茫的青天。
    “昔日横波目,今为流泪泉”,一句想象奇特、大胆夸张的对偶把这个美丽的女子形象刻画出来了,旧日的那对顾盼灵秀、眼波如流的双目,如今却变成了泪水的源泉,可知二人分开之后,女子除了长夜无眠和深深叹息之外,竟是常常的以泪洗面。 
    末句“不信妾肠断,归来看取明镜前”,使这个女子的形象更加鲜明丰满了,你看她娇嗔的说道:如果你不相信我因为思念你而肝肠寸断,等你回来时,在明镜前看看我憔悴、疲惫的面容就知道了。一副天真、调皮的样子跃然纸上,让人倍加爱怜和心痛。 
    《长相思》第二首相比第一首,言语更加浅显易懂、音韵更加曲调化,我想,这与唐朝音乐鼎盛有关,从宫廷乐府到民间教坊,许多诗词都被谱上曲谱,四处吟唱,李白的乐府诗更是其中一颗璀璨的明珠。第二首又用了夸张、排比、想象、暗喻等手法,从多个角度把这个美丽多情的女子对出征边塞丈夫的思念之情表现得淋漓尽致。
    诗人虽不是女子,却能刻画如此生动、细腻的女子形象,就好像曹雪芹不是女人,却能读懂天下形形色色的女人一样,我想,世间无论男女,也许不必太多的在意付出,只要能真正的读懂对方,此生足矣!

李白 诗仙

字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

 • fènɡ
 • shènɡ
 • zhì
 • cónɡ
 • pénɡ
 • lái
 • xiànɡ
 • xīnɡ
 • qìnɡ
 • ɡé
 • dào
 • zhōnɡ
 • liú
 • chūn
 • zhōnɡ
 • chūn
 • wànɡ
 • zhī
 • zuò
 • yīnɡ
 • zhì
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wánɡ
 • wéi
 • wèi
 • shuǐ
 • yínɡ
 • qín
 • sài
 •  ,
 • huánɡ
 • shān
 • jiù
 • rào
 • hàn
 • ɡōnɡ
 • xiá
 •  
 • luán
 • jiǒnɡ
 • chū
 • qiān
 • mén
 • liǔ
 •  ,
 • ɡé
 • dào
 • huí
 • kàn
 • shànɡ
 • yuàn
 • huā
 •  
 • yún
 • chénɡ
 • shuānɡ
 • fènɡ
 • què
 •  ,
 • zhōnɡ
 • chūn
 • shù
 • wàn
 • rén
 • jiā
 •  
 • wèi
 • chénɡ
 • yánɡ
 • xínɡ
 • shí
 • lìnɡ
 •  ,
 • shì
 • chén
 • yóu
 • wán
 • huá
 •  
 • róng
 • lóu
 • sòng
 • xīn
 • jiàn
 •   
 • táng
 •  
 • wáng
 • chāng
 • líng
 • hán
 • lián
 • jiāng
 •  
 • píng
 • míng
 • sòng
 • chǔ
 • shān
 •  
 • luò
 • yáng
 • qīn
 • yǒu
 • xiāng
 • wèn
 •  
 • piàn
 • bīng
 • xīn
 • zài
 •  

点击学习小学语文四年级下册《芙蓉楼送辛渐》知识点归纳

 • xínɡ
 • ɡōnɡ
 •   
 • táng
 •   
 • yuán
 • zhěn
 • liáo
 • luò
 • ɡǔ
 • xínɡ
 • ɡōnɡ
 •  ,
 • ɡōnɡ
 • huā
 • hónɡ
 •  
 • bái
 • tóu
 • ɡōnɡ
 • zài
 •  ,
 • xián
 • zuò
 • shuō
 • xuán
 • zōnɡ
 •  
 • qīnɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wánɡ
 • wéi
 • yán
 • huánɡ
 • huā
 • chuān
 •  ,
 • měi
 • zhú
 • qīnɡ
 • shuǐ
 •  
 • suí
 • shān
 • jiānɡ
 • wàn
 • zhuǎn
 •  ,
 • bǎi
 •  
 • shēnɡ
 • xuān
 • luàn
 • shí
 • zhōnɡ
 •  ,
 • jìnɡ
 • shēn
 • sōnɡ
 •  
 • yànɡ
 • yànɡ
 • fàn
 • línɡ
 • xìnɡ
 •  ,
 • chénɡ
 • chénɡ
 • yìnɡ
 • jiā
 • wěi
 •  
 • xīn
 • xián
 •  ,
 • qīnɡ
 • chuān
 • dàn
 •  
 • qǐnɡ
 • liú
 • pán
 • shí
 • shànɡ
 •  ,
 • chuí
 • diào
 • jiānɡ
 •  
 • āi
 • wánɡ
 • sūn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cháng
 • ān
 • chénɡ
 • tóu
 • tóu
 • bái
 •  ,
 • fēi
 • yán
 • qiū
 • mén
 • shànɡ
 •  
 • yòu
 • xiànɡ
 • rén
 • jiā
 • zhuó
 •  ,
 • ɡuān
 • zǒu
 •  
 • jīn
 • biān
 • duàn
 • zhé
 • jiǔ
 •  ,
 • ɡǔ
 • ròu
 • dài
 • tónɡ
 • chí
 •  
 • yāo
 • xià
 • bǎo
 • jué
 • qīnɡ
 • shān
 •  ,
 • lián
 • wáng
 • sūn
 •  
 • wèn
 • zhī
 • kěn
 • dào
 • xìnɡ
 • mínɡ
 •  ,
 • dàn
 • dào
 • kùn
 • wéi
 •  
 • jīnɡ
 • bǎi
 • cuàn
 • jīnɡ
 •  ,
 • shēn
 • shànɡ
 • yǒu
 • wán
 •  
 • ɡāo
 • sūn
 • jìn
 • lónɡ
 • zhǔn
 •  ,
 • lónɡ
 • zhǒnɡ
 • chánɡ
 • rén
 • shū
 •  
 • chái
 • lánɡ
 • zài
 • lónɡ
 • zài
 •  ,
 • wánɡ
 • sūn
 • shàn
 • bǎo
 • qiān
 • jīn
 •  
 • ɡǎn
 • cháng
 • lín
 • jiāo
 •  ,
 • qiě
 • wèi
 • wánɡ
 • sūn
 •  
 • zuó
 • dōnɡ
 • fēnɡ
 • chuī
 • xuè
 • xīnɡ
 •  ,
 • dōnɡ
 • lái
 • luò
 • tuó
 • mǎn
 • jiù
 •  
 • shuò
 • fānɡ
 • jiàn
 • ér
 • hǎo
 • shēn
 • shǒu
 •  ,
 • yǒnɡ
 • ruì
 • jīn
 •  
 • qiè
 • wén
 • tiān
 • chuán
 • wèi
 •  ,
 • shènɡ
 • běi
 • nán
 • chán
 •  
 • huā
 • mén
 • miàn
 • qǐnɡ
 • xuě
 • chǐ
 •  ,
 • shèn
 • chū
 • kǒu
 • rén
 •  
 • āi
 • zāi
 • wánɡ
 • sūn
 • shèn
 • shū
 •  ,
 • línɡ
 • jiā
 • shí
 •  
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

李白 诗仙
字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。
共发表 40 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站