春思 皇甫冉

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • chūn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • huánɡ
 • rǎn
 • yīnɡ
 • yàn
 • bào
 • xīn
 • nián
 •  ,
 • lónɡ
 • duī
 • qiān
 •  
 • jiā
 • zhù
 • cénɡ
 • chénɡ
 • lín
 • hàn
 • yuàn
 •  ,
 • xīn
 • suí
 • mínɡ
 • yuè
 • dào
 • tiān
 •  
 • zhōnɡ
 • jǐn
 • lùn
 • cháng
 • hèn
 •  ,
 • lóu
 • shànɡ
 • huā
 • zhī
 • xiào
 • mián
 •  
 • wèi
 • wèn
 • yuán
 • rónɡ
 • dòu
 • chē
 •  ,
 • shí
 • fǎn
 • pèi
 • yàn
 • rán
 •  

译文

    莺歌燕语预报了临近新年,
    马邑龙堆是几千里的疆边。
    家住京城比邻着汉室宫苑,
    心随明月飞到边陲的胡天。
    织锦回文诉说思念的长恨,
    楼上花枝取笑我依然独眠。
    请问你主帅车骑将军窦宪,
    何时班师回朝刻石燕然山。

注释

    马邑:秦所筑城名,今山西朔县,汉时曾与匈奴争夺此城。龙堆:白龙堆得简称,指沙漠。
    层城:因京城分内外两层,故称。苑:这里指行宫。
    机中句,窦滔为苻坚秦州刺史,后谪龙沙,其妻苏蕙能文,颇思滔,乃织锦为回文旋图诗寄之。共八百四十字,纵横反覆,皆成文意。论:表露,倾吐。
    为问两句:后汉窦宪为车骑将军,大破匈奴,遂登燕然山,命班固作铭,刻石而还。元戎:犹主将。骑:旧读jì,名词。本意:乘坐的动物,一般指马。也是一人一马的合称。
    返旆:犹班师。勒:刻。燕然:燕然山,即今蒙古人民共和国杭爱山。

赏析

    这首诗题为《春思》,大意是写一位出征军人的妻子。在明媚的春日里对丈夫梦绕魂牵的思念,以及对反侵略战争早日胜利的盼望。盛唐是社会相对安定的时期,但边境战争却并未停息。前方将士与家乡亲人相互思念之情。仍然是诗人们吟咏的重要主题。这一类诗作总的来说具有较为深刻的社会意义,内容也较为充实。由于富有真情实感.其中不乏千古传涌的佳作。
    首联“莺啼燕语报新年,马邑龙堆路几千”,对比鲜明,动人心弦。“莺啼燕语”,这是和平宁静的象征;新年佳节,这是亲人团聚的时辰。但是,另一方面,在那遥远的边关,从征的亲人却不能享受这宁静,无法得到这温情。上句“莺啼燕语”四字,写得色彩浓丽,生意盎然。使下句“马邑龙堆”,更显得沉郁悲壮。诗人好似信笔而下,但震撼力却很强。
    良辰美景,未必便能带来欢乐;温柔乡里,最易惹动离情。“家住秦城邻汉苑”,秦城指咸阳,汉苑指长安。诗中的女主人公虽然目睹京畿的繁华与和平,却是“心随明月到胡天”,早巳飞到丈夫的身边。关河万里,能隔断人的形体,却隔不断心灵的呼唤,而作为心灵交通媒介的,大概只有那普照万方的明月了。
    为了寄托无穷的思念,女主人公纤纤擢素手,札札弄机杼,仿照古人故事,为远方的夫君织一幅锦字回文诗。回文诗循环可读,无始无终,思妇的离恨也缠绵不尽,地久天长。“机中锦字论长恨,楼上花枝笑独眠。”上句一个“论”字。下句一个“笑”字,都是拟人化的写法。锦字回文诗的内容。无非离情别恨。锦字诗有多长,恨便有多长,锦字诗无穷,恨也无穷。楼上花枝本无情,然而在诗人眼中。那花团锦簇的样子,很像是在嘲笑独眠之人。
    诗的结尾笔锋一转,提出一个意义深远的问题:“为问元戎窦车骑,何时返旆勒燕然?”不问别人而问元戎,因为他是军中主帅:你什么时候才能得胜班师,勒石而还?女主人公对亲人的思念是痛苦而深挚的,然而她也深明大义。她当然懂得,只有彻底战胜了敌人,才会有不光自己,同时也包括普天之下所有离散家庭的重新团聚。就这样,诗中女主人公将自己的命运和国家民族的命运统一起来,赋予了这首诗以比较积极的社会意义。

皇甫冉 唐代诗人

天宝十五年进士。曾官无锡尉,大历初入河南节度使王缙幕,终左拾遗、右补阙。其诗清新飘逸,多飘泊之感。

 • ɡé
 •   
 • tánɡ
 •   
 • suì
 • yīn
 • yánɡ
 • cuī
 • duǎn
 • jǐnɡ
 •  ,
 • tiān
 • shuānɡ
 • xuě
 • hán
 • xiāo
 •  
 • ɡènɡ
 • ɡǔ
 • jiǎo
 • shēnɡ
 • bēi
 • zhuànɡ
 •  ,
 • sān
 • xiá
 • xīnɡ
 • yǐnɡ
 • dònɡ
 • yáo
 •  
 • jiā
 • wén
 • zhàn
 •  ,
 • ɡē
 • shù
 • chù
 • qiáo
 •  
 • lónɡ
 • yuè
 • zhōnɡ
 • huánɡ
 •  ,
 • rén
 • shì
 • yīn
 • shū
 • màn
 • liáo
 •  
 • jīn
 • línɡ
 • jiǔ
 • liú
 • bié
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • fēnɡ
 • chuī
 • liǔ
 • huā
 • mǎn
 • diàn
 • xiānɡ
 •  ,
 • jiǔ
 • quàn
 • chánɡ
 •  
 • jīn
 • línɡ
 • lái
 • xiānɡ
 • sònɡ
 •  ,
 • xínɡ
 • xínɡ
 • ɡè
 • jìn
 • shānɡ
 •  
 • qǐnɡ
 • jūn
 • shì
 • wèn
 • dōnɡ
 • liú
 • shuǐ
 •  ,
 • bié
 • zhī
 • shuí
 • duǎn
 • cháng
 •  
 • xínɡ
 • bìng
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 •   
 •   
 • yuán
 • shí
 • nián
 •  ,
 • zuǒ
 • qiān
 • jiǔ
 • jiānɡ
 • jùn
 •  
 • mínɡ
 • nián
 • qiū
 •  ,
 • sònɡ
 • pén
 • kǒu
 •  
 • wén
 • zhōu
 • zhōnɡ
 • tán
 • zhě
 •  
 • tīnɡ
 • yīn
 •  
 • zhēnɡ
 • zhēnɡ
 • rán
 • yǒu
 • jīnɡ
 • shēnɡ
 •  
 • wèn
 • rén
 •  
 • běn
 • cháng
 • ān
 • chāng
 •  
 • chánɡ
 • xué
 •  
 • cáo
 • èr
 • shàn
 • cái
 •  ,
 • nián
 • zhǎnɡ
 • shuāi
 •  
 • wěi
 • shēn
 • wéi
 • rén
 •  
 • suì
 • mìnɡ
 • jiǔ
 •  
 • shǐ使
 • kuài
 • tán
 • shù
 •  
 • mǐn
 • rán
 •  ,
 • shào
 • xiǎo
 • shí
 • huān
 • shì
 •  
 • jīn
 • piāo
 • lún
 • qiáo
 • cuì
 •  ,
 • zhuǎn
 • jiānɡ
 • jiān
 •  
 • chū
 • ɡuān
 • èr
 • nián
 •  ,
 • tián
 • rán
 • ān
 •  
 • ɡǎn
 • rén
 • yán
 •  ,
 • shì
 • shǐ
 • jué
 • yǒu
 • qiān
 • zhé
 •  
 • yīn
 • wéi
 • cháng
 •  ,
 • ɡē
 • zènɡ
 • zhī
 •  
 • fán
 • liù
 • bǎi
 • shí
 • liù
 • yán
 •  ,
 • mìnɡ
 • yuē
 •  
 • xínɡ
 •  
 •  
 • xún
 • yánɡ
 • jiānɡ
 • tóu
 • sònɡ
 •  ,
 • fēnɡ
 • huā
 • qiū
 •  
 • zhǔ
 • rén
 • xià
 • zài
 • chuán
 •  ,
 • jiǔ
 • yǐn
 • ɡuǎn
 • xián
 •  
 • zuì
 • chénɡ
 • huān
 • cǎn
 • jiānɡ
 • bié
 •  ,
 • bié
 • shí
 • mánɡ
 • mánɡ
 • jiānɡ
 • jìn
 • yuè
 •  
 • wén
 • shuǐ
 • shànɡ
 • shēnɡ
 •  ,
 • zhǔ
 • rén
 • wànɡ
 • ɡuī
 •  
 • xún
 • shēnɡ
 • àn
 • wèn
 • tán
 • zhě
 • shuí
 •  ,
 • shēnɡ
 • tínɡ
 • chí
 •  
 • chuán
 • xiānɡ
 • jìn
 • yāo
 • xiānɡ
 • jiàn
 •  ,
 • tiān
 • jiǔ
 • huí
 • dēnɡ
 • chóng
 • kāi
 • yàn
 •  
 • qiān
 • wàn
 • huàn
 • shǐ
 • chū
 • lái
 •  ,
 • yóu
 • bào
 • bàn
 • zhē
 • miàn
 •  
 • zhuǎn
 • zhóu
 • xián
 • sān
 • liǎnɡ
 • shēnɡ
 •  ,
 • wèi
 • chénɡ
 • diào
 • xiān
 • yǒu
 • qínɡ
 •  
 • xián
 • xián
 • yǎn
 • shēnɡ
 • shēnɡ
 •  ,
 • pínɡ
 • shēnɡ
 • zhì
 •  
 • méi
 • xìn
 • shǒu
 • tán
 •  ,
 • shuō
 • jìn
 • xīn
 • zhōnɡ
 • xiàn
 • shì
 •  
 • qīnɡ
 • lǒnɡ
 • màn
 • niǎn
 • tiǎo
 •  ,
 • chū
 • wéi
 •  
 • cháng
 •  
 • hòu
 •  
 • liù
 • yāo
 •  
 •  
 • xián
 • cáo
 • cáo
 •  ,
 • xiǎo
 • xián
 • qiè
 • qiè
 •  
 • cáo
 • cáo
 • qiè
 • qiè
 • cuò
 • tán
 •  ,
 • zhū
 • xiǎo
 • zhū
 • luò
 • pán
 •  
 • jiàn
 • ɡuān
 • yīnɡ
 • huā
 • huá
 •  ,
 • yōu
 • quán
 • liú
 • bīnɡ
 • xià
 • nán
 •  
 • bīnɡ
 • quán
 • lěnɡ
 • xián
 • nínɡ
 • jué
 •  ,
 • nínɡ
 • jué
 • tōnɡ
 • shēnɡ
 • zàn
 • xiē
 •  
 • bié
 • yǒu
 • yōu
 • chóu
 • àn
 • hèn
 • shēnɡ
 •  ,
 • shí
 • shēnɡ
 • shènɡ
 • yǒu
 • shēnɡ
 •  
 • yín
 • pínɡ
 • zhà
 • shuǐ
 • jiānɡ
 • bènɡ
 •  ,
 • tiě
 • chū
 • dāo
 • qiānɡ
 • mínɡ
 •  
 • zhōnɡ
 • shōu
 • dānɡ
 • xīn
 • huà
 •  ,
 • xián
 • shēnɡ
 • liè
 •  
 • dōnɡ
 • chuán
 • 西
 • fǎnɡ
 • qiǎo
 • yán
 •  ,
 • wéi
 • jiàn
 • jiānɡ
 • xīn
 • qiū
 • yuè
 • bái
 •  
 • chén
 • yín
 • fànɡ
 • chā
 • xián
 • zhōnɡ
 •  ,
 • zhěnɡ
 • dùn
 • cháng
 • liǎn
 • rónɡ
 •  
 • yán
 • běn
 • shì
 • jīnɡ
 • chénɡ
 •  ,
 • jiā
 • zài
 • línɡ
 • xià
 • zhù
 •  
 • shí
 • sān
 • xué
 • chénɡ
 •  ,
 • mínɡ
 • shǔ
 • jiào
 • fánɡ
 •  
 • cénɡ
 • jiào
 • shàn
 • cái
 •  ,
 • zhuānɡ
 • chénɡ
 • měi
 • bèi
 • qiū
 • niánɡ
 •  
 • línɡ
 • nián
 • shào
 • zhēnɡ
 • chán
 • tóu
 •  ,
 • hónɡ
 • xiāo
 • zhī
 • shù
 •  
 • diàn
 • tóu
 • yín
 • jiē
 • suì
 •  ,
 • xuè
 • luó
 • qún
 • fān
 • jiǔ
 •  
 • jīn
 • nián
 • huān
 • xiào
 • mínɡ
 • nián
 •  ,
 • qiū
 • yuè
 • chūn
 • fēnɡ
 • děnɡ
 • xián
 •  
 • zǒu
 • cónɡ
 • jūn
 • ā
 •  ,
 • zhāo
 • lái
 • yán
 • ɡù
 •  
 • mén
 • qián
 • lěnɡ
 • luò
 • ān
 •  ,
 • lǎo
 • jià
 • zuò
 • shānɡ
 • rén
 •  
 • shānɡ
 • rén
 • zhònɡ
 • qīnɡ
 • bié
 •  ,
 • qián
 • yuè
 • liánɡ
 • mǎi
 • chá
 •  
 • lái
 • jiānɡ
 • kǒu
 • shǒu
 • kōnɡ
 • chuán
 •  ,
 • rào
 • chuán
 • yuè
 • mínɡ
 • jiānɡ
 • shuǐ
 • hán
 •  
 • shēn
 • mènɡ
 • shào
 • nián
 • shì
 •  ,
 • mènɡ
 • zhuānɡ
 • lèi
 • hónɡ
 • lán
 • ɡān
 •  
 • wén
 • tàn
 •  ,
 • yòu
 • wén
 • chóng
 •  
 • tónɡ
 • shì
 • tiān
 • lún
 • luò
 • rén
 •  ,
 • xiānɡ
 • fénɡ
 • cénɡ
 • xiānɡ
 • shí
 •  
 • cónɡ
 • nián
 • jīnɡ
 •  ,
 • zhé
 • bìnɡ
 • xún
 • yánɡ
 • chénɡ
 •  
 • xún
 • yánɡ
 • yīn
 • yuè
 •  ,
 • zhōnɡ
 • suì
 • wén
 • zhú
 • shēnɡ
 •  
 • zhù
 • jìn
 • pén
 • jiānɡ
 • shī湿
 •  ,
 • huánɡ
 • zhú
 • rào
 • zhái
 • shēnɡ
 •  
 • jiān
 • dàn
 • wén
 •  ,
 • juān
 • xuè
 • yuán
 • āi
 • mínɡ
 •  
 • chūn
 • jiānɡ
 • huā
 • zhāo
 • qiū
 • yuè
 •  ,
 • wǎnɡ
 • wǎnɡ
 • jiǔ
 • huán
 • qīnɡ
 •  
 • shān
 • ɡē
 • cūn
 •  ,
 • ōu
 • zhāo
 • zhā
 • nán
 • wéi
 • tīnɡ
 •  
 • jīn
 • wén
 • jūn
 •  ,
 • tīnɡ
 • xiān
 • yuè
 • ěr
 • zàn
 • mínɡ
 •  
 • ɡènɡ
 • zuò
 • tán
 •  ,
 • wèi
 • jūn
 • fān
 • zuò
 •  
 • xínɡ
 •  
 •  
 • ɡǎn
 • yán
 • liánɡ
 • jiǔ
 •  ,
 • què
 • zuò
 • xián
 • xián
 • zhuǎn
 •  
 • xiànɡ
 • qián
 • shēnɡ
 •  ,
 • mǎn
 • zuò
 • chóng
 • wén
 • jiē
 • yǎn
 •  
 • zuò
 • zhōnɡ
 • xià
 • shuí
 • zuì
 • duō
 •  ,
 • jiānɡ
 • zhōu
 • qīnɡ
 • shān
 • shī湿
 •  
 • xún
 • 西
 • shān
 • yǐn
 • zhě
 •   
 • tánɡ
 •   
 • qiū
 • wéi
 • jué
 • dǐnɡ
 • máo
 •  ,
 • zhí
 • shànɡ
 • sān
 • shí
 •  
 • kòu
 • ɡuān
 • tónɡ
 •  ,
 • kuī
 • shì
 • wéi
 • àn
 •  
 • ruò
 • fēi
 • jīn
 • chái
 • chē
 •  ,
 • yīnɡ
 • shì
 • diào
 • qiū
 • shuǐ
 •  
 • chí
 • xiānɡ
 • jiàn
 •  ,
 • mǐn
 • miǎn
 • kōnɡ
 • yǎnɡ
 • zhǐ
 •  
 • cǎo
 • xīn
 • zhōnɡ
 •  ,
 • sōnɡ
 • shēnɡ
 • wǎn
 • chuānɡ
 •  
 • yōu
 • jué
 •  ,
 • dànɡ
 • xīn
 • ěr
 •  
 • suī
 • bīn
 • zhǔ
 •  ,
 • qīnɡ
 • jìnɡ
 •  
 • xīnɡ
 • jìn
 • fānɡ
 • xià
 • shān
 •  ,
 • dài
 • zhī
 •  
 •   
 • 宿
 • tónɡ
 • jiānɡ
 • ɡuǎnɡ广
 • línɡ
 • jiù
 • yóu
 •   
 • tánɡ
 •   
 • mènɡ
 • hào
 • rán
 • shān
 • mínɡ
 • tīng
 • yuán
 • chóu
 •  ,
 • cānɡ
 • jiānɡ
 • liú
 •  
 • fēnɡ
 • mínɡ
 • liǎnɡ
 • àn
 •  ,
 • yuè
 • zhào
 • ɡū
 • zhōu
 •  
 • jiàn
 • fēi
 •  ,
 • wéi
 • yánɡ
 • jiù
 • yóu
 •  
 • huán
 • jiānɡ
 • liǎnɡ
 • háng
 • lèi
 •  ,
 • yáo
 • hǎi
 • 西
 • tóu
 •  
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

皇甫冉 唐代诗人
天宝十五年进士。曾官无锡尉,大历初入河南节度使王缙幕,终左拾遗、右补阙。其诗清新飘逸,多飘泊之感。
共发表 1 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站