宿王昌龄隐居

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • 宿
 • wánɡ
 • chānɡ
 • línɡ
 • yǐn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • chánɡ
 • jiàn
 • qīnɡ
 • shēn
 •  ,
 • yǐn
 • chù
 • wéi
 • ɡū
 • yún
 •  
 • sōnɡ
 • wēi
 • yuè
 •  ,
 • qīnɡ
 • ɡuānɡ
 • yóu
 • wéi
 • jūn
 •  
 • máo
 • tínɡ
 • 宿
 • huā
 • yǐnɡ
 •  ,
 • yào
 • yuàn
 • tāi
 • wén
 •  
 • xiè
 • shí
 •  ,
 • 西
 • shān
 • luán
 • qún
 •  

译文

    清溪之水深不可测,
    隐居之处只有孤云。
    松林中间明月微露,
    洒下清辉似为郎君。
    茅亭花影睡意正浓,
    芍药园圃滋生苔纹。
    我也想要谢绝世俗,
    来与西山鸾鹤合群。

注释

    测:一作“极”。
    隐处:隐居的地方。唯:只有。
    犹:还,仍然。
    宿:比喻夜静花影如眠。
    药院:种芍药的庭院。滋:生长着。
    余:我。谢时:辞去世俗之累。
    鸾鹤:古常指仙人的禽鸟。群:与……为伍。

赏析

    这是一首山水隐逸诗,在盛唐已传为名篇。到清代,更受“神韵派”的推崇,同《题破山寺后禅院》并为常建代表作品。
    此诗题曰“宿王昌龄隐居”,一是指王昌龄出仕前隐居之处,二是说当时王昌龄不在此地。王昌龄及第时大约已有三十七岁。此前,他曾隐居石门山。山在今安徽含山县境内,即此诗所说“清溪”所在。常建任职的盱眙,即今江苏盱眙,与石门山分处淮河南北。常建辞官西返武昌樊山,大概渡淮绕道不远,就近到石门山一游,并在王昌龄隐居处住了一夜。
    首联写王昌龄隐居所在。“深不测”一作“深不极”,并非指水的深度,而是说清溪水流入石门山深处,见不到头。王昌龄隐居处便在清溪水流入的石门山上,望去只看见一片白云。齐梁隐士、“山中宰相”陶弘景对齐高帝说:“山中何所有?岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。”因而山中白云便沿为隐者居处的标志,清高风度的象征。但陶弘景是著名阔隐士,白云多;王昌龄却贫穷,云也孤,而更见出清高。清人徐增说:“惟见孤云,是昌龄不在,并觉其孤也。”这样理解,也具情趣。
    中间两联即写夜宿王昌龄隐居处所见所感。王昌龄住处清贫幽雅,一座孤零零的茅屋,即所谓“茅亭”。屋前有松树,屋边种花,院里莳药,见出他的为人和情趣,独居而情不孤,遁世而爱生活。常建夜宿此地,举头望见松树梢头,明月升起,清光照来,格外有情,而无心可猜。想来明月不知今夜主人不在,换了客人,依然多情来伴,故云“犹为君”,“君”指王昌龄。这既暗示王昌龄不在,更表现隐逸生活的清高情趣。夜宿茅屋是孤独的,而抬眼看见窗外屋边有花影映来,也别具情意。到院里散步,看见王昌龄莳养的药草长得很好。因为久无人来,路面长出青苔,所以茂盛的药草却滋养了青苔。这再一次暗示主人不在已久,更在描写隐逸情趣的同时,流露出一种惋惜和期待的情味,表现得含蓄微妙。
    末联便写自己的归志。“鸾鹤群”用江淹《登庐山香炉峰》“此山具鸾鹤,往来尽仙灵”语,表示将与鸾鹤仙灵为侣,隐逸终生。这里用了一个“亦”字,很妙。实际上这时王昌龄已登仕路,不再隐居。这“亦”字是虚晃,故意也是善意地说要学王昌龄隐逸,步王昌龄同道,借以婉转地点出讽劝王昌龄坚持初衷而归隐的意思。其实,这也就是本诗的主题思想。题曰“宿王昌龄隐居”,旨在招王昌龄归隐。
    这首诗的艺术特点确同《题破山寺后禅院》,“其旨远,其兴僻,佳句辄来,唯论意表”。诗人善于在平易地写景中蕴含着深长的比兴寄喻,形象明朗,诗旨含蓄,而意向显豁,发人联想。就此诗而论,诗人巧妙地抓住王昌龄从前隐居的旧地,深情地赞叹隐者王昌龄的清高品格和隐逸生活的高尚情趣,诚挚地表示讽劝和期望仕者王昌龄归来的意向。因而在构思和表现上,“唯论意表”的特点更为突出,终篇都赞此劝彼,意在言外,而一片深情又都借景物表达,使王昌龄隐居处的无情景物都充满对王昌龄的深情,愿王昌龄归来。但手法又只是平实描叙,不拟人化。所以,其动人在写情,其悦人在传神,艺术风格确实近王维、孟浩然一派。

常建 唐代诗人

开元十五年与王昌龄同榜进士,长仕宦不得意,来往山水名胜,长期过着漫游生活。后移家隐居鄂渚。天宝中,曾任盱眙尉。

 • shū
 • huái怀
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cǎo
 • wēi
 • fēnɡ
 • àn
 •  ,
 • wēi
 • qiánɡ
 • zhōu
 •  
 • xīnɡ
 • chuí
 • pínɡ
 • kuò
 •  ,
 • yuè
 • yǒnɡ
 • jiānɡ
 • liú
 •  
 • mínɡ
 • wén
 • zhānɡ
 • zhù
 •  ,
 • ɡuān
 • yīnɡ
 • lǎo
 • bìnɡ
 • xiū
 •  
 • piāo
 • piāo
 • suǒ
 •  ,
 • tiān
 • shā
 • ōu
 •  
 • jiàn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • shěn
 • quán
 • jiā
 • shào
 • jīn
 • tánɡ
 •  ,
 • hǎi
 • yàn
 • shuānɡ
 • dài
 • mào
 • liánɡ
 •  
 • jiǔ
 • yuè
 • hán
 • zhēn
 • cuī
 •  ,
 • shí
 • nián
 • zhēnɡ
 • shù
 • liáo
 • yánɡ
 •  
 • bái
 • lánɡ
 • běi
 • yīn
 • shū
 • duàn
 •  ,
 • dān
 • fènɡ
 • chénɡ
 • nán
 • qiū
 • cháng
 •  
 • shuí
 • wèi
 • hán
 • chóu
 • jiàn
 •  ,
 • ɡènɡ
 • jiāo
 • mínɡ
 • yuè
 • zhào
 • liú
 • huánɡ
 •  
 • zǎo
 • bái
 • chéng
 •   
 • táng
 •  
 • bái
 • zhāo
 • bái
 • cǎi
 • yún
 • jiān
 •  
 • qiān
 • jiāng
 • líng
 • huán
 •  
 • liǎng
 • àn
 • yuán
 • shēng
 • zhù
 •  
 • qīng
 • zhōu
 • guò
 • wàn
 • chóng
 • shān
 •  

点击学习小学语文三年级上册《早发白帝城》知识点归纳

 •   
 • shǔ
 • dào
 • nán
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 •  ,
 • wēi
 • ɡāo
 • zāi
 •  
 • shǔ
 • dào
 • zhī
 • nán
 •  ,
 • nán
 • shànɡ
 • qīnɡ
 • tiān
 •  
 • cán
 • cónɡ
 •  ,
 • kāi
 • ɡuó
 • mánɡ
 • rán
 •  
 • ěr
 • lái
 • wàn
 • qiān
 • suì
 •  ,
 • qín
 • sài
 • tōnɡ
 • rén
 • yān
 •  
 • 西
 • dānɡ
 • tài
 • bái
 • yǒu
 • niǎo
 • dào
 •  ,
 • hénɡ
 • jué
 • é
 • méi
 • diān
 •  
 • bēnɡ
 • shān
 • cuī
 • zhuànɡ
 • shì
 •  ,
 • rán
 • hòu
 • tiān
 • shí
 • zhàn
 • fāng
 • ɡōu
 • lián
 •  
 • shànɡ
 • yǒu
 • liù
 • lónɡ
 • huí
 • zhī
 • ɡāo
 • biāo
 •  ,
 • xià
 • yǒu
 • chōnɡ
 • zhé
 • zhī
 • huí
 • chuān
 •  
 • huánɡ
 • zhī
 • fēi
 • shànɡ
 • ɡuò
 •  ,
 • yuán
 • náo
 • chóu
 • pān
 • yuán
 •  
 • qīnɡ
 • pán
 • pán
 •  ,
 • bǎi
 • jiǔ
 • zhé
 • yínɡ
 • yán
 • luán
 •  
 • mén
 • shēn
 • jǐnɡ
 • yǎnɡ
 • xié
 •  ,
 • shǒu
 • yīnɡ
 • zuò
 • chánɡ
 • tàn
 •  
 • wèn
 • jūn
 • 西
 • yóu
 • shí
 • huán
 •  ,
 • wèi
 • chán
 • yán
 • pān
 •  
 • dàn
 • jiàn
 • bēi
 • niǎo
 • háo
 • ɡǔ
 •  ,
 • xiónɡ
 • fēi
 • cónɡ
 • rào
 • lín
 • jiān
 •  
 • yòu
 • wén
 • ɡuī
 • yuè
 •  ,
 • chóu
 • kōnɡ
 • shān
 •  
 • shǔ
 • dào
 • zhī
 • nán
 •  ,
 • nán
 • shànɡ
 • qīnɡ
 • tiān
 •  
 • shǐ使
 • rén
 • tīnɡ
 • diāo
 • zhū
 • yán
 •  ,
 • lián
 • fēnɡ
 • tiān
 • yínɡ
 • chǐ
 •  
 • sōnɡ
 • dào
 • ɡuà
 • jué
 •  ,
 • fēi
 • tuān
 • liú
 • zhēnɡ
 • xuān
 • huī
 •  
 • pīng
 • zhuǎn
 • shí
 • wàn
 • léi
 •  ,
 • xiǎn
 • ruò
 •  
 • jiē
 • ěr
 • yuǎn
 • dào
 • zhī
 • rén
 • wèi
 • lái
 • zāi
 •  ,
 • jiàn
 • ɡé
 • zhēnɡ
 • rónɡ
 • ér
 • cuī
 • wéi
 •  
 • dānɡ
 • ɡuān
 •  ,
 • wàn
 • kāi
 •  
 • suǒ
 • shǒu
 • huò
 • fěi
 • qīn
 •  ,
 • huà
 • wéi
 • lánɡ
 • chái
 •  
 • zhāo
 • měnɡ
 •  ,
 • cháng
 • shé
 •  
 • shǔn
 • xuè
 •  ,
 • shā
 • rén
 •  
 • jǐn
 • chénɡ
 • suī
 • yún
 •  ,
 • zǎo
 • huán
 • jiā
 •  
 • shǔ
 • dào
 • zhī
 • nán
 •  ,
 • nán
 • shànɡ
 • qīnɡ
 • tiān
 •  
 • shēn
 • 西
 • wànɡ
 • cháng
 • jiē
 •  
 • xún
 • yǐn
 • zhě
 •   
 • táng
 •  
 • jiǎ
 • dǎo
 • sōng
 • xià
 • wèn
 • tóng
 •  
 • yán
 • shī
 • cǎi
 • yào
 •  
 • zhǐ
 • zài
 • shān
 • zhōng
 •  
 • yún
 • shēn
 • zhī
 • chù
 •  
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

常建 唐代诗人
开元十五年与王昌龄同榜进士,长仕宦不得意,来往山水名胜,长期过着漫游生活。后移家隐居鄂渚。天宝中,曾任盱眙尉。
共发表 2 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站