行路难·有耳莫洗颍川水

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • xínɡ
 • nán
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • yǒu
 • ěr
 • yǐnɡ
 • chuān
 • shuǐ
 •  ,
 • yǒu
 • kǒu
 • shí
 • shǒu
 • yánɡ
 • jué
 •  
 • hán
 • ɡuānɡ
 • hùn
 • shì
 • ɡuì
 • mínɡ
 •  ,
 • yònɡ
 • ɡū
 • ɡāo
 • yún
 • yuè
 •  
 • ɡuān
 • ɡǔ
 • xián
 • rén
 •  ,
 • ɡōnɡ
 • chénɡ
 • tuì退
 • jiē
 • yǔn
 • shēn
 •  
 • jiānɡ
 • shànɡ
 •  ,
 • yuán
 • zhōnɡ
 • tóu
 • xiānɡ
 • shuǐ
 • bīn
 •  
 • xiónɡ
 • cái
 • bǎo
 •  ,
 • shuì
 • jià
 • zǎo
 •  
 • huá
 • tínɡ
 • wén
 •  ,
 • shànɡ
 • cài
 • cānɡ
 • yīnɡ
 • dào
 •  
 • jūn
 • jiàn
 • zhōnɡ
 • zhānɡ
 • hàn
 • chēnɡ
 • shēnɡ
 •  ,
 • qiū
 • fēnɡ
 • jiānɡ
 • dōnɡ
 • xínɡ
 •  
 • qiě
 • shēnɡ
 • qián
 • bēi
 • jiǔ
 •  ,
 • shēn
 • hòu
 • qiān
 • zǎi
 • mínɡ
 •  

译文

    不要学许由用颍水洗耳,
    不要学伯夷和叔齐隐居收养采薇而食。
    在世上活着贵在韬光养晦,
    为什么要隐居清高自比云月?
    我看自古以来的贤达之人,
    功绩告成之后不自行隐退都死于非命。
    伍子胥被吴王弃于吴江之上,
    屈原最终抱石自沉汨罗江中。
    陆机如此雄才大略也无法自保,
    李斯以自己悲惨的结局为苦。
    (陆机)是否还能听见华亭的别墅间的鹤唳?
    (李斯)是否还能在上蔡东门牵鹰打猎?
    你不知道吴中的张翰是个旷达之人,
    因见秋风起而想起江东故都。
    生时有一杯酒就应尽情欢乐,
    何须在意身后千年的虚名?
    

注释

    晋朝皇甫谧《高士传》卷上《许由》篇:“尧让天下于许由,……由于是遁耕于中岳颍水之阳,箕山之下……尧又召为九州长,由不欲闻之,洗耳于颍水滨。”
    《史记·伯夷列传》:“武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之……遂饿死于首阳山。”《索引》:“薇,蕨也。”按薇、蕨本二草,前人误以为一。
    《高士传》:巢父谓许由曰:“何不隐汝形,藏汝光?”此句言不露锋芒,随世俯仰之意。
    鲍照《拟行路难》:“自古圣贤尽贫贱”。《史记·蔡泽列传》:“四时之序,成功者去。……商君为秦孝公明法令,……功已成矣,而遂以车裂。……白起……功已成矣,而遂赐剑死于杜邮。吴起……功已成矣,而卒枝解。大夫种为越王深谋远计……令越成霸,功已彰而信矣,勾践终负而杀之。此四子者,功成不去,祸至于身?”
    子胥:伍子胥。《吴越春秋》卷五《夫差内传》:“吴王闻子胥之怨恨也,乃使人赐属镂之剑,子胥……遂伏剑而死。吴王乃取子胥尸,盛以鸱夷之器,投之于江中。”又见《国语·吴语》。
    《晋书·陆机传》载:陆机因宦人诬陷而被杀害于军中,临终叹曰:“华亭鹤唳,岂可复闻乎?”
    《史记·李斯列传》载:李斯喟然叹曰:“……斯乃上蔡布衣……今人臣之位,无居臣上者,可谓富贵极矣。物极则衰,吾未知所税驾?”(《索引》:“税驾,犹解驾,言休息也”)
    《史记·李斯列传》:“二世二年七月,具斯五刑,论腰斩咸阳市。斯出狱,与其中子俱执,顾谓其中子曰:‘吾欲与若复牵黄犬俱出上蔡东门逐狡兔,岂可得乎!’”《太平御览》卷九二六:《史记》曰:“李斯临刑,思牵黄犬、臂苍鹰,出上蔡门,不可得矣。”

赏析

    此篇纯言退意,通篇以对比手法,前四句言人生须含光混世,不务虚名。中八句列举功成不退而殒身者,以为求功恋位者诫。最后赞成张翰唯求适意的人生态度。一篇之意三层而两折。言虚名无益,是不否定事功之意。而功成则须及时退身,一为避祸,二求适意自由。这是李白人生哲学的基调。
    此篇用典频繁,但不是自比古人,而是通过对古人的评论表达出至为复杂的心情。首先对许由、伯夷与叔齐的弃世提出非议,接着又对伍员、屈原、陆机、李斯之殒身政治表示不满。弃世既不符合他的人生理想,济世又深感世情险恶,两边都不是他原意选择的出路。正因为如此,李白的“行路难”才有别于鲍照等人,具有更深刻的悲剧性。不用说,诗中引用历史教训也出于现实感受。
    最后他对及时身退的张翰表示赞赏,不过是无可奈何之下的强自宽解,也是对现实表示抗议的激愤之词。“且乐生前一杯酒”,犹如“直挂云帆济沧海”,神仙和酒原是李白排除忧愤的两大法宝。但他还说过“仙人殊恍惚,未若醉中真”,“举杯消愁愁更愁”,无论仙与酒都无济于事,原因就在于他的人生态度始终是积极的。这种执著于现实人生的积极态度,既是李白悲剧深刻性之所在,也是李白诗歌永恒生命力之所在。

李白 诗仙

字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

 • táo
 • yuán
 • xínɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wánɡ
 • wéi
 • zhōu
 • zhú
 • shuǐ
 • ài
 • shān
 • chūn
 •  ,
 • liǎnɡ
 • àn
 • táo
 • huā
 • jiá
 • ɡǔ
 • jīn
 •  
 • zuò
 • kàn
 • hónɡ
 • shù
 • zhī
 • yuǎn
 •  ,
 • xínɡ
 • jìn
 • qīnɡ
 • zhí
 • rén
 •  
 • shān
 • kǒu
 • qián
 • xínɡ
 • shǐ
 • wēi
 •  ,
 • shān
 • kāi
 • kuànɡ
 • wànɡ
 • xuán
 • pínɡ
 •  
 • yáo
 • kàn
 • chù
 • cuán
 • yún
 • shù
 •  ,
 • jìn
 • qiān
 • jiā
 • sàn
 • huā
 • zhú
 •  
 • qiáo
 • chū
 • chuán
 • hàn
 • xìnɡ
 • mínɡ
 •  ,
 • rén
 • wèi
 • ɡǎi
 • qín
 •  
 • rén
 • ɡònɡ
 • zhù
 • línɡ
 • yuán
 •  ,
 • huán
 • cónɡ
 • wài
 • tián
 • yuán
 •  
 • yuè
 • mínɡ
 • sōnɡ
 • xià
 • fánɡ
 • lónɡ
 • jìnɡ
 •  ,
 • chū
 • yún
 • zhōnɡ
 • quǎn
 • xuān
 •  
 • jīnɡ
 • wén
 • zhēnɡ
 • lái
 •  ,
 • jìnɡ
 • yǐn
 • huán
 • jiā
 • wèn
 • dōu
 •  
 • pínɡ
 • mínɡ
 • xiànɡ
 • sǎo
 • huā
 • kāi
 •  ,
 • qiáo
 • chénɡ
 • shuǐ
 •  
 • chū
 • yīn
 • rén
 • jiān
 •  ,
 • gèng
 • wèn
 • shén
 • xiān
 • suì
 • huán
 •  
 • xiá
 • shuí
 • zhī
 • yǒu
 • rén
 • shì
 •  ,
 • shì
 • zhōnɡ
 • yáo
 • wànɡ
 • kōnɡ
 • yún
 • shān
 •  
 • línɡ
 • jìnɡ
 • nán
 • wén
 • jiàn
 •  ,
 • chén
 • xīn
 • wèi
 • jìn
 • xiānɡ
 • xiàn
 •  
 • chū
 • dònɡ
 • lùn
 • ɡé
 • shān
 • shuǐ
 •  ,
 • jiā
 • zhōnɡ
 • cháng
 • yóu
 • yǎn
 •  
 • wèi
 • jīnɡ
 • ɡuò
 • jiù
 •  ,
 • ān
 • zhī
 • fēnɡ
 • jīn
 • lái
 • biàn
 •  
 • dānɡ
 • shí
 • zhǐ
 • shān
 • shēn
 •  ,
 • qīnɡ
 • dào
 • yún
 • lín
 •  
 • chūn
 • lái
 • biàn
 • shì
 • táo
 • huā
 • shuǐ
 •  ,
 • biàn
 • xiān
 • yuán
 • chù
 • xún
 •  
 • wànɡ
 • yuè
 •   
 • tánɡ
 •   
 • dài
 • zōnɡ
 •  ,
 • qīnɡ
 • wèi
 • liǎo
 •  
 • zào
 • huà
 • zhōnɡ
 • shén
 • xiù
 •  ,
 • yīn
 • yánɡ
 • ɡē
 • hūn
 • xiǎo
 •  
 • dànɡ
 • xiōnɡ
 • shēnɡ
 • cénɡ
 • yún
 •  ,
 • jué
 • ɡuī
 • niǎo
 •  
 • huì
 • dānɡ
 • línɡ
 • jué
 • dǐnɡ
 •  ,
 • lǎn
 • zhònɡ
 • shān
 • xiǎo
 •  
 • 鹿
 • zhài
 •   
 • táng
 •  
 • wáng
 • wéi
 • kōng
 • shān
 • jiàn
 • rén
 •  
 • dàn
 • wén
 • rén
 • xiǎng
 •  
 • fǎn
 • yǐng
 • shēn
 • lín
 •  
 • zhào
 • qīng
 • tái
 • shàng
 •  
 • chūn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • liú
 • xīn
 • zhuānɡ
 • miàn
 • xià
 • zhū
 • lóu
 •  ,
 • shēn
 • suǒ
 • chūn
 • ɡuānɡ
 • yuàn
 • chóu
 •  
 • xínɡ
 • dào
 • zhōnɡ
 • tínɡ
 • shǔ
 • huā
 • duǒ
 •  ,
 • qīnɡ
 • tínɡ
 • fēi
 • shànɡ
 • sāo
 • tóu
 •  
 • 西
 • sài
 • shān
 • huái怀
 • ɡǔ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • liú
 • wánɡ
 • jùn
 • lóu
 • chuán
 • xià
 • zhōu
 •  ,
 • jīn
 • líng
 • wáng
 • àn
 • rán
 • shōu
 •  
 • qiān
 • xún
 • tiě
 • suǒ
 • chén
 • jiānɡ
 •  ,
 • piàn
 • xiáng
 • fān
 • chū
 • shí
 • tóu
 •  
 • rén
 • shì
 • huí
 • shānɡ
 • wǎnɡ
 • shì
 •  ,
 • shān
 • xínɡ
 • jiù
 • zhěn
 • hán
 • liú
 •  
 • cóng
 • jīn
 • hǎi
 • wéi
 • jiā
 •  ,
 • ɡù
 • lěi
 • xiāo
 • xiāo
 • qiū
 •  
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

李白 诗仙
字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。
共发表 40 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站