寻西山隐者不遇

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • xún
 • 西
 • shān
 • yǐn
 • zhě
 •   
 • tánɡ
 •   
 • qiū
 • wéi
 • jué
 • dǐnɡ
 • máo
 •  ,
 • zhí
 • shànɡ
 • sān
 • shí
 •  
 • kòu
 • ɡuān
 • tónɡ
 •  ,
 • kuī
 • shì
 • wéi
 • àn
 •  
 • ruò
 • fēi
 • jīn
 • chái
 • chē
 •  ,
 • yīnɡ
 • shì
 • diào
 • qiū
 • shuǐ
 •  
 • chí
 • xiānɡ
 • jiàn
 •  ,
 • mǐn
 • miǎn
 • kōnɡ
 • yǎnɡ
 • zhǐ
 •  
 • cǎo
 • xīn
 • zhōnɡ
 •  ,
 • sōnɡ
 • shēnɡ
 • wǎn
 • chuānɡ
 •  
 • yōu
 • jué
 •  ,
 • dànɡ
 • xīn
 • ěr
 •  
 • suī
 • bīn
 • zhǔ
 •  ,
 • qīnɡ
 • jìnɡ
 •  
 • xīnɡ
 • jìn
 • fānɡ
 • xià
 • shān
 •  ,
 • dài
 • zhī
 •  

译文

    高高的山顶上有一座茅屋,
    从山下走上去足有三十里。
    轻扣柴门竟无童仆回问声,
    窥看室内只有桌案和茶几。
    主人不是驾着巾柴车外出,
    一定是到秋水碧潭去钓鱼。
    错过了时机不能与他见面,
    空负了殷勤仰慕一片心意。
    新雨中草色多么青翠葱绿,
    晚风将松涛声送进窗户里。
    这清幽境地很合我的雅兴,
    足可以把身心和耳目荡涤。
    我虽然还没有和主人交谈,
    却已经领悟到清净的道理。
    玩到兴尽就满意地下山去,
    何必非要和这位隐者相聚。

注释

    茅茨:茅屋。
    扣关:敲门。僮仆:指书童。
    唯案几:只有桌椅茶几,表明居室简陋。
    巾柴车:指乘小车出游。
    钓秋水:到秋水潭垂钓。
    差池:原为参差不齐,这里指此来彼往而错过。
    黾勉:勉力,尽力。仰止:仰望,仰慕。
    “草色”二句:这是诗人经过观察后亦真亦幻地描写隐者居所的环境。
    “及兹”二句:及兹,来此。契,惬意。荡心耳,涤荡心胸和耳目。一本无此二句。 
    “虽无”二句:意谓虽没有受到主人待客的厚意,却悟得了修养身心的真理。
    兴尽:典出《世说新语》晋王子猷雪夜访戴的故事。
    之子:这个人,这里指隐者。一作“夫子”。

赏析

    这是一首描写隐逸高趣的诗。诗以“寻西山隐者不遇”为题,到山中专程去寻访隐者,当然是出于对这位隐者的友情或景仰了,而竟然“不遇”,按照常理,这一定会使访者产生无限失望、惆怅之情。但却出人意料之外,这首诗虽写“不遇”,却偏偏把隐者的生活和性格表现得历历在目;却又借题“不遇”,而淋漓尽致地抒发了自己的幽情雅趣和旷达的胸怀,似乎比相遇了更有收获,更为心满意足。正是由于这一立意的新颖,而使这首诗变得有很强的新鲜感。
    诗是从所要寻访的这位隐者的栖身之所写起的。开首两句写隐者独居于深山绝顶之上的“一茅茨”之中,离山下有“三十里”之遥。这两句似在叙事,但实际上意在写这位隐者的远离尘嚣之心,兼写寻访者的不惮艰劳、殷勤远访之意。“直上”二字,与首句“绝顶”相照应,点出了山势的陡峭高峻,也暗示出寻访者攀登之劳。三、四两句,写到门不遇,叩关无僮仆应承,窥室只见几案,杳无人踪。紧接着下两句是写寻访者停在户前的踟蹰想象之词:主人既然不在,到哪儿去了呢?若不是乘着柴车出游,必是临渊垂钓去了吧?乘柴车出游,到水边垂钓,正是一般隐逸之士闲适雅趣的生活。这里不是正面去写,而是借寻访者的推断写出,比直接对隐者的生活做铺排描写反觉灵活有致。“差池不相见,黾勉空仰止”,远路相寻,差池不见,空负了一片景仰之情,失望之心不能没有。但诗写至此,却突然宕了开去,“草色新雨中,松声晚窗里。及兹契幽绝,自足荡心耳。虽无宾主意,颇得清净理”,由访人而变成问景,由失望而变得满足,由景仰隐者,而变得自己来领略隐者的情趣和生活,谁也不能说作者这次跋涉是入宝山而空返。“兴尽方下山,何必待之子”,结句暗用了著名的晋王子猷雪夜访戴的故事。故事出于《世说新语·任诞篇》,记王子猷居山阴,逢雪夜,忽忆起隐居在剡溪的好友戴安道,便立时登舟往访,经夜始至,及至门口又即便返回,人问其故,王子猷回答说:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”诗人采用了这一典故,来自抒旷怀。访友而意不在友,在于满足自己的佳趣雅兴。读诗至此,读者似乎遇到了一位绝不亚于隐者的高士。诗人访隐居友人,期遇而未遇;读者由诗人的未遇中,却不期遇而遇──遇到了一位胸怀旷达,习静喜幽,任性所之的高雅之士。而诗人在这首诗中所要表达的,也正是这一点。

丘为 唐代诗人

为善诗,与王维、刘长卿友善,时相唱和。八十多岁辞官还,贞元间卒,年九十六。相传是唐代享寿最高的一位诗人。

 • liánɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • shānɡ
 • yǐn
 • pínɡ
 • jiàn
 •  ,
 • chán
 • xiū
 • mǎn
 • zhī
 •  
 • yǒnɡ
 • huái怀
 • dānɡ
 • jié
 •  ,
 • shí
 •  
 • běi
 • dǒu
 • jiān
 • chūn
 • yuǎn
 •  ,
 • nán
 • línɡ
 • shǐ使
 • chí
 •  
 • tiān
 • zhàn
 • mènɡ
 • shuò
 •  ,
 • yǒu
 • xīn
 • zhī
 •  
 • cháng
 • xiānɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • jìn
 • huā
 • hán
 • yān
 •  ,
 • yuè
 • mínɡ
 • chóu
 • mián
 •  
 • zhào
 • chū
 • tínɡ
 • fènɡ
 • huánɡ
 • zhù
 •  ,
 • shǔ
 • qín
 • zòu
 • yuān
 • yānɡ
 • xián
 •  
 • yǒu
 • rén
 • chuán
 •  ,
 • yuàn
 • suí
 • chūn
 • fēnɡ
 • yān
 • rán
 •  
 • jūn
 • tiáo
 • tiáo
 • ɡé
 • qīnɡ
 • tiān
 •  ,
 • shí
 • hénɡ
 •  ,
 • jīn
 • zuò
 • liú
 • lèi
 • quán
 •  
 • xìn
 • qiè
 • chánɡ
 • duàn
 •  ,
 • ɡuī
 • lái
 • kàn
 • mínɡ
 • jìnɡ
 • qián
 •  
 • ɡāo
 • shì
 • xuē
 • dēnɡ
 • ēn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cén
 • shēn
 • shì
 • yǒnɡ
 • chū
 •  ,
 • ɡū
 • ɡāo
 • sǒnɡ
 • tiān
 • ɡōnɡ
 •  
 • dēnɡ
 • lín
 • chū
 • shì
 • jiè
 •  ,
 • dènɡ
 • dào
 • pán
 • kōnɡ
 •  
 • shén
 • zhōu
 •  ,
 • zhēnɡ
 • rónɡ
 • ɡuǐ
 • ɡōnɡ
 •  
 • jiǎo
 • ài
 • bái
 •  ,
 • cénɡ
 • cānɡ
 • qiónɡ
 •  
 • xià
 • kuī
 • zhǐ
 • ɡāo
 • niǎo
 •  ,
 • tīnɡ
 • wén
 • jīnɡ
 • fēnɡ
 •  
 • lián
 • shān
 • ruò
 • tāo
 •  ,
 • bēn
 • zǒu
 • cháo
 • dōnɡ
 •  
 • qīnɡ
 • huái
 • jiá
 • chí
 • dào
 •  ,
 • ɡōnɡ
 • guàn
 • línɡ
 • lónɡ
 •  
 • qiū
 • cónɡ
 • 西
 • lái
 •  ,
 • cānɡ
 • rán
 • mǎn
 • ɡuān
 • zhōnɡ
 •  
 • línɡ
 • běi
 • yuán
 • shànɡ
 •  ,
 • wàn
 • ɡǔ
 • qīnɡ
 • méng
 • méng
 •  
 • jìnɡ
 • liǎo
 •  ,
 • shènɡ
 • yīn
 • suǒ
 • zōnɡ
 •  
 • shì
 • jiānɡ
 • ɡuà
 • ɡuān
 •  ,
 • jué
 • dào
 • qiónɡ
 •  
 • ɡuī
 • 鹿
 • mén
 • ɡē
 •   
 • tánɡ
 •   
 • mènɡ
 • hào
 • rán
 • shān
 • zhōnɡ
 • mínɡ
 • zhòu
 • hūn
 •  ,
 • liánɡ
 • tóu
 • zhēnɡ
 • xuān
 •  
 • rén
 • suí
 • shā
 • àn
 • xiànɡ
 • jiānɡ
 • cūn
 •  ,
 • chénɡ
 • zhōu
 • ɡuī
 • 鹿
 • mén
 •  
 • 鹿
 • mén
 • yuè
 • zhào
 • kāi
 • yān
 • shù
 •  ,
 • dào
 • pánɡ
 • ɡōnɡ
 • yǐn
 • chù
 •  
 • yán
 • fēi
 • sōnɡ
 • jìnɡ
 • cháng
 • liáo
 •  ,
 • wéi
 • yǒu
 • yōu
 • rén
 • lái
 •  
 • shū
 • huái怀
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cǎo
 • wēi
 • fēnɡ
 • àn
 •  ,
 • wēi
 • qiánɡ
 • zhōu
 •  
 • xīnɡ
 • chuí
 • pínɡ
 • kuò
 •  ,
 • yuè
 • yǒnɡ
 • jiānɡ
 • liú
 •  
 • mínɡ
 • wén
 • zhānɡ
 • zhù
 •  ,
 • ɡuān
 • yīnɡ
 • lǎo
 • bìnɡ
 • xiū
 •  
 • piāo
 • piāo
 • suǒ
 •  ,
 • tiān
 • shā
 • ōu
 •  
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

丘为 唐代诗人
为善诗,与王维、刘长卿友善,时相唱和。八十多岁辞官还,贞元间卒,年九十六。相传是唐代享寿最高的一位诗人。
共发表 1 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站