子夜吴歌·春歌

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • ɡē
 •  
 • chūn
 • ɡē
 •   
 • tánɡ
 •  
 • bái
 • qín
 • luó
 •  ,
 • cǎi
 • sānɡ
 • 绿
 • shuǐ
 • biān
 •  
 • shǒu
 • qīnɡ
 • tiáo
 • shànɡ
 •  ,
 • hónɡ
 • zhuānɡ
 • bái
 • xiǎn
 •  
 • cán
 • qiè
 •  ,
 • liú
 • lián
 •  

译文

    秦地有位罗敷女,
    曾在绿水边采桑。
    素手在青条上采来采去,
    在阳光下其红妆显得特别鲜艳。
    她宛转地拒绝了太守的纠缠,说:蚕儿已饥,我该赶快回去了,
    太守大人,且莫在此耽搁您宝斑的时间了。

注释

    子夜吴歌:《子夜歌》属乐府的吴声曲辞,又名《子夜四时歌》,分为“春歌”、“夏歌”、“秋歌”、“冬歌”。《唐书·乐志》说:“《子夜歌》者,晋曲也。晋有女子名子夜,造此声,声过哀苦。”因起于吴地,所以又名《子夜吴歌》。
    “秦地”句:秦地,指今陕西省关中地区。罗敷女,乐府诗《陌上桑》有“日出东南隅,归我秦氏楼。秦氏有好女,自名为罗敷。罗敷善蚕桑,采桑城南隅”的诗句。
    素:白色。
    “红妆”句:指女子盛妆后非常艳丽。
    妾:古代女子自称的谦词。
    “五马”句:意思是,贵人莫要在此留连。五马,《汉官仪》记载:“四马载车,此常礼也,惟太守出,则增一马。”故称五马。这里指达官贵人。

赏析

    这首诗吟咏了秦罗敷的故事,赞扬她不为富贵动心,拒绝达官贵人挑逗引诱的高尚品质。这是“春歌”,所以用采桑起兴。唐代孟棨在《本事诗》中评价说:“李白才逸气高。其论诗云:‘兴寄深微……况使束于声调俳优哉!’”

李白 诗仙

字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

 • quē
 •   
 • tánɡ
 •   
 • liú
 • shèn
 • dào
 • yóu
 • bái
 • yún
 • jìn
 •  ,
 • chūn
 • qīnɡ
 • cháng
 •  
 • shí
 • yǒu
 • luò
 • huā
 • zhì
 •  ,
 • yuǎn
 • suí
 • liú
 • shuǐ
 • xiānɡ
 •  
 • xián
 • mén
 • xiànɡ
 • shān
 •  ,
 • shēn
 • liǔ
 • shū
 • tánɡ
 •  
 • yōu
 • yìnɡ
 • měi
 • bái
 •  ,
 • qīnɡ
 • huī
 • zhào
 • cháng
 •  
 • wànɡ
 • yuè
 •   
 • tánɡ
 •   
 • dài
 • zōnɡ
 •  ,
 • qīnɡ
 • wèi
 • liǎo
 •  
 • zào
 • huà
 • zhōnɡ
 • shén
 • xiù
 •  ,
 • yīn
 • yánɡ
 • ɡē
 • hūn
 • xiǎo
 •  
 • dànɡ
 • xiōnɡ
 • shēnɡ
 • cénɡ
 • yún
 •  ,
 • jué
 • ɡuī
 • niǎo
 •  
 • huì
 • dānɡ
 • línɡ
 • jué
 • dǐnɡ
 •  ,
 • lǎn
 • zhònɡ
 • shān
 • xiǎo
 •  
 • yuè
 • shè
 •   
 • tánɡ
 •   
 • shù
 • ɡǔ
 • duàn
 • rén
 • xínɡ
 •  ,
 • qiū
 • biān
 • yàn
 • shēnɡ
 •  
 • cónɡ
 • jīn
 • bái
 •  ,
 • yuè
 • shì
 • ɡù
 • xiānɡ
 • mínɡ
 •  
 • yǒu
 • jiē
 • fēn
 • sàn
 •  ,
 • jiā
 • wèn
 • shēnɡ
 •  
 • shū
 • cháng
 •  ,
 • kuànɡ
 • nǎi
 • wèi
 • xiū
 • bīnɡ
 •  
 • chóu
 • 驿
 •   
 • tánɡ
 •   
 • shānɡ
 • yǐn
 • niǎo
 • yóu
 • wèi
 • jiǎn
 • shū
 •  ,
 • fēnɡ
 • yún
 • chánɡ
 • wèi
 • chǔ
 •  
 • lìnɡ
 • shànɡ
 • jiànɡ
 • huī
 • shén
 •  ,
 • zhōnɡ
 • jiàn
 • xiáng
 • wánɡ
 • zǒu
 • zhuàn
 •  
 • ɡuǎn
 • yuè
 • yǒu
 • cái
 • zhēn
 • tiǎn
 •  ,
 • ɡuān
 • zhānɡ
 • mìnɡ
 •  
 • nián
 • jǐn
 • jīnɡ
 • miào
 •  ,
 • liánɡ
 • yín
 • chénɡ
 • hèn
 • yǒu
 •  
 • xínɡ
 • bìng
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 •   
 •   
 • yuán
 • shí
 • nián
 •  ,
 • zuǒ
 • qiān
 • jiǔ
 • jiānɡ
 • jùn
 •  
 • mínɡ
 • nián
 • qiū
 •  ,
 • sònɡ
 • pén
 • kǒu
 •  
 • wén
 • zhōu
 • zhōnɡ
 • tán
 • zhě
 •  
 • tīnɡ
 • yīn
 •  
 • zhēnɡ
 • zhēnɡ
 • rán
 • yǒu
 • jīnɡ
 • shēnɡ
 •  
 • wèn
 • rén
 •  
 • běn
 • cháng
 • ān
 • chāng
 •  
 • chánɡ
 • xué
 •  
 • cáo
 • èr
 • shàn
 • cái
 •  ,
 • nián
 • zhǎnɡ
 • shuāi
 •  
 • wěi
 • shēn
 • wéi
 • rén
 •  
 • suì
 • mìnɡ
 • jiǔ
 •  
 • shǐ使
 • kuài
 • tán
 • shù
 •  
 • mǐn
 • rán
 •  ,
 • shào
 • xiǎo
 • shí
 • huān
 • shì
 •  
 • jīn
 • piāo
 • lún
 • qiáo
 • cuì
 •  ,
 • zhuǎn
 • jiānɡ
 • jiān
 •  
 • chū
 • ɡuān
 • èr
 • nián
 •  ,
 • tián
 • rán
 • ān
 •  
 • ɡǎn
 • rén
 • yán
 •  ,
 • shì
 • shǐ
 • jué
 • yǒu
 • qiān
 • zhé
 •  
 • yīn
 • wéi
 • cháng
 •  ,
 • ɡē
 • zènɡ
 • zhī
 •  
 • fán
 • liù
 • bǎi
 • shí
 • liù
 • yán
 •  ,
 • mìnɡ
 • yuē
 •  
 • xínɡ
 •  
 •  
 • xún
 • yánɡ
 • jiānɡ
 • tóu
 • sònɡ
 •  ,
 • fēnɡ
 • huā
 • qiū
 •  
 • zhǔ
 • rén
 • xià
 • zài
 • chuán
 •  ,
 • jiǔ
 • yǐn
 • ɡuǎn
 • xián
 •  
 • zuì
 • chénɡ
 • huān
 • cǎn
 • jiānɡ
 • bié
 •  ,
 • bié
 • shí
 • mánɡ
 • mánɡ
 • jiānɡ
 • jìn
 • yuè
 •  
 • wén
 • shuǐ
 • shànɡ
 • shēnɡ
 •  ,
 • zhǔ
 • rén
 • wànɡ
 • ɡuī
 •  
 • xún
 • shēnɡ
 • àn
 • wèn
 • tán
 • zhě
 • shuí
 •  ,
 • shēnɡ
 • tínɡ
 • chí
 •  
 • chuán
 • xiānɡ
 • jìn
 • yāo
 • xiānɡ
 • jiàn
 •  ,
 • tiān
 • jiǔ
 • huí
 • dēnɡ
 • chóng
 • kāi
 • yàn
 •  
 • qiān
 • wàn
 • huàn
 • shǐ
 • chū
 • lái
 •  ,
 • yóu
 • bào
 • bàn
 • zhē
 • miàn
 •  
 • zhuǎn
 • zhóu
 • xián
 • sān
 • liǎnɡ
 • shēnɡ
 •  ,
 • wèi
 • chénɡ
 • diào
 • xiān
 • yǒu
 • qínɡ
 •  
 • xián
 • xián
 • yǎn
 • shēnɡ
 • shēnɡ
 •  ,
 • pínɡ
 • shēnɡ
 • zhì
 •  
 • méi
 • xìn
 • shǒu
 • tán
 •  ,
 • shuō
 • jìn
 • xīn
 • zhōnɡ
 • xiàn
 • shì
 •  
 • qīnɡ
 • lǒnɡ
 • màn
 • niǎn
 • tiǎo
 •  ,
 • chū
 • wéi
 •  
 • cháng
 •  
 • hòu
 •  
 • liù
 • yāo
 •  
 •  
 • xián
 • cáo
 • cáo
 •  ,
 • xiǎo
 • xián
 • qiè
 • qiè
 •  
 • cáo
 • cáo
 • qiè
 • qiè
 • cuò
 • tán
 •  ,
 • zhū
 • xiǎo
 • zhū
 • luò
 • pán
 •  
 • jiàn
 • ɡuān
 • yīnɡ
 • huā
 • huá
 •  ,
 • yōu
 • quán
 • liú
 • bīnɡ
 • xià
 • nán
 •  
 • bīnɡ
 • quán
 • lěnɡ
 • xián
 • nínɡ
 • jué
 •  ,
 • nínɡ
 • jué
 • tōnɡ
 • shēnɡ
 • zàn
 • xiē
 •  
 • bié
 • yǒu
 • yōu
 • chóu
 • àn
 • hèn
 • shēnɡ
 •  ,
 • shí
 • shēnɡ
 • shènɡ
 • yǒu
 • shēnɡ
 •  
 • yín
 • pínɡ
 • zhà
 • shuǐ
 • jiānɡ
 • bènɡ
 •  ,
 • tiě
 • chū
 • dāo
 • qiānɡ
 • mínɡ
 •  
 • zhōnɡ
 • shōu
 • dānɡ
 • xīn
 • huà
 •  ,
 • xián
 • shēnɡ
 • liè
 •  
 • dōnɡ
 • chuán
 • 西
 • fǎnɡ
 • qiǎo
 • yán
 •  ,
 • wéi
 • jiàn
 • jiānɡ
 • xīn
 • qiū
 • yuè
 • bái
 •  
 • chén
 • yín
 • fànɡ
 • chā
 • xián
 • zhōnɡ
 •  ,
 • zhěnɡ
 • dùn
 • cháng
 • liǎn
 • rónɡ
 •  
 • yán
 • běn
 • shì
 • jīnɡ
 • chénɡ
 •  ,
 • jiā
 • zài
 • línɡ
 • xià
 • zhù
 •  
 • shí
 • sān
 • xué
 • chénɡ
 •  ,
 • mínɡ
 • shǔ
 • jiào
 • fánɡ
 •  
 • cénɡ
 • jiào
 • shàn
 • cái
 •  ,
 • zhuānɡ
 • chénɡ
 • měi
 • bèi
 • qiū
 • niánɡ
 •  
 • línɡ
 • nián
 • shào
 • zhēnɡ
 • chán
 • tóu
 •  ,
 • hónɡ
 • xiāo
 • zhī
 • shù
 •  
 • diàn
 • tóu
 • yín
 • jiē
 • suì
 •  ,
 • xuè
 • luó
 • qún
 • fān
 • jiǔ
 •  
 • jīn
 • nián
 • huān
 • xiào
 • mínɡ
 • nián
 •  ,
 • qiū
 • yuè
 • chūn
 • fēnɡ
 • děnɡ
 • xián
 •  
 • zǒu
 • cónɡ
 • jūn
 • ā
 •  ,
 • zhāo
 • lái
 • yán
 • ɡù
 •  
 • mén
 • qián
 • lěnɡ
 • luò
 • ān
 •  ,
 • lǎo
 • jià
 • zuò
 • shānɡ
 • rén
 •  
 • shānɡ
 • rén
 • zhònɡ
 • qīnɡ
 • bié
 •  ,
 • qián
 • yuè
 • liánɡ
 • mǎi
 • chá
 •  
 • lái
 • jiānɡ
 • kǒu
 • shǒu
 • kōnɡ
 • chuán
 •  ,
 • rào
 • chuán
 • yuè
 • mínɡ
 • jiānɡ
 • shuǐ
 • hán
 •  
 • shēn
 • mènɡ
 • shào
 • nián
 • shì
 •  ,
 • mènɡ
 • zhuānɡ
 • lèi
 • hónɡ
 • lán
 • ɡān
 •  
 • wén
 • tàn
 •  ,
 • yòu
 • wén
 • chóng
 •  
 • tónɡ
 • shì
 • tiān
 • lún
 • luò
 • rén
 •  ,
 • xiānɡ
 • fénɡ
 • cénɡ
 • xiānɡ
 • shí
 •  
 • cónɡ
 • nián
 • jīnɡ
 •  ,
 • zhé
 • bìnɡ
 • xún
 • yánɡ
 • chénɡ
 •  
 • xún
 • yánɡ
 • yīn
 • yuè
 •  ,
 • zhōnɡ
 • suì
 • wén
 • zhú
 • shēnɡ
 •  
 • zhù
 • jìn
 • pén
 • jiānɡ
 • shī湿
 •  ,
 • huánɡ
 • zhú
 • rào
 • zhái
 • shēnɡ
 •  
 • jiān
 • dàn
 • wén
 •  ,
 • juān
 • xuè
 • yuán
 • āi
 • mínɡ
 •  
 • chūn
 • jiānɡ
 • huā
 • zhāo
 • qiū
 • yuè
 •  ,
 • wǎnɡ
 • wǎnɡ
 • jiǔ
 • huán
 • qīnɡ
 •  
 • shān
 • ɡē
 • cūn
 •  ,
 • ōu
 • zhāo
 • zhā
 • nán
 • wéi
 • tīnɡ
 •  
 • jīn
 • wén
 • jūn
 •  ,
 • tīnɡ
 • xiān
 • yuè
 • ěr
 • zàn
 • mínɡ
 •  
 • ɡènɡ
 • zuò
 • tán
 •  ,
 • wèi
 • jūn
 • fān
 • zuò
 •  
 • xínɡ
 •  
 •  
 • ɡǎn
 • yán
 • liánɡ
 • jiǔ
 •  ,
 • què
 • zuò
 • xián
 • xián
 • zhuǎn
 •  
 • xiànɡ
 • qián
 • shēnɡ
 •  ,
 • mǎn
 • zuò
 • chóng
 • wén
 • jiē
 • yǎn
 •  
 • zuò
 • zhōnɡ
 • xià
 • shuí
 • zuì
 • duō
 •  ,
 • jiānɡ
 • zhōu
 • qīnɡ
 • shān
 • shī湿
 •  
作者:
白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

李白 诗仙
字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。
共发表 40 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站