九日登望仙台呈刘明府

点击文中汉字,查看汉语意思 官方公众号:小学生古诗文诵读

 • jiǔ
 • dēnɡ
 • wànɡ
 • xiān
 • tái
 • chénɡ
 • liú
 • mínɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cuī
 • shǔ
 • hàn
 • wén
 • huánɡ
 • yǒu
 • ɡāo
 • tái
 •  ,
 • dēnɡ
 • lín
 • shǔ
 • kāi
 •  
 • sān
 • jìn
 • yún
 • shān
 • jiē
 • běi
 • xiànɡ
 •  ,
 • èr
 • línɡ
 • fēnɡ
 • dōnɡ
 • lái
 •  
 • ɡuān
 • mén
 • lìnɡ
 • yǐn
 • shuí
 • nénɡ
 • shí
 •  ,
 • shànɡ
 • xiān
 • wēnɡ
 • huí
 •  
 • qiě
 • jìn
 • xún
 • pénɡ
 • zǎi
 •  ,
 • táo
 • rán
 • ɡònɡ
 • zuì
 • huā
 • bēi
 •  

译文

    汉文皇帝修建高高的望仙台,
    今日登临时天边曙色刚散开。
    三晋的重重云山全向着北方,
    崤山二陵的风雨从东边飘来。
    像关门令尹谁能够认识清楚,
    仙翁河上公一去便不再返回。
    远求神仙不如就近寻彭泽宰,
    一起畅饮共为重阳菊花干杯。

注释

    九日:指农历九月九日重阳节。望仙台:据说汉河上公授汉文帝《老子章句》四篇而去,后来文帝筑台以望河上公,台即望仙台,在今河南陕县西南。刘明府容:名容,生平不详。明府,唐代对县令的尊称。
    高台:指望仙台。
    曙色开:朝日初出、阳光四照的样子。
    三晋:指古晋国,春秋末韩、魏、赵三家分晋,故有此称。在今山西、河南一带。北向:形容山势向北偏去。
    二陵:指崤山南北的二陵,在今河南洛宁、陕县附近。据《左传》载,崤山南陵是夏帝皋的陵墓,北陵是周文王避风雨的地方。东:一作“西”。
    关:函谷关。令尹:守函谷关的官员尹喜,相传他忽见紫气东来,知有圣人至。不一会果然老子骑青牛过关。尹喜留下老子,于是老子写《道德经》一书。尹喜后随老子而去。谁能识:谁还能遇到关门令尹呢?
    河上仙翁:即河上公,汉文帝时人,传说其后羽化成仙。
    彭泽宰:晋陶渊明曾为彭泽令。渊明嗜酒而爱菊。有一次重阳节无酒喝,久坐于菊丛中,刚好王弘送酒至,即便就酌,醉后而归。这里暗用其“九日”事。彭泽宰借指刘明府。
    陶然:欢乐酣畅的样子。共醉:一作“一醉”。菊花杯:意谓对菊举杯饮酒。

赏析

    这是一首登临兼应酬的七律。崔曙只有这一首七律,但却是名作,可见诗贵精不贵多。诗人重阳节登临仙台,描写了仙台雄伟壮丽的景色,指出就近邀友畅饮要比寻访神仙畅快舒适。这首诗写景气势雄浑,酣畅淋漓,转承流畅自然。
    此诗主题表达富贵荣华转瞬即逝,奔波仕途徒劳无功,不如归隐。全诗围绕时、地、人三点展开。诗题已点明了这三点,即重阳节为登高之时,望仙台为登高之地,登高之俗又与神仙传说有关,刘明府容为诗人的投赠对象。
    首联言事。作者登台凭高望远,看到朝阳,心情顿觉开朗。颔联字面写四季变换,“云山皆北向”,是夏天;“风雨自东来”是春天。从汉文帝修筑此台到作者登台时,经历了近千个春夏秋冬。战国时的三晋,经过秦汉、魏晋、北朝,几经分合,此时成了一统天下的一个部分。汉代的皇帝,当时多么显赫,而此刻只能在二陵中,任凭风雨侵袭了。实际上是感叹;历史变迁,不以人的意志为转移。
    颈联继续抒发历史感慨:望仙台所在地的地方长官,经过多次改朝换代,难以记住他们一个个的名字。当年磻溪垂钓、后来被周文王聘请为宰相的姜尚,也早死了多年,再也不能回来了。真有“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”的感慨。尾联言志。有了前面的铺垫,既然功名利禄都是过眼云烟,那么就不必拼命走仕途了。不如沿着陶渊明的道路,采菊东篱下,饮酒自娱。
    这首诗前面写“九日登望仙台”所见,结尾表达“呈刘明府容”之意,将一首应酬诗写得有声有色、不落俗套;语气上转承自然,一气呵成。全诗融写景、怀古、抒情于一炉,透露出一股浓浓的隐逸气息,这与诗人曾隐居读书于太室山等生活经历是分不开的。
    此诗格律为平起式首句入韵格,韵合十灰。中二联对仗半工,风雨对云山,河上对关门,都不很工。对仗微有不工,可见灵活,不拘泥,唐诗多如此。

崔曙 唐代诗人

自幼失去双亲,可谓备尝人世艰难困苦。开元二十六年,崔曙科举考试中获得进士第一名,官授河内县县尉。可惜,第二年,崔曙病故。崔曙死后只留下一女,名叫“星星”,世人皆以为“曙后一星孤”是谶语。

 • yān
 • ɡē
 • xínɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • ɡāo
 • shì
 •   
 •   
 • kāi
 • yuán
 • èr
 • shí
 • liù
 • nián
 •  ,
 • yǒu
 • cónɡ
 • yuán
 • róng
 • chū
 • sài
 • ér
 • huán
 • zhě
 •  
 • zuò
 •  
 • yān
 • ɡē
 • xínɡ
 •  
 • shì
 • shì
 •  ,
 • ɡǎn
 • zhēnɡ
 • shù
 • zhī
 • shì
 •  
 • yīn
 • ér
 • yān
 •  
 • hàn
 • jiā
 • yān
 • chén
 • zài
 • dōnɡ
 • běi
 •  
 • hàn
 • jiānɡ
 • jiā
 • cán
 • zéi
 •  
 • nán
 • ér
 • běn
 • zhònɡ
 • hénɡ
 • xínɡ
 •  
 • tiān
 • fēi
 • chánɡ
 • yán
 •  
 • chuāng
 • jīn
 • ɡǔ
 • xià
 • ɡuān
 •  
 • jīnɡ
 • wēi
 • jié
 • shí
 • jiān
 •  
 • xiào
 • wèi
 • shū
 • fēi
 • hàn
 • hǎi
 •  
 • chán
 • liè
 • huǒ
 • zhào
 • lánɡ
 • shān
 •  
 • shān
 • chuān
 • xiāo
 • tiáo
 • biān
 •  
 • pínɡ
 • línɡ
 • fēnɡ
 •  
 • zhàn
 • shì
 • jūn
 • qián
 • bàn
 • shēnɡ
 •  
 • měi
 • rén
 • zhànɡ
 • xià
 • yóu
 • ɡē
 •  
 • qiónɡ
 • qiū
 • sài
 • cǎo
 • shuāi
 •  
 • ɡū
 • chénɡ
 • luò
 • dòu
 • bīnɡ
 •  
 • shēn
 • dānɡ
 • ēn
 • chánɡ
 • qīnɡ
 •  
 • jìn
 • ɡuān
 • shān
 • wèi
 • jiě
 • wéi
 •  
 • tiě
 • yuǎn
 • shù
 • xīn
 • qín
 • jiǔ
 •  
 • zhù
 • yīnɡ
 • bié
 • hòu
 •  
 • shào
 • chénɡ
 • nán
 • duàn
 • chánɡ
 •  
 • zhēnɡ
 • rén
 • běi
 • kōnɡ
 • huí
 • shǒu
 •  
 • biān
 • fēng
 • piāo
 • piāo
 •  
 • jué
 • cānɡ
 • mánɡ
 • ɡènɡ
 • yǒu
 •  
 • shā
 • sān
 • shí
 • zuò
 • zhèn
 • yún
 •  
 • hán
 • shēnɡ
 • chuán
 • diāo
 • dǒu
 •  
 • xiānɡ
 • kàn
 • bái
 • rèn
 • xuè
 • fēn
 • fēn
 •  
 • jié
 • cónɡ
 • lái
 • ɡù
 • xūn
 •  
 • jūn
 • jiàn
 • shā
 • chǎnɡ
 • zhēnɡ
 • zhàn
 •  
 • zhì
 • jīn
 • yóu
 • jiānɡ
 • jūn
 •  
 • róng
 • lóu
 • sòng
 • xīn
 • jiàn
 •   
 • táng
 •  
 • wáng
 • chāng
 • líng
 • hán
 • lián
 • jiāng
 •  
 • píng
 • míng
 • sòng
 • chǔ
 • shān
 •  
 • luò
 • yáng
 • qīn
 • yǒu
 • xiāng
 • wèn
 •  
 • piàn
 • bīng
 • xīn
 • zài
 •  
 • rén
 • xínɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • sān
 • yuè
 • sān
 • tiān
 • xīn
 •  ,
 • chánɡ
 • ān
 • shuǐ
 • biān
 • duō
 • rén
 •  
 • tài
 • nónɡ
 • yuǎn
 • shū
 • qiě
 • zhēn
 •  ,
 • ɡǔ
 • ròu
 • yún
 •  
 • xiù
 • luó
 • cháng
 • zhào
 • chūn
 •  ,
 • jīn
 • kǒnɡ
 • què
 • yín
 • lín
 •  
 • tóu
 • shànɡ
 • suǒ
 • yǒu
 •  
 • cuì
 • wēi
 • è
 • chuí
 • bìn
 • chún
 •  
 • bèi
 • hòu
 • suǒ
 • jiàn
 •  
 • zhū
 • yāo
 • jié
 • wěn
 • chèn
 • shēn
 •  
 • jiù
 • zhōnɡ
 • yún
 • jiāo
 • fánɡ
 • qīn
 •  ,
 • mínɡ
 • ɡuó
 • ɡuó
 • qín
 •  
 • tuó
 • zhī
 • fēnɡ
 • chū
 • cuì
 •  ,
 • shuǐ
 • jīnɡ
 • zhī
 • pán
 • xínɡ
 • lín
 •  
 • zhù
 • yàn
 • jiǔ
 • wèi
 • xià
 •  ,
 • luán
 • dāo
 • qiè
 • kōnɡ
 • fēn
 • lún
 •  
 • huánɡ
 • mén
 • fēi
 • kòng
 • dònɡ
 • chén
 •  ,
 • chú
 • luò
 • sònɡ
 • zhēn
 •  
 • xiāo
 • ɡǔ
 • āi
 • yín
 • ɡǎn
 • ɡuǐ
 • shén
 •  ,
 • bīn
 • cónɡ
 • shí
 • yào
 • jīn
 •  
 • hòu
 • lái
 • ān
 • qūn
 • xún
 •  ,
 • dānɡ
 • xuān
 • xià
 • jǐn
 • yīn
 •  
 • yánɡ
 • huā
 • xuě
 • luò
 • bái
 • pín
 •  ,
 • qīnɡ
 • niǎo
 • fēi
 • xián
 • hónɡ
 • jīn
 •  
 • zhì
 • shǒu
 • shì
 • jué
 • lún
 •  ,
 • shèn
 • jìn
 • qián
 • chénɡ
 • xiànɡ
 • chēn
 •  
 •   
 • tánɡ
 •   
 • shānɡ
 • yǐn
 • xiānɡ
 • jiàn
 • shí
 • nán
 • bié
 • nán
 •  ,
 • dōnɡ
 • fēnɡ
 • bǎi
 • huā
 • cán
 •  
 • chūn
 • cán
 • dào
 • fānɡ
 • jìn
 •  ,
 • chénɡ
 • huī
 • lèi
 • shǐ
 • gān
 •  
 • xiǎo
 • jìnɡ
 • dàn
 • chóu
 • yún
 • bìn
 • ɡǎi
 •  ,
 • yín
 • yīnɡ
 • jué
 • yuè
 • ɡuānɡ
 • hán
 •  
 • pénɡ
 • shān
 • duō
 •  ,
 • qīnɡ
 • niǎo
 • yīn
 • qín
 • wèi
 • tàn
 • kān
 •  
 • cháng
 • xiānɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • cháng
 • xiānɡ
 •  ,
 • zài
 • chánɡ
 • ān
 •  
 • luò
 • wěi
 • qiū
 • jīn
 • jǐnɡ
 • lán
 •  ,
 • wēi
 • shuānɡ
 • diàn
 • hán
 •  
 • ɡū
 • dēnɡ
 • mínɡ
 • jué
 •  ,
 • juàn
 • wéi
 • wànɡ
 • yuè
 • kōnɡ
 • chánɡ
 • tàn
 •  
 • měi
 • rén
 • huā
 • ɡé
 • yún
 • duān
 •  
 • shànɡ
 • yǒu
 • qīnɡ
 • mínɡ
 • zhī
 • chánɡ
 • tiān
 •  ,
 • xià
 • yǒu
 • shuǐ
 • zhī
 • lán
 •  
 • tiān
 • cháng
 • yuǎn
 • hún
 • fēi
 •  ,
 • mènɡ
 • hún
 • dào
 • ɡuān
 • shān
 • nán
 •  
 • cháng
 • xiānɡ
 •  ,
 • cuī
 • xīn
 • ɡān
 •  
作者:
白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

崔曙 唐代诗人
自幼失去双亲,可谓备尝人世艰难困苦。开元二十六年,崔曙科举考试中获得进士第一名,官授河内县县尉。可惜,第二年,崔曙病故。崔曙死后只留下一女,名叫“星星”,世人皆以为“曙后一星孤”是谶语。
共发表 1 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站