梦李白·死别已吞声

 • mènɡ
 • bái
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bié
 • tūn
 • shēnɡ
 •  ,
 • shēnɡ
 • bié
 • chánɡ
 •  
 • jiānɡ
 • nán
 • zhànɡ
 •  ,
 • zhú
 • xiāo
 •  
 • ɡù
 • rén
 • mènɡ
 •  ,
 • mínɡ
 • cháng
 • xiànɡ
 •  
 • kǒnɡ
 • fēi
 • pínɡ
 • shēnɡ
 • hún
 •  ,
 • yuǎn
 •  
 • hún
 • lái
 • fēnɡ
 • lín
 • qīnɡ
 •  ,
 • hún
 • fǎn
 • ɡuān
 • sài
 • hēi
 •  
 • jūn
 • jīn
 • zài
 • luó
 • wǎnɡ
 •  ,
 • yǒu
 •  
 • luò
 • yuè
 • mǎn
 • liánɡ
 •  ,
 • yóu
 • zhào
 • yán
 •  
 • shuǐ
 • shēn
 • lànɡ
 • kuò
 •  ,
 • shǐ使
 • jiǎo
 • lónɡ
 •  

译文

    为死别往往使人泣不成声,
    而生离却常令人更加伤悲。
    江南山泽是瘴疬流行之处,
    被贬谪的人为何毫无消息?
    老朋友你忽然来到我梦里,
    因为你知道我常把你记忆。
    梦中的你恐不会是鬼魂吧,
    路途遥远生与死实难估计。
    灵魂飘来是从西南青枫林,
    灵魂返回是由关山的黑地。
    你如今陷入囹圄身不由己,
    哪有羽翼飞来这北国之地?
    明月落下清辉洒满了屋梁,
    迷离中见到你的颜容憔悴。
    水深浪阔旅途请多加小心,
    不要失足落入蛟龙的嘴里。

注释

    吞声:极端悲恸,哭不出声来。
    恻恻:悲痛。开头两句互文。
    瘴疠:疾疫。古代称江南为瘴疫之地。
    逐客:被放逐的人,此指李白。
    故人:老朋友,此指李白。这是杜甫常用的越过一层、从对方写起、连带双方的手法。故人知我长相思念而入我梦,则我之思念自不必言,而双方之相知相忆又自然道出。
    恐非平生:疑心李白死于狱中或道路。这两句说:我梦到的该不是你的魂魄吧?山高路远,谁知道你是否还活着啊!
    枫林:李白放逐的西南之地多枫林。
    关塞:杜甫流寓的秦州之地多关塞。李白的魂来魂往都是在夜间,所以说“青”“黑”。
    罗网:捕鸟的工具,这里指法网。
    羽翼:翅膀。这两句说:既已身陷法网,系狱流放,怎么会这样来往自由呢?
    颜色:指容貌。
    

赏析

    “死别已吞声,生别常恻恻。”诗要写梦,先言别;未言别,先说死,以死别衬托生别,极写李白流放绝域、久无音讯在诗人心中造成的苦痛。开头便如阴风骤起,吹来一片弥漫全诗的悲怆气氛。
    “故人入我梦,明我长相忆。”不说梦见故人,而说故人入梦;而故人所以入梦,又是有感于诗人的长久思念,写出李白幻影在梦中倏忽而现的情景,也表现了诗人乍见故人的喜悦和欣慰。但这欣喜只不过一刹那,转念之间便觉不对了:“君今在罗网,何以有羽翼?”你既累系于江南瘴疠之乡,怎么就能插翅飞出罗网,千里迢迢来到我身边呢?联想世间关于李白下落的种种不祥的传闻,诗人不禁暗暗思忖:莫非他真的死了?眼前的他是生魂还是死魂?路远难测啊!乍见而喜,转念而疑,继而生出深深的忧虑和恐惧,诗人对自己梦幻心理的刻画,是十分细腻逼真的。
    “魂来枫林青,魂返关塞黑。”梦归魂去,诗人依然思量不已:故人魂魄,星夜从江南而来,又星夜自秦州而返,来时要飞越南方青郁郁的千里枫林,归去要渡过秦陇黑沉沉的万丈关塞,多么遥远,多么艰辛,而且是孤零零的一个。“落月满屋梁,犹疑照颜色。”在满屋明晃晃的月光里面,诗人忽又觉得李白那憔悴的容颜依稀尚在,凝神细辨,才知是一种朦胧的错觉。相到故人魂魄一路归去,夜又深,路又远,江湖之间,风涛险恶,诗人内心祝告着、叮咛着:“水深波浪阔,无使蛟龙得。”这惊骇可怖的景象,正好是李白险恶处境的象征,这惴惴不安的祈祷,体现着诗人对故人命运的殷忧。这里,用了两处有关屈原的典故。“魂来枫林青”,出自《楚辞·招魂》:“湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心,魂兮归来哀江南!”旧说系宋玉为招屈原之魂而作。“蛟龙”一语见于梁吴均《续齐谐记》:东汉初年,有人在长沙见到一个自称屈原的人,听他说:“吾尝见祭甚盛,然为蛟龙所苦。”通过用典将李白与屈原联系起来,不但突出了李白命运的悲剧色彩,而且表示着杜甫对李白的称许和崇敬。

杜甫 诗圣

自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。与李白合称“李杜”。为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

 • wànɡ
 • yuè
 • yǒu
 • ɡǎn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 •   
 •   
 • nán
 • jīnɡ
 • luàn
 •  ,
 • ɡuān
 • nèi
 •  
 • xiōnɡ
 • sàn
 •  ,
 • ɡè
 • zài
 • chù
 •  
 • yīn
 • wànɡ
 • yuè
 • yǒu
 • ɡǎn
 •  ,
 • liáo
 • shū
 • suǒ
 • huái怀
 •  
 • shànɡ
 • liánɡ
 • xiōnɡ
 •  
 • qián
 • xiōnɡ
 •  
 • jiāng
 • shí
 • xiōnɡ
 •  
 • jiān
 • shì
 • xià
 • guī
 • mèi
 •  
 • shí
 • nán
 • nián
 • huānɡ
 • shì
 • kōnɡ
 •  
 • xiōnɡ
 • ɡè
 • 西
 • dōnɡ
 •  
 • tián
 • yuán
 • liáo
 • luò
 • ɡān
 • ɡē
 • hòu
 •  
 • ɡǔ
 • ròu
 • liú
 • dào
 • zhōnɡ
 •  
 • diào
 • yǐnɡ
 • fēn
 • wéi
 • qiān
 • yàn
 •  
 • ɡēn
 • sàn
 • zuò
 • jiǔ
 • qiū
 • pénɡ
 •  
 • ɡònɡ
 • kàn
 • mínɡ
 • yuè
 • yīnɡ
 • chuí
 • lèi
 •  
 • xiānɡ
 • xīn
 • chù
 • tónɡ
 •  
 • qīnɡ
 • pínɡ
 • diào
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • mínɡ
 • huā
 • qīnɡ
 • ɡuó
 • liǎnɡ
 • xiānɡ
 • huān
 •  ,
 • chánɡ
 • jūn
 • wánɡ
 • dài
 • xiào
 • kàn
 •  
 • jiě
 • shì
 • chūn
 • fēnɡ
 • xiàn
 • hèn
 •  ,
 • chén
 • xiānɡ
 • tínɡ
 • běi
 • lán
 • ɡān
 •  
 •   
 • 西
 • shī
 • yǒnɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wánɡ
 • wéi
 • yàn
 • tiān
 • xià
 • zhònɡ
 •  ,
 • 西
 • shī
 • nìng
 • jiǔ
 • wēi
 •  
 • zhāo
 • wéi
 • yuè
 •  ,
 • zuò
 • ɡōnɡ
 • fēi
 •  
 • jiàn
 • shū
 • zhònɡ
 •  ,
 • ɡuì
 • lái
 • fānɡ
 •  
 • yāo
 • rén
 • zhī
 • fěn
 •  ,
 • zhuó
 • luó
 •  
 • jūn
 • chǒnɡ
 • jiāo
 • tài
 •  ,
 • jūn
 • lián
 • shì
 • fēi
 •  
 • dānɡ
 • shí
 • huàn
 • shā
 • bàn
 •  ,
 • tónɡ
 • chē
 • ɡuī
 •  
 • chí
 • xiè
 • lín
 • jiā
 •  ,
 • xiào
 • pín
 • ān
 •  
 • tīnɡ
 • dǒnɡ
 • tán
 • jiā
 • shēng
 • jiān
 • nònɡ
 • fánɡ
 • shì
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cài
 • zào
 • jiā
 • shēnɡ
 •  ,
 • tán
 • shí
 • yòu
 • pāi
 •  
 • rén
 • luò
 • lèi
 • zhān
 • biān
 • cǎo
 •  ,
 • hàn
 • shǐ使
 • duàn
 • chánɡ
 • duì
 • ɡuī
 •  
 • ɡǔ
 • shù
 • cānɡ
 • cānɡ
 • fēnɡ
 • huǒ
 • hán
 •  ,
 • huānɡ
 • yīn
 • chén
 • fēi
 • xuě
 • bái
 •  
 • xiān
 • shānɡ
 • xián
 • hòu
 • jué
 •  ,
 • jiāo
 • qiū
 • jīnɡ
 • shè
 • shè
 •  
 • dǒnɡ
 •  ,
 • tōnɡ
 • shén
 • mínɡ
 •  ,
 • shēn
 • shān
 • qiè
 • tīng
 • lái
 • yāo
 • jīng
 •  
 • yán
 • chí
 • gēng
 • jiē
 • yìng
 • shǒu
 •  ,
 • jiānɡ
 • wǎnɡ
 • xuán
 • yǒu
 • qínɡ
 •  
 • kōnɡ
 • shān
 • bǎi
 • niǎo
 • sàn
 • huán
 •  ,
 • wàn
 • yún
 • yīn
 • qiě
 • qínɡ
 •  
 • suān
 • chú
 • yàn
 • shī
 • qún
 •  ,
 • duàn
 • jué
 • ér
 • liàn
 • shēnɡ
 •  
 • chuān
 • wèi
 • jìnɡ
 •  ,
 • niǎo
 • mínɡ
 •  
 • sūn
 • luò
 • jiā
 • xiānɡ
 • yuǎn
 •  ,
 • luó
 • suō
 • shā
 • chén
 • āi
 • yuàn
 • shēnɡ
 •  
 • yōu
 • yīn
 • biàn
 • diào
 • piāo
 •  ,
 • cháng
 • fēnɡ
 • chuī
 • lín
 • duò
 •  
 • bènɡ
 • quán
 • fēi
 •  ,
 • 鹿
 • yōu
 • yōu
 • zǒu
 • tánɡ
 • xià
 •  
 • cháng
 • ān
 • chénɡ
 • lián
 • dōnɡ
 • yuán
 •  ,
 • fènɡ
 • huánɡ
 • chí
 • duì
 • qīnɡ
 • suǒ
 • mén
 •  
 • ɡāo
 • cái
 • tuō
 • lüè
 • mínɡ
 •  ,
 • wànɡ
 • jūn
 • bào
 • qín
 • zhì
 •  
 • zènɡ
 • bié
 •   
 • tánɡ
 •   
 • duō
 • qínɡ
 • què
 • zǒnɡ
 • qínɡ
 •  ,
 • wéi
 • jué
 • zūn
 • qián
 • xiào
 • chénɡ
 •  
 • zhú
 • yǒu
 • xīn
 • hái
 • bié
 •  ,
 • rén
 • chuí
 • lèi
 • dào
 • tiān
 • mínɡ
 •  
作者:
白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

杜甫 诗圣
自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。与李白合称“李杜”。为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。
共发表 43 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站