塞上曲

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • sài
 • shànɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wánɡ
 • chānɡ
 • línɡ
 • chán
 • mínɡ
 • kōnɡ
 • sānɡ
 • lín
 •  ,
 • yuè
 • xiāo
 • ɡuān
 • dào
 •  
 • chū
 • sài
 • sài
 • hán
 •  ,
 • chù
 • chù
 • huánɡ
 • cǎo
 •  
 • cónɡ
 • lái
 • yōu
 • bīng
 •  ,
 • jiē
 • ɡònɡ
 • chén
 • shā
 • lǎo
 •  
 • xué
 • yóu
 • xiá
 • ér
 •  ,
 • jīn
 • kuā
 • liú
 • hǎo
 •  

译文

    知了在枯秃的桑林鸣叫,
    八月的萧关道气爽秋高。
    出塞后再入塞气候变冷,
    关内关外尽是黄黄芦草。
    自古来河北山西的豪杰,
    都与尘土黄沙伴随到老。
    莫学那自恃勇武游侠儿,
    自鸣不凡地把骏马夸耀。

注释

    空桑林:桑林因秋来落叶而变得空旷、稀疏。
    萧关:宁夏古关塞名。
    幽并:幽州和并州,今河北、山西和陕西一部分。
    共:作“向”。
    游侠儿:都市游侠少年。
    矜:自夸。紫骝:紫红色的骏马。

赏析

    “蝉鸣空桑林,八月萧关道。出塞复入塞,处处黄芦草。”这四句写边塞秋景,无限肃杀悲凉,寒蝉、桑林、萧关、边塞、秋草都是中围古代诗歌意象里悲情的代名词,诗歌开篇刻意描写肃杀的秋景是为后来的反战主题作背景和情感上的铺垫。写戍边征人,寄寓深切同情。“从来幽并客,皆共沙尘老”,与王翰的“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”,可谓英雄所见,异曲同工,感人至深。幽州和并州都是唐代边塞之地,也是许多读书人“功名只向马上取”、“宁为百夫长,胜作一书生”的追逐名利的地方。然而,诗人从这些满怀宏图大志的年轻人身上看到的却是“皆共沙尘老”的无奈结局。末两句,以对比作结,通过对自恃勇武,炫耀紫骝善于驰骋,耀武扬威地游荡,甚至惹是生非而扰民的所谓游侠的讽刺,深刻地表达了作者对于战争的厌恶,对于和平生活的向往。前面讲的幽并客的时候,作者还没有什么贬意,字里行间里还隐约可见对于献身沙场壮士的惋惜之情。用“游侠儿”来形容那些只知道夸耀自己养有良马的市井无赖,作者的反战情绪有了更深层次的表达。
    此诗写边塞秋景,有慷慨悲凉的建安遗韵;写戍边征人,又有汉乐府直抒胸臆的哀怨之情;讽喻市井游侠,又让人看到了唐代锦衣少年的浮夸风气。

王昌龄 七绝圣手

字少伯,盛唐著名边塞诗人。其诗绪密而思清,以七绝见长,尤以登第之前赴西北边塞所作边塞诗最著,有“诗家夫子王江宁”之誉。

 •   
 • hénɡ
 • yuè
 • miào
 • suí
 • 宿
 • yuè
 • mén
 • lóu
 •   
 • tánɡ
 •   
 • hán
 • yuè
 • zhì
 • jiē
 • sān
 • ɡōnɡ
 •  ,
 • fānɡ
 • huán
 • zhèn
 • sōnɡ
 • dānɡ
 • zhōnɡ
 •  
 • huǒ
 • wéi
 • huānɡ
 • yāo
 • ɡuài
 •  ,
 • tiān
 • jiǎ
 • shén
 • bǐnɡ
 • zhuān
 • xiónɡ
 •  
 • pēn
 • yún
 • xiè
 • cáng
 • bàn
 •  ,
 • suī
 • yǒu
 • jué
 • dǐnɡ
 • shuí
 • nénɡ
 • qiónɡ
 •  
 • lái
 • zhènɡ
 • fénɡ
 • qiū
 • jié
 •  ,
 • yīn
 • huì
 • mèi
 • qīnɡ
 • fēnɡ
 •  
 • qián
 • xīn
 • dǎo
 • ruò
 • yǒu
 • yìng
 •  ,
 • fēi
 • zhènɡ
 • zhí
 • nénɡ
 • ɡǎn
 • tōnɡ
 •  
 • jìnɡ
 • sǎo
 • zhònɡ
 • fēnɡ
 • chū
 •  ,
 • yǎnɡ
 • jiàn
 • chēnɡ
 • qīnɡ
 • kōnɡ
 •  
 • ɡài
 • lián
 • yán
 • jiē
 • tiān
 • zhù
 •  ,
 • shí
 • lǐn
 • ténɡ
 • zhì
 • duī
 • zhù
 • rónɡ
 •  
 • sēn
 • rán
 • dònɡ
 • xià
 • bài
 •  ,
 • sōnɡ
 • bǎi
 • jìnɡ
 • línɡ
 • ɡōnɡ
 •  
 • fěn
 • qiánɡ
 • dān
 • zhù
 • dònɡ
 • ɡuānɡ
 • cǎi
 •  ,
 • ɡuǐ
 • huà
 • tián
 • qīnɡ
 • hónɡ
 •  
 • shēnɡ
 • jiē
 • jiàn
 • jiǔ
 •  ,
 • fěi
 • mínɡ
 • zhōnɡ
 •  
 • miào
 • lìnɡ
 • lǎo
 • rén
 • shí
 • shén
 •  ,
 • huī
 • zhēn
 • nénɡ
 • ɡōnɡ
 •  
 • shǒu
 • chí
 • bēi
 • jiào
 • dǎo
 • zhì
 •  ,
 • yún
 • zuì
 • nán
 • tóng
 •  
 • cuàn
 • zhú
 • mán
 • huānɡ
 • xìnɡ
 •  ,
 • shí
 • cái
 • ɡān
 • cháng
 • zhōnɡ
 •  
 • hóu
 • wánɡ
 • jiānɡ
 • xiānɡ
 • wànɡ
 • jiǔ
 • jué
 •  ,
 • shén
 • zònɡ
 • nán
 • wéi
 • ɡōnɡ
 •  
 • tóu
 • shànɡ
 • ɡāo
 • ɡé
 •  ,
 • xīnɡ
 • yuè
 • yǎn
 • yìnɡ
 • yún
 • tóng
 • méng
 •  
 • yuán
 • mínɡ
 • zhōnɡ
 • dònɡ
 • zhī
 • shǔ
 •  ,
 • ɡǎo
 • ɡǎo
 • hán
 • shēnɡ
 • dōnɡ
 •  
 • hán
 • shí
 •   
 • táng
 •  
 • hán
 • hóng
 • chūn
 • chéng
 • chù
 • fēi
 • huā
 •  
 • hán
 • shí
 • dōng
 • fēng
 • liǔ
 • xiá
 •  
 • hàn
 • gōng
 • chuán
 • zhú
 •  
 • qīng
 • yān
 • sàn
 • hóu
 • jiā
 •  

点击学习小学语文六年级下册《寒食》知识点归纳

 • ɡǔ
 • bǎi
 • xínɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • kǒnɡ
 • mínɡ
 • miào
 • qián
 • yǒu
 • lǎo
 • bǎi
 •  ,
 • qīnɡ
 • tónɡ
 • ɡēn
 • shí
 •  
 • shuānɡ
 • liù
 • shí
 • wéi
 •  ,
 • dài
 • cān
 • tiān
 • èr
 • qiān
 • chǐ
 •  
 • jūn
 • chén
 • shí
 • huì
 •  ,
 • shù
 • yóu
 • wéi
 • rén
 • ài
 •  
 • yún
 • lái
 • jiē
 • xiá
 • cháng
 •  ,
 • yuè
 • chū
 • hán
 • tōnɡ
 • xuě
 • shān
 • bái
 •  
 • zuó
 • rào
 • jǐn
 • tínɡ
 • dōnɡ
 •  ,
 • xiān
 • zhǔ
 • hóu
 • tónɡ
 • ɡōnɡ
 •  
 • cuī
 • wéi
 • zhī
 • ɡàn
 • jiāo
 • yuán
 • ɡǔ
 •  ,
 • yǎo
 • tiǎo
 • dān
 • qīnɡ
 • yǒu
 • kōnɡ
 •  
 • luò
 • luò
 • pán
 • suī
 •  ,
 • mínɡ
 • mínɡ
 • ɡū
 • ɡāo
 • duō
 • liè
 • fēnɡ
 •  
 • chí
 • shì
 • shén
 • mínɡ
 •  ,
 • zhènɡ
 • zhí
 • yuán
 • yīn
 • zào
 • huà
 • ɡōnɡ
 •  
 • shà
 • qīnɡ
 • yào
 • liánɡ
 • dònɡ
 •  ,
 • wàn
 • niú
 • huí
 • shǒu
 • qiū
 • shān
 • zhònɡ
 •  
 • wén
 • zhānɡ
 • shì
 • jīnɡ
 •  ,
 • wèi
 • jiǎn
 • shuí
 • nénɡ
 • sònɡ
 •  
 • xīn
 • miǎn
 • rónɡ
 • lóu
 •  ,
 • xiānɡ
 • céng
 • jīnɡ
 • 宿
 • luán
 • fènɡ
 •  
 • zhì
 • shì
 • rén
 • rén
 • yuàn
 • jiē
 •  ,
 • ɡǔ
 • lái
 • cái
 • nán
 • wéi
 • yònɡ
 •  
 • wànɡ
 • mén
 •   
 • tánɡ
 •   
 • yǒnɡ
 • yān
 • tái
 • xīn
 • jīnɡ
 •  ,
 • jiā
 • ɡǔ
 • xuān
 • xuān
 • hàn
 • jiàng
 • yínɡ
 •  
 • wàn
 • hán
 • ɡuānɡ
 • shēnɡ
 • xuě
 •  ,
 • sān
 • biān
 • shǔ
 • dònɡ
 • wēi
 • jīnɡ
 •  
 • shā
 • chǎnɡ
 • fēnɡ
 • huǒ
 • qīn
 • yuè
 •  ,
 • hǎi
 • pàn
 • yún
 • shān
 • yōnɡ
 • chénɡ
 •  
 • shào
 • xiǎo
 • suī
 • fēi
 • tóu
 •  ,
 • lùn
 • ɡōnɡ
 • hái
 • qǐnɡ
 • cháng
 • yīnɡ
 •  
 • wànɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • 西
 • shān
 • bái
 • xuě
 • sān
 • chénɡ
 • shù
 •  ,
 • nán
 • qīnɡ
 • jiānɡ
 • wàn
 • qiáo
 •  
 • hǎi
 • nèi
 • fēnɡ
 • chén
 • zhū
 • ɡé
 •  ,
 • tiān
 • lèi
 • shēn
 • yáo
 •  
 • wéi
 • jiānɡ
 • chí
 • ɡōnɡ
 • duō
 • bìnɡ
 •  ,
 • wèi
 • yǒu
 • juān
 • āi
 • shènɡ
 • cháo
 •  
 • kuà
 • chū
 • jiāo
 • shí
 •  ,
 • kān
 • rén
 • shì
 • xiāo
 • tiáo
 •  
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

王昌龄 七绝圣手
字少伯,盛唐著名边塞诗人。其诗绪密而思清,以七绝见长,尤以登第之前赴西北边塞所作边塞诗最著,有“诗家夫子王江宁”之誉。
共发表 9 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站