石鱼湖上醉歌并序

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • shí
 • shànɡ
 • zuì
 • ɡē
 • bìng
 •   
 • tánɡ
 •   
 • yuán
 • jié
 •   
 •   
 • màn
 • sǒu
 • ɡōnɡ
 • tián
 • niànɡ
 • jiǔ
 •  ,
 • yīn
 • xiū
 • xiá
 •  
 • zài
 • jiǔ
 • shànɡ
 •  ,
 • shí
 • zuì
 •  
 • huān
 • zuì
 • zhōnɡ
 •  ,
 • àn
 •  
 • yǐn
 • xiànɡ
 • jiǔ
 •  ,
 • shǐ使
 • fǎnɡ
 • zài
 • zhī
 •  
 • biàn
 • yǐn
 • zuò
 • zhě
 •  
 • qiū
 • zhuó
 • jūn
 • shān
 • zhī
 • shànɡ
 •  
 • zhū
 • huán
 • dònɡ
 • tínɡ
 • ér
 • zuò
 •  ,
 • jiǔ
 • fǎnɡ
 • fàn
 • fàn
 • rán
 • chù
 • tāo
 • ér
 • wǎnɡ
 • lái
 • zhě
 •  ,
 • nǎi
 • zuò
 • ɡē
 • cháng
 • zhī
 •  
 • shí
 •  ,
 • dònɡ
 • tínɡ
 •  
 • xià
 • shuǐ
 • mǎn
 • jūn
 • shān
 • qīnɡ
 •  
 • shān
 • wéi
 • zūn
 •  
 • shuǐ
 • wéi
 • zhǎo
 •  ,
 • jiǔ
 • zuò
 • zhōu
 • dǎo
 •  
 • cháng
 • fēnɡ
 • lián
 • zuò
 • lànɡ
 •  ,
 • nénɡ
 • fèi
 • rén
 • yùn
 • jiǔ
 • fǎnɡ
 •  
 • chí
 • cháng
 • piáo
 • zuò
 • qiū
 •  ,
 • zhuó
 • yìn
 • zuò
 • sàn
 • chóu
 •  

译文

    我用公田产出的粮食来酿酒,常借休假之闲,载酒到石鱼湖上,暂且博取一醉。在酒酣欢快之中,靠着湖岸,伸臂向石鱼取酒,叫船载着,使所有在座的人都痛饮。好像靠着巴陵山,而伸手向君山上舀酒一般,同游的人,也像绕洞庭湖而坐。酒舫漫漫地触动波涛,来来往往添酒。于是作了这首醉歌,歌咏此事。
    湖南道州的石鱼湖,真像洞庭,
    夏天水涨满了,君山翠绿苍苍。
    且把山谷作酒杯,湖水作酒池,
    酒徒济济,围坐在洲岛的中央。
    管他连日狂风大作,掀起大浪,
    也阻遏不了,我们运酒的小舫。
    我手持酒葫芦瓢,稳坐巴丘山,
    为四座斟酒,借以消散那愁肠。

注释

    漫叟:元结自号。休暇:休假。唐王勃《秋日登洪府滕王阁饯别序》:“十旬休暇,胜友如云。” 引臂:伸臂,举臂。唐白居易《三游洞序》:“初见石如叠如削,其怪者,如引臂,如垂幢。” 遍:一作“偏”。长:放声歌唱。
    沼(zhǎo):水池。
    历历:分明可数。清晰貌。洲岛:水中陆地
    废:阻挡,阻止。酒舫(fǎng):供客人饮酒游乐的船。
    长瓢:饮酒器。
    酌(zhuó)饮:挹取流质食物而饮。此指饮酒。四坐:指四周座位上的人。

赏析

    序文主要叙述作者与其友属在石鱼湖上饮酒的事及作者对此事的感受。该诗反映了封建士大夫以酒为戏,借饮取乐的生活情趣。诗的末句说:“酌饮四坐以散愁。”实际上,作者并没有在诗中表现哪一句是在写愁,以及字里行间有什么愁,所以“散愁”一句是无病呻吟。该诗以酒为戏,借饮取乐,抒写了作者的情趣是真的,说作者及其四坐有愁而举杯消愁却是假的。从内容看,该诗无可取之处。
    该诗为七言诗,但它的句型与语气,实取之于民歌,既显得顺口,又使人易记。

元结 唐代道家学者

字次山,号漫叟、聱叟、浪士、漫郎。天宝六载(747)应举落第后,归隐商余山,道家思想对元结影响深远。

 •   
 • tánɡ
 •   
 • shānɡ
 • yǐn
 • dōnɡ
 • fēnɡ
 • lái
 •  ,
 • rónɡ
 • tánɡ
 • wài
 • yǒu
 • qīnɡ
 • léi
 •  
 • jīn
 • chán
 • niè
 • suǒ
 • shāo
 • xiānɡ
 •  ,
 • qiān
 • jǐnɡ
 • huí
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • kuī
 • lián
 • hán
 • yuàn
 • shào
 •  ,
 • fēi
 • liú
 • zhěn
 • wèi
 • wánɡ
 • cái
 •  
 • chūn
 • xīn
 • ɡònɡ
 • huā
 • zhēnɡ
 •  ,
 • cùn
 • xiānɡ
 • cùn
 • huī
 •  
 • yuè
 • shè
 •   
 • tánɡ
 •   
 • shù
 • ɡǔ
 • duàn
 • rén
 • xínɡ
 •  ,
 • qiū
 • biān
 • yàn
 • shēnɡ
 •  
 • cónɡ
 • jīn
 • bái
 •  ,
 • yuè
 • shì
 • ɡù
 • xiānɡ
 • mínɡ
 •  
 • yǒu
 • jiē
 • fēn
 • sàn
 •  ,
 • jiā
 • wèn
 • shēnɡ
 •  
 • shū
 • cháng
 •  ,
 • kuànɡ
 • nǎi
 • wèi
 • xiū
 • bīnɡ
 •  
 • tónɡ
 • xiān
 • yóu
 • guàn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • hán
 • hóng
 • xiān
 • tái
 • chū
 • jiàn
 • chénɡ
 • lóu
 •  ,
 • fēnɡ
 • 宿
 • shōu
 •  
 • shān
 • yáo
 • lián
 • qín
 • shù
 • wǎn
 •  ,
 • zhēn
 • shēnɡ
 • jìn
 • bào
 • hàn
 • ɡōnɡ
 • qiū
 •  
 • shū
 • sōnɡ
 • yǐnɡ
 • luò
 • kōnɡ
 • tán
 • jìnɡ
 •  ,
 • cǎo
 • xiānɡ
 • shēng
 • xiǎo
 • dònɡ
 • yōu
 •  
 • yònɡ
 • bié
 • xún
 • fānɡ
 • wài
 •  ,
 • rén
 • jiān
 • yǒu
 • dān
 • qiū
 •  
 • wànɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • 西
 • shān
 • bái
 • xuě
 • sān
 • chénɡ
 • shù
 •  ,
 • nán
 • qīnɡ
 • jiānɡ
 • wàn
 • qiáo
 •  
 • hǎi
 • nèi
 • fēnɡ
 • chén
 • zhū
 • ɡé
 •  ,
 • tiān
 • lèi
 • shēn
 • yáo
 •  
 • wéi
 • jiānɡ
 • chí
 • ɡōnɡ
 • duō
 • bìnɡ
 •  ,
 • wèi
 • yǒu
 • juān
 • āi
 • shènɡ
 • cháo
 •  
 • kuà
 • chū
 • jiāo
 • shí
 •  ,
 • kān
 • rén
 • shì
 • xiāo
 • tiáo
 •  
 • xún
 • 西
 • shān
 • yǐn
 • zhě
 •   
 • tánɡ
 •   
 • qiū
 • wéi
 • jué
 • dǐnɡ
 • máo
 •  ,
 • zhí
 • shànɡ
 • sān
 • shí
 •  
 • kòu
 • ɡuān
 • tónɡ
 •  ,
 • kuī
 • shì
 • wéi
 • àn
 •  
 • ruò
 • fēi
 • jīn
 • chái
 • chē
 •  ,
 • yīnɡ
 • shì
 • diào
 • qiū
 • shuǐ
 •  
 • chí
 • xiānɡ
 • jiàn
 •  ,
 • mǐn
 • miǎn
 • kōnɡ
 • yǎnɡ
 • zhǐ
 •  
 • cǎo
 • xīn
 • zhōnɡ
 •  ,
 • sōnɡ
 • shēnɡ
 • wǎn
 • chuānɡ
 •  
 • yōu
 • jué
 •  ,
 • dànɡ
 • xīn
 • ěr
 •  
 • suī
 • bīn
 • zhǔ
 •  ,
 • qīnɡ
 • jìnɡ
 •  
 • xīnɡ
 • jìn
 • fānɡ
 • xià
 • shān
 •  ,
 • dài
 • zhī
 •  
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

元结 唐代道家学者
字次山,号漫叟、聱叟、浪士、漫郎。天宝六载(747)应举落第后,归隐商余山,道家思想对元结影响深远。
共发表 2 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站