贼退示官吏

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • zéi
 • tuì退
 • shì
 • guān
 •   
 • táng
 •   
 • yuán
 • jié
 •   
 •   
 • ɡuǐ
 • mǎo
 • suì
 •  ,
 • 西
 • yuán
 • zéi
 • dào
 • zhōu
 •  
 • fén
 • shāo
 • shā
 • luè
 •  ,
 • jìn
 • ér
 •  
 • mínɡ
 • nián
 •  ,
 • zéi
 • yòu
 • ɡōnɡ
 • yǒnɡ
 • jùn
 •  
 • fàn
 • zhōu
 • biān
 • ér
 • tuì退
 •  ,
 • nénɡ
 • zhì
 •  
 • ɡài
 • ménɡ
 • shānɡ
 • lián
 • ér
 •  
 • zhū
 • shǐ使
 • wèi
 • rěn
 • zhēnɡ
 • liǎn
 •  
 • ɡù
 • zuò
 • shī
 • piān
 • shì
 • ɡuān
 •  
 • nián
 • fénɡ
 • tài
 • pínɡ
 •  
 • shān
 • lín
 • èr
 • shí
 • nián
 •  
 • quán
 • yuán
 • zài
 • tínɡ
 •  
 • dònɡ
 • dānɡ
 • mén
 • qián
 •  
 • jǐnɡ
 • shuì
 • yǒu
 • chánɡ
 •  
 • yàn
 • yóu
 • mián
 •  
 • rán
 • zāo
 • shì
 • biàn
 •  
 • shù
 • suì
 • qīn
 • rónɡ
 • zhān
 •  
 • jīn
 • lái
 • diǎn
 • jùn
 •  
 • shān
 • yòu
 • fēn
 • rán
 •  
 • chénɡ
 • xiǎo
 • zéi
 •  
 • rén
 • pín
 • shānɡ
 • lián
 •  
 • shì
 • xiàn
 • lín
 • jìnɡ
 •  
 • zhōu
 • jiàn
 • quán
 •  
 • shǐ使
 • chén
 • jiānɡ
 • wánɡ
 • mìnɡ
 •  
 • zéi
 • yān
 •  
 • jīn
 • bèi
 • zhēnɡ
 • liǎn
 • zhě
 •  
 • zhī
 • huǒ
 • jiān
 •  
 • shuí
 • nénɡ
 • jué
 • rén
 • mìnɡ
 •  
 • zuò
 • shí
 • shì
 • xián
 •  
 • wěi
 • jié
 •  
 • yǐn
 • ɡān竿
 • chuán
 •  
 • jiānɡ
 • jiā
 • jiù
 • mài
 •  
 • ɡuī
 • lǎo
 • jiānɡ
 • biān
 •  

译文

    癸卯年,西原贼人攻入道州城,焚烧杀戮掠夺,几乎扫光全城才走。第二年,贼人又攻打永州并占领邵州,却不侵犯道州边境而去。难道道州官兵能有力制敌吗?不过是蒙受贼人的哀怜而巳。催缴赋税的官吏为什么还如此忍心苦苦搜括呢?因此作诗一篇给官吏们看看。
    我早年遇到了太平世道,
    在山林中隐居了二十年。
    清泉水流经过我家门口,
    山涧洞谷对着我家门前。
    田租赋税有个固定期限,
    日上三竿依然安稳酣眠。
    忽然间遭遇到世道突变,
    数年来亲自从军上前线。
    如今我来治理这个郡县,
    又遇到蛮夷来骚扰侵犯。
    县城太小蛮夷无意洗劫,
    百姓贫穷他们也觉可怜。
    因此他们攻陷邻县境界,
    唯有这个道州独自保全。
    奉皇命来收租税的使臣,
    难道还比不上盗贼慈善?
    现在那横征暴敛的官吏,
    催赋逼税恰如火烧油煎。
    谁忍心断绝人民的生路,
    换取时世所称赞的忠贤?
    我想辞去官职丢弃符节,
    拿起竹篙自己动手撑船。
    带领全家回到鱼米之乡,
    告老归隐住在那江湖边。

注释

    癸卯岁:即唐代宗广德元年(763年)。道县:今湖南县道县。永:永州,今均属湖南省。郡:一作“邵”,邵,指邵州。边鄙:边境。与:通“欤”,吗。
    昔年:一作“昔岁”,从前。
    庭户:庭院。
    洞壑(hè):山洞,沟壑。
    井:即“井田”;井税:这里指赋税。
    晏:晚。
    世变:指安史之乱所带来的社会动荡。
    戎旃(zhān):战旗,一说为军帐。
    典:治理、掌管。
    见全:被保全。
    将王命:奉皇上的旨意。
    被:一作“彼”。
    绝:断绝。
    委:弃。符节:古代朝廷传达命令或征调兵将用的凭证。委符节:辞官。
    引竿:拿钓竿,代指隐居。刺船:撑船。就:靠近。
    将:带着。
    湖:一作“海”

赏析

    此诗和《舂陵行》都是作者反映社会现实,同情人民疾苦的代表作,而在斥责统治者对苦难人民的横征暴敛上,此诗词意更为深沉,感情更为愤激。
    在诗中,元结把起义的少数民族称之为“贼”,固然表现了他的偏见,但他把“诸使”和“贼”对比起来写,通过对“贼”的有所肯定,来衬托官吏的残暴,这对本身也是个“官吏”的作者来说,是非常难能可贵的。
    全诗共分四段。第一段由“昔年”句至“日晏”句,先写“昔”。头两句是对“昔”的总的概括,交代他在作官以前长期的隐居生活,正逢“太平”盛世。三、四句写山林的隐逸之乐,为后文写官场的黑暗和准备归老林下作铺垫。这一段的核心是“井税有常期”句,所谓“井税”,原意是按照古代井田制收取的赋税,这里借指唐代按户口征取定额赋税的租庸调法;“有常期”,是说有一定的限度。作者把人民没有额外负担看作是年岁太平的主要标志,是“日晏犹得眠”即人民能安居乐业的重要原因,对此进行了热情歌颂,便为后面揭露“今”时统治者肆意勒索人民设下了伏笔。
    第二段从“忽然”句到“此州”句,写“今”,写“贼”。前四句先简单叙述自己从出山到遭遇变乱的经过:安史之乱以来,元结亲自参加了征讨乱军的战斗,后来又任道州刺史,正碰上“西原蛮”发生变乱。由此引出后四句,强调城小没有被屠,道州独能促使的原因是:“人贫伤可怜”,也即“贼”对道州人民苦难的同情,这是对“贼”的褒扬。此诗题为“示官吏”,作诗的主要目的是揭露官吏,告戒官吏,所以写“贼”是为了写“官”,下文才是全诗的中心。
    第三段从“使臣”句至“以作”句,写“今”,写“官”。一开始用反问句把“官”和“贼”对照起来写:“使臣将王命,岂不如贼焉?”这是抨击官吏,不顾丧乱地区人民死活依然横征暴敛的愤激之词,是元结关心人民疾苦的点睛之笔。而下两句指陈事实的直接描写:“今彼征敛者,迫之如火煎”,更活画出一幅虎狼官吏陷民于水火的真实情景。和前面“井税”两句相照应,与“昔”形成鲜明对比,对征敛官吏的揭露更加深刻有力。接下来的两句:“谁能绝人命,以作时世贤?”以反问的语气作出了断然否定的回答,揭示了“时世贤”的残民本质。“绝人命”和“伤可怜”相照应,“时世贤”与“贼”作对比,这里对“时世贤”的讽刺鞭挞之意十分强烈。更为可贵的是诗人在此公开表明自己不愿“绝人命”,也不愿作“时世贤”的决绝态度,并以此作为对其他官吏的一种告诫。
    第四段由“思欲”句至“归老”句,向官吏们坦露自己的心志。作者是个官吏,他是不能违“王命”的,可是作“征敛者”吧,他又不愿“绝人命”。诗人对待这一矛盾的处境的办法是:宁愿弃官,归隐江湖,也绝不去做那种残民邀功、取媚于上的所谓贤臣。这是对统治者征敛无期的抗议,此处充分清楚地表明作者对民瘼的热情关心。
    元结在政治上是一位具有仁政爱民理想的清正官吏;在文学上反对“拘限声病,喜尚形似”(《箧中集序》)的浮艳诗风,主张发挥文学“救时劝俗”(《文编序》)的社会作用。这首诗不论叙事抒情,都指陈事实,直抒胸臆,没有一点雕琢矫饰的痕迹,而诗中那种忧时爱民的深挚感情,如从胸中自然倾泄,自有一种感人之处,亦自能在质朴之中成其浑厚,显示出元结诗质朴简古、平直切正的典型特色。沈德潜说:“次山诗自写胸次,不欲规模古人,而奇响逸趣,在唐人中另辟门径。”(《唐诗别裁》)

元结 唐代道家学者

字次山,号漫叟、聱叟、浪士、漫郎。天宝六载(747)应举落第后,归隐商余山,道家思想对元结影响深远。

 • qiāng
 • jìn
 • jiǔ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • jūn
 • jiàn
 •  ,
 • huánɡ
 • zhī
 • shuǐ
 • tiān
 • shànɡ
 • lái
 •  
 • bēn
 • liú
 • dào
 • hǎi
 • huí
 •  
 • jūn
 • jiàn
 •  
 • ɡāo
 • tánɡ
 • mínɡ
 • jìnɡ
 • bēi
 • bái
 •  ,
 • zhāo
 • qīnɡ
 • chénɡ
 • xuě
 •  
 • rén
 • shēnɡ
 • jìn
 • huān
 •  ,
 • shǐ使
 • jīn
 • zūn
 • kōnɡ
 • duì
 • yuè
 •  
 • tiān
 • shēnɡ
 • cái
 • yǒu
 • yònɡ
 •  ,
 • qiān
 • jīn
 • sàn
 • jìn
 • huán
 • lái
 •  
 • pēnɡ
 • yánɡ
 • zǎi
 • niú
 • qiě
 • wéi
 •  ,
 • huì
 • yǐn
 • sān
 • bǎi
 • bēi
 •  
 • cén
 •  ,
 • dān
 • qiū
 • shēnɡ
 •  
 • qiāng
 • jìn
 • jiǔ
 •  ,
 • bēi
 • tínɡ
 •  
 • jūn
 • ɡē
 •  ,
 • qǐnɡ
 • jūn
 • wéi
 • qīnɡ
 • ěr
 • tīnɡ
 •  
 • zhōnɡ
 • ɡǔ
 • zhuàn
 • ɡuì
 •  ,
 • dàn
 • yuàn
 • cháng
 • zuì
 • yuàn
 • xǐnɡ
 •  
 • ɡǔ
 • lái
 • shènɡ
 • xián
 • jiē
 •  ,
 • wéi
 • yǒu
 • yǐn
 • zhě
 • liú
 • mínɡ
 •  
 • chén
 • wánɡ
 • shí
 • yàn
 • pínɡ
 •  ,
 • dòu
 • jiǔ
 • shí
 • qiān
 • huān
 • xuè
 •  
 • zhǔ
 • rén
 • wèi
 • yán
 • shǎo
 • qián
 •  ,
 • jìnɡ
 • ɡū
 • duì
 • jūn
 • zhuó
 •  
 • huā
 •  ,
 • qiān
 • jīn
 • qiú
 •  
 • ér
 • jiānɡ
 • chū
 • huàn
 • měi
 • jiǔ
 •  ,
 • ěr
 • tónɡ
 • xiāo
 • wàn
 • ɡǔ
 • chóu
 •  
 • bái
 • xuě
 • ɡē
 • sònɡ
 • pàn
 • ɡuān
 • ɡuī
 • jīnɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cén
 • shēn
 • běi
 • fēnɡ
 • juǎn
 • bái
 • cǎo
 • zhé
 •  ,
 • tiān
 • yuè
 • fēi
 • xuě
 •  
 • chūn
 • fēnɡ
 • lái
 •  ,
 • qiān
 • shù
 • wàn
 • shù
 • huā
 • kāi
 •  
 • sàn
 • zhū
 • lián
 • shī湿
 • luó
 •  ,
 • qiú
 • nuǎn
 • jǐn
 • qīn
 •  
 • jiānɡ
 • jūn
 • jiǎo
 • ɡōnɡ
 • kònɡ
 •  ,
 • tiě
 • lěnɡ
 • nán
 • zhuó
 •  
 • hàn
 • hǎi
 • lán
 • ɡān
 • bǎi
 • zhànɡ
 • bīnɡ
 •  ,
 • chóu
 • yún
 • cǎn
 • dàn
 • wàn
 • nínɡ
 •  
 • zhōnɡ
 • jūn
 • zhì
 • jiǔ
 • yìn
 • ɡuī
 •  ,
 • qín
 • qiānɡ
 •  
 • fēn
 • fēn
 • xuě
 • xià
 • yuán
 • mén
 •  ,
 • fēnɡ
 • chè
 • hónɡ
 • dònɡ
 • fān
 •  
 • lún
 • tái
 • dōnɡ
 • mén
 • sònɡ
 • jūn
 •  ,
 • shí
 • xuě
 • mǎn
 • tiān
 • shān
 •  
 • shān
 • huí
 • zhuǎn
 • jiàn
 • jūn
 •  ,
 • xuě
 • shànɡ
 • kōnɡ
 • liú
 • xínɡ
 • chù
 •  
 •   
 • tánɡ
 •   
 • liǔ
 • zōnɡ
 • yuán
 • jiǔ
 • wéi
 • zān
 • shù
 •  ,
 • xìnɡ
 • nán
 • zhé
 •  
 • xián
 • nónɡ
 • lín
 •  ,
 • ǒu
 • shān
 • lín
 •  
 • xiǎo
 • ɡēnɡ
 • fān
 • cǎo
 •  ,
 • bǎnɡ
 • xiǎnɡ
 • shí
 •  
 • lái
 • wǎnɡ
 • fénɡ
 • rén
 •  ,
 • cháng
 • ɡē
 • chǔ
 • tiān
 •  
 • chóu
 • 驿
 •   
 • tánɡ
 •   
 • shānɡ
 • yǐn
 • niǎo
 • yóu
 • wèi
 • jiǎn
 • shū
 •  ,
 • fēnɡ
 • yún
 • chánɡ
 • wèi
 • chǔ
 •  
 • lìnɡ
 • shànɡ
 • jiànɡ
 • huī
 • shén
 •  ,
 • zhōnɡ
 • jiàn
 • xiáng
 • wánɡ
 • zǒu
 • zhuàn
 •  
 • ɡuǎn
 • yuè
 • yǒu
 • cái
 • zhēn
 • tiǎn
 •  ,
 • ɡuān
 • zhānɡ
 • mìnɡ
 •  
 • nián
 • jǐn
 • jīnɡ
 • miào
 •  ,
 • liánɡ
 • yín
 • chénɡ
 • hèn
 • yǒu
 •  
 • sài
 • xià
 •   
 • tánɡ
 •   
 • lún
 • qiónɡ
 • yán
 •  ,
 • qiānɡ
 • rónɡ
 • láo
 • xuán
 •  
 • zuì
 • jīn
 • jiǎ
 •  ,
 • léi
 • ɡǔ
 • dònɡ
 • shān
 • chuān
 •  
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

元结 唐代道家学者
字次山,号漫叟、聱叟、浪士、漫郎。天宝六载(747)应举落第后,归隐商余山,道家思想对元结影响深远。
共发表 2 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站