送李中丞归汉阳别业/送李中丞之襄州

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • sònɡ
 • zhōnɡ
 • chénɡ
 • ɡuī
 • hàn
 • yánɡ
 • bié
 •   
 • tánɡ
 •   
 • liú
 • zhǎnɡ
 • qīnɡ
 • liú
 • luò
 • zhēnɡ
 • nán
 • jiàng
 •  ,
 • cénɡ
 • shí
 • wàn
 • shī
 •  
 • ɡuī
 • jiù
 •  ,
 • lǎo
 • liàn
 • mínɡ
 • shí
 •  
 • sān
 • biān
 • jìnɡ
 •  ,
 • qīnɡ
 • shēnɡ
 • jiàn
 • zhī
 •  
 • mánɡ
 • mánɡ
 • jiānɡ
 • hàn
 • shànɡ
 •  ,
 • zhī
 •  

译文

    这位漂泊流离的征南老将,
    当年曾经指挥过十万雄师。
    后来他罢职回乡没有产业,
    到老年他还留恋贤明之时。
    少壮时独立功勋三边平静,
    为国轻生只有随身佩剑知。
    在茫茫的汉江上飘来荡去,
    日到黄昏你还想要去哪里?

注释

    李中丞:生平不详。中丞:官职名,御史中丞的简称,唐时为宰相以下的要职。
    流落:漂泊失所。征南将:指李中丞。
    师:军队。
    旧业:在家乡的产业。
    明时:对当时朝代的美称。
    三边:指汉代幽、并、凉三州,其地皆在边疆。此处泛指边疆。
    轻生:不畏死亡。
    江汉:指汉阳,汉水注入长江之处。
    日暮:天晚,语意双关,暗指朝廷不公。何之:何往,何处去

赏析

    此诗抒发作者对主人公被斥退罢归的惋惜不满与感慨之情。起句以浩叹发出,“征南将”点明归者以前身份,就是这位南征北战的将军,如今却被朝廷罢斥遣归,投老江头,萧条南归,恓惶而去。“流落”二字融注情感,突发领起,总冒全首,含裹通体,撞心触眼,是为一篇主意所在,一起手即与别者连缀纽结,开出下文若大天地。此句从眼前事写起,次句叙其人先前军职显要,重兵在握。“驱”意为统率,下得有力。“十万师”而能驱遣自如,表现其叱咤风云的才干,足见其人的不凡。不过这些都成为过去,一个“曾”字,深深地荡入雄壮的岁月,饱含唏嘘惋叹。首联今昔对比,叙其身世处境,感慨难以名状。
    颔联写友人困顿坎坷,仍眷恋朝廷。“罢归”“老去”指出将军“流落”之因,“归无旧业”说明题目的“襄州”,仅家徒四壁而已。也暗示其人一心戎马,为国征战不解营生。在“古木苍苍离乱后,几家同住一孤城”(《新息道中作》)的时代,老去投归,景况可想。两句上二下三,前后转折,意义上中间含个“而”字在,顿挫而沉郁,有杜诗风神。所谓“明时”,实则为作者对时局的微词。戎马一生、屡树战功的将军,却被罢斥,足见朝廷之“不明”。两句为对文,作互文看更有慨触。次句语由直寻,羌无故实,但“老去”犹“恋”,则使人不能不想起廉颇老矣还希重用的史实,而同情这位被迫退职的军人。
    颈联两句又荡回过去,承“曾驱”来,追忆将军昔日独镇“三边”(泛指边防),敌寇生畏,关塞晏然,有功于国。次句为“一剑知轻生”的倒句。“一剑知”,意谓奔勇沙场,忠心可鉴,此外,出生入死,效命疆场,也只有随身伙伴——佩剑知道。有感于时局不明,焉得逢人而语,这是感慨系之的话。两句字斟句酌,句凝字稳。谓语“静”“知”殿在句后,以示其人的功业与赤心。独静三边,为国轻生,以示“罢归”,尚非其时。
    以上六句都可视为挥手别后所思,尾联“茫茫江汉上,日暮欲何之”结到眼前,以实景束住,念及其故居旧业无存,因此有“欲何之”的忧问。既罢归而无所可去,伤其恓惶流落,老而不遇。这末尾回首一问,既关合“罢归”句,又与起手“流落”语意连成一片。日暮苍苍,汉水茫茫,老将白发,归去何方。沉沉暮色吞去了一片孤帆,茫茫汉江也似乎吞没了诗人关照的疑问,“欲何之”的关注之情,也使人思绪波荡,触动读者深切的寻思和悬念。

刘长卿 五言长城

盛唐向中唐过渡时期的一位杰出诗人,他的诗多为贬谪飘流的感慨和山水隐逸的闲情。擅长近体,尤工五律,曾自称为“五言长城”。风格含蓄温和,清雅洗炼,接近王孟一派。

 • huáng
 • lóu
 • sòng
 • mèng
 • hào
 • rán
 • zhī
 • guǎng广
 • líng
 •   
 • táng
 •  
 • bái
 • rén
 • 西
 • huáng
 • lóu
 •  
 • yān
 • huā
 • sān
 • yuè
 • xià
 • yáng
 • zhōu
 •  
 • fān
 • yuǎn
 • yǐng
 • kōng
 • jìn
 •  
 • wéi
 • jiàn
 • cháng
 • jiāng
 • tiān
 • liú
 •  
 • wéi
 • fěnɡ
 • shì
 • zhái
 • ɡuān
 • cáo
 • jiānɡ
 • jūn
 • huà
 •   
 • tánɡ
 •   
 • ɡuó
 • chū
 • lái
 • huà
 • ān
 •  ,
 • shén
 • miào
 • shù
 • jiānɡ
 • dōu
 • wánɡ
 •  
 • jiānɡ
 • jūn
 • mínɡ
 • sān
 • shí
 • zǎi
 •  ,
 • rén
 • jiān
 • yòu
 • jiàn
 • zhēn
 • chénɡ
 • huánɡ
 •  
 • cénɡ
 • mào
 • xiān
 • zhào
 • bái
 •  ,
 • lónɡ
 • chí
 • shí
 • fēi
 •  
 • nèi
 • yīn
 • hónɡ
 • nǎo
 • pán
 •  ,
 • jié
 • chuán
 • zhào
 • cái
 • rén
 • suǒ
 •  
 • pán
 • jiānɡ
 • jūn
 • bài
 • ɡuī
 •  ,
 • qīnɡ
 • wán
 • xiānɡ
 • zhuī
 • fēi
 •  
 • ɡuì
 • quán
 • mén
 •  ,
 • shǐ
 • jué
 • pínɡ
 • zhànɡ
 • shēnɡ
 • ɡuānɡ
 • huī
 •  
 • tài
 • zōnɡ
 • quán
 • máo
 • guā
 •  ,
 • jìn
 • shí
 • ɡuō
 • jiā
 • shī
 • huā
 •  
 • jīn
 • zhī
 • xīn
 • yǒu
 • èr
 •  ,
 • lìnɡ
 • shí
 • zhě
 • jiǔ
 • tàn
 • jiē
 •  
 • jiē
 • zhàn
 • wàn
 •  ,
 • ɡǎo
 • kāi
 • fēnɡ
 • shā
 •  
 • shū
 • jué
 •  ,
 • jiǒnɡ
 • ruò
 • hán
 • kōnɡ
 • dònɡ
 • yān
 • xuě
 •  
 • shuānɡ
 • cháng
 • qiū
 • jiān
 •  ,
 • ɡuān
 • yǎnɡ
 • sēn
 • chénɡ
 • liè
 •  
 • lián
 • jiǔ
 • zhēnɡ
 • shén
 • jùn
 •  ,
 • ɡù
 • shì
 • qīnɡ
 • ɡāo
 • shēn
 • wěn
 •  
 • jiè
 • wèn
 • xīn
 • ài
 • zhě
 • shuí
 •  ,
 • hòu
 • yǒu
 • wéi
 • fěnɡ
 • qián
 • zhī
 • dùn
 •  
 • xún
 • xìnɡ
 • xīn
 • fēnɡ
 • ɡōnɡ
 •  ,
 • cuì
 • huá
 • tiān
 • lái
 • xiànɡ
 • dōnɡ
 •  
 • ténɡ
 • xiānɡ
 • lěi
 • luò
 • sān
 • wàn
 •  ,
 • jiē
 • jīn
 • ɡǔ
 • tónɡ
 •  
 • cónɡ
 • xiàn
 • bǎo
 • cháo
 • zōnɡ
 •  ,
 • shè
 • jiāo
 • jiānɡ
 • shuǐ
 • zhōnɡ
 •  
 • jūn
 • jiàn
 • jīn
 • duī
 • qián
 • sōnɡ
 • bǎi
 •  ,
 • lónɡ
 • méi
 • jìn
 • niǎo
 • fēnɡ
 •  
 • zènɡ
 • bié
 •   
 • tánɡ
 •   
 • duō
 • qínɡ
 • què
 • zǒnɡ
 • qínɡ
 •  ,
 • wéi
 • jué
 • zūn
 • qián
 • xiào
 • chénɡ
 •  
 • zhú
 • yǒu
 • xīn
 • hái
 • bié
 •  ,
 • rén
 • chuí
 • lèi
 • dào
 • tiān
 • mínɡ
 •  
 • chǔ
 • jiānɡ
 • huái怀
 • ɡǔ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • dài
 • hán
 • ɡuānɡ
 •  ,
 • wēi
 • yánɡ
 • xià
 • chǔ
 • qiū
 •  
 • yuán
 • dònɡ
 • tínɡ
 • shù
 •  ,
 • rén
 • zài
 • lán
 • zhōu
 •  
 • ɡuǎnɡ广
 • shēnɡ
 • mínɡ
 • yuè
 •  ,
 • cānɡ
 • shān
 • jiá
 • luàn
 • liú
 •  
 • yún
 • zhōnɡ
 • jūn
 • jiàn
 •  ,
 • jìnɡ
 • bēi
 • qiū
 •  
 • yuè
 • xià
 • zhuó
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • huā
 • jiān
 • jiǔ
 •  ,
 • zhuó
 • xiānɡ
 • qīn
 •  
 • bēi
 • yāo
 • mínɡ
 • yuè
 •  ,
 • duì
 • yǐnɡ
 • chénɡ
 • sān
 • rén
 •  
 • yuè
 • jiě
 • yǐn
 •  ,
 • yǐnɡ
 • suí
 • shēn
 •  
 • zàn
 • bàn
 • yuè
 • jiānɡ
 • yǐnɡ
 •  ,
 • xínɡ
 • chūn
 •  
 • ɡē
 • yuè
 • pái
 • huái
 •  ,
 • yǐnɡ
 • línɡ
 • luàn
 •  
 • xǐnɡ
 • shí
 • tónɡ
 • jiāo
 • huān
 •  ,
 • zuì
 • hòu
 • ɡè
 • fēn
 • sàn
 •  
 • yǒnɡ
 • jié
 • qínɡ
 • yóu
 •  ,
 • xiānɡ
 • miǎo
 • yún
 • hàn
 •  
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

刘长卿 五言长城
盛唐向中唐过渡时期的一位杰出诗人,他的诗多为贬谪飘流的感慨和山水隐逸的闲情。擅长近体,尤工五律,曾自称为“五言长城”。风格含蓄温和,清雅洗炼,接近王孟一派。
共发表 12 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站