送僧归日本

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • sònɡ
 • sēnɡ
 • ɡuī
 • běn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • qián
 • shànɡ
 • ɡuó
 • suí
 • yuán
 • zhù
 •  ,
 • lái
 • ruò
 • mènɡ
 • xínɡ
 •  
 • tiān
 • cānɡ
 • hǎi
 • yuǎn
 •  ,
 • shì
 • zhōu
 • qīnɡ
 •  
 • shuǐ
 • yuè
 • tōnɡ
 • chán
 •  ,
 • lónɡ
 • tīnɡ
 • fàn
 • shēnɡ
 •  
 • wéi
 • lián
 • dēnɡ
 • yǐnɡ
 •  ,
 • wàn
 • yǎn
 • zhōnɡ
 • mínɡ
 •  

译文

    只要有机缘,随时都可以到中国来,
    一路雾霭茫茫,船只象在梦中航行。
    天海浮沉,小船驶去那遥远的边际,
    超脱世俗,自然会感受到法舟轻盈。
    心境凝定清寂,一切都如水月虚幻,
    海内鱼龙,也会出来听你诵经之声。
    最可爱的是,有盏照亮心田的佛灯,
    航行万里,眼中永远都是灿烂光明。

注释

    上国:春秋时称中原为上国,这里指中国(唐朝)。随缘:佛家语,随其机缘。住:一作“至”,一作“去”。
    来途:指从日本来中国。一作“东途”。
    浮天:舟船浮于天际。形容海面宽广,天好像浮在海上。一作“浮云”。沧海:即大海,因水深而呈青绿色,故名。
    去世:离开尘世,这里指离开中国。法舟:指受佛法庇佑的船。一作“法船”。法舟轻:意为因佛法高明,乘船归国,将会一路顺利。
    水月:佛教用语,比喻僧品格清美,一切像水中月那样虚幻。禅寂:佛教悟道时清寂凝定的心境。
    梵声:念佛经的声音。
    惟怜:最爱;最怜。一作“惟慧”。一灯:佛家用语,比喻智慧。一作“一塔”。灯:双关,以舟灯喻禅灯。

赏析

    这是赠给日本僧人的送别诗。诗之起笔突兀,本是送别,前两句却不写送归,偏从来路写起。“若梦行”表现长时间乘舟航海的疲惫、恍惚的状态,以衬归国途中的艰辛,并启中间两联。颔联写海上航行时的迷茫景象,暗示归途邈远。“浮天”状海路之远,海面之阔,寓含着对僧人长途颠簸的关怀和体贴。“法舟”扣紧僧人身分,又含有人海泛舟、随缘而往之意蕴,储蓄空灵,意蕴丰富。颈联写僧人在海路中依然不忘法事修行,在月下坐禅,在舟上诵经。“水月”喻禅理,“鱼龙听”切海行,又委婉表现僧人独自诵经而谨守佛律的品性,想象丰富。尾联用“一灯”描状僧人归途中之寂寞,只有孤灯相伴,这是实处。但实中有虚,“一灯”又喻禅理、佛理。虚实相映成趣。此诗后半首不明写送归,而写海上景物,这就拓宽诗境,不受内容拘泥,使较窄的题目,能有丰富的内容,成为好的诗篇。
    此诗在立意上有两点需注意:一是所送者为僧人,诗中用了一些佛教术语,如“随缘”、“法舟”、“禅”、“梵”、“一灯”等,切合人物身分。二是僧人来自日本,又欲归日本,必经大海,故极言海路航行之苦。中间两联前人多谓其写来途,实嫌拘滞。其实是往返兼写,而以返途为主,这样才能与“归日本”的诗题相合。此诗因送人过海,因而从对禅机的抒发,把这惜别之情委婉地表达了出来。海趣禅机,深情厚谊,融为一体,为一首送别的好诗。
    全诗前半部分写日本僧人来华,后半部分写日本僧人回国,诗中多用了“随缘”、“法舟”、“禅寂”、“水月”、“梵声”等佛家术语,充满宗教色彩,带有浓厚的禅理风格,并紧扣送僧的主题,寄寓颂扬的情意。全诗遣词造句融洽、自然,足见诗人渊博的学识和扎实的艺术功底。

钱起 大历十才子

他是大历十才子之一,也是其中杰出者,被誉为“大历十才子之冠”。又与郎士元齐名,称“钱郎”,当时称为“前有沈宋,后有钱郎。”

 • táo
 • yuán
 • xínɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wánɡ
 • wéi
 • zhōu
 • zhú
 • shuǐ
 • ài
 • shān
 • chūn
 •  ,
 • liǎnɡ
 • àn
 • táo
 • huā
 • jiá
 • ɡǔ
 • jīn
 •  
 • zuò
 • kàn
 • hónɡ
 • shù
 • zhī
 • yuǎn
 •  ,
 • xínɡ
 • jìn
 • qīnɡ
 • zhí
 • rén
 •  
 • shān
 • kǒu
 • qián
 • xínɡ
 • shǐ
 • wēi
 •  ,
 • shān
 • kāi
 • kuànɡ
 • wànɡ
 • xuán
 • pínɡ
 •  
 • yáo
 • kàn
 • chù
 • cuán
 • yún
 • shù
 •  ,
 • jìn
 • qiān
 • jiā
 • sàn
 • huā
 • zhú
 •  
 • qiáo
 • chū
 • chuán
 • hàn
 • xìnɡ
 • mínɡ
 •  ,
 • rén
 • wèi
 • ɡǎi
 • qín
 •  
 • rén
 • ɡònɡ
 • zhù
 • línɡ
 • yuán
 •  ,
 • huán
 • cónɡ
 • wài
 • tián
 • yuán
 •  
 • yuè
 • mínɡ
 • sōnɡ
 • xià
 • fánɡ
 • lónɡ
 • jìnɡ
 •  ,
 • chū
 • yún
 • zhōnɡ
 • quǎn
 • xuān
 •  
 • jīnɡ
 • wén
 • zhēnɡ
 • lái
 •  ,
 • jìnɡ
 • yǐn
 • huán
 • jiā
 • wèn
 • dōu
 •  
 • pínɡ
 • mínɡ
 • xiànɡ
 • sǎo
 • huā
 • kāi
 •  ,
 • qiáo
 • chénɡ
 • shuǐ
 •  
 • chū
 • yīn
 • rén
 • jiān
 •  ,
 • gèng
 • wèn
 • shén
 • xiān
 • suì
 • huán
 •  
 • xiá
 • shuí
 • zhī
 • yǒu
 • rén
 • shì
 •  ,
 • shì
 • zhōnɡ
 • yáo
 • wànɡ
 • kōnɡ
 • yún
 • shān
 •  
 • línɡ
 • jìnɡ
 • nán
 • wén
 • jiàn
 •  ,
 • chén
 • xīn
 • wèi
 • jìn
 • xiānɡ
 • xiàn
 •  
 • chū
 • dònɡ
 • lùn
 • ɡé
 • shān
 • shuǐ
 •  ,
 • jiā
 • zhōnɡ
 • cháng
 • yóu
 • yǎn
 •  
 • wèi
 • jīnɡ
 • ɡuò
 • jiù
 •  ,
 • ān
 • zhī
 • fēnɡ
 • jīn
 • lái
 • biàn
 •  
 • dānɡ
 • shí
 • zhǐ
 • shān
 • shēn
 •  ,
 • qīnɡ
 • dào
 • yún
 • lín
 •  
 • chūn
 • lái
 • biàn
 • shì
 • táo
 • huā
 • shuǐ
 •  ,
 • biàn
 • xiān
 • yuán
 • chù
 • xún
 •  
 • wànɡ
 • yuè
 • huái怀
 • yuǎn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • zhānɡ
 • jiǔ
 • línɡ
 • hǎi
 • shànɡ
 • shēnɡ
 • mínɡ
 • yuè
 •  ,
 • tiān
 • ɡònɡ
 • shí
 •  
 • qínɡ
 • rén
 • yuàn
 • yáo
 •  ,
 • jìnɡ
 • xiānɡ
 •  
 • miè
 • zhú
 • lián
 • ɡuānɡ
 • mǎn
 •  ,
 • jué
 •  
 • kān
 • yínɡ
 • shǒu
 • zènɡ
 •  ,
 • huán
 • qǐn
 • mènɡ
 • jiā
 •  
 • jiǎ
 • zhì
 • shè
 • rén
 • zǎo
 • cháo
 • mínɡ
 • ɡōnɡ
 • zhī
 • zuò
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cén
 • shēn
 • mínɡ
 • shǔ
 • ɡuānɡ
 • hán
 •  ,
 • yīnɡ
 • zhuàn
 • huánɡ
 • zhōu
 • chūn
 • lán
 •  
 • jīn
 • què
 • xiǎo
 • zhōnɡ
 • kāi
 • wàn
 •  ,
 • jiē
 • xiān
 • zhànɡ
 • yōnɡ
 • qiān
 • ɡuān
 •  
 • huā
 • yínɡ
 • jiàn
 • pèi
 • xīnɡ
 • chū
 • luò
 •  
 • liǔ
 • jīng
 • wèi
 • gàn
 •  
 • yǒu
 • fènɡ
 • huánɡ
 • chí
 • shànɡ
 •  ,
 • yánɡ
 • chūn
 • jiē
 • nán
 •  
 •   
 • lún
 • tái
 • ɡē
 • fènɡ
 • sònɡ
 • fēnɡ
 • chū
 • shī
 • 西
 • zhēnɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cén
 • shēn
 • lún
 • tái
 • chénɡ
 • tóu
 • chuī
 • jiǎo
 •  ,
 • lún
 • tái
 • chénɡ
 • běi
 • máo
 • tóu
 • luò
 •  
 • shū
 • zuó
 • ɡuò
 •  ,
 • chán
 • zài
 • jīn
 • shān
 • 西
 •  
 • shù
 • lóu
 • 西
 • wànɡ
 • yān
 • chén
 • hēi
 •  ,
 • hàn
 • jūn
 • tún
 • zài
 • lún
 • tái
 • běi
 •  
 • shànɡ
 • jiànɡ
 • yōnɡ
 • máo
 • 西
 • chū
 • zhēnɡ
 •  ,
 • pínɡ
 • mínɡ
 • chuī
 • jūn
 • xínɡ
 •  
 • biān
 • ɡǔ
 • xuě
 • hǎi
 • yǒnɡ
 •  ,
 • sān
 • jūn
 • yīn
 • shān
 • dònɡ
 •  
 • sài
 • bīnɡ
 • lián
 • yún
 • tún
 •  ,
 • zhàn
 • chǎnɡ
 • bái
 • ɡǔ
 • chán
 • cǎo
 • ɡēn
 •  
 • jiàn
 • fēnɡ
 • yún
 • piàn
 • kuò
 •  ,
 • shā
 • kǒu
 • shí
 • dònɡ
 • tuō
 •  
 • xiàng
 • qín
 • wánɡ
 • ɡān
 • xīn
 •  ,
 • shì
 • jiānɡ
 • bào
 • zhǔ
 • jìnɡ
 • biān
 • chén
 •  
 • ɡǔ
 • lái
 • qīnɡ
 • shǐ
 • shuí
 • jiàn
 •  ,
 • jīn
 • jiàn
 • ɡōnɡ
 • mínɡ
 • shènɡ
 • ɡǔ
 • rén
 •  
 • yuè
 •   
 • tánɡ
 •   
 • liú
 • fānɡ
 • pínɡ
 • gēng
 • shēn
 • yuè
 • bàn
 • rén
 • jiā
 •  ,
 • běi
 • dǒu
 • lán
 • ɡān
 • nán
 • dǒu
 • xiá
 •  
 • jīn
 • piān
 • zhī
 • chūn
 • nuǎn
 •  ,
 • chónɡ
 • shēnɡ
 • xīn
 • tòu
 • 绿
 • chuānɡ
 • shā
 •  
作者:
白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

钱起 大历十才子
他是大历十才子之一,也是其中杰出者,被誉为“大历十才子之冠”。又与郎士元齐名,称“钱郎”,当时称为“前有沈宋,后有钱郎。”
共发表 3 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站