玉阶怨

点击文中汉字,查看汉语意思 | 微信公众号:小学生古诗文诵读

 • jiē
 • yuàn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • jiē
 • shēnɡ
 • bái
 •  ,
 • jiǔ
 • qīn
 • luó
 •  
 • què
 • xià
 • shuǐ
 • jīnɡ
 • lián
 •  ,
 • línɡ
 • lónɡ
 • wànɡ
 • qiū
 • yuè
 •  

译文

    玉砌的台阶夜里已滋生了白露,
    夜深久伫立露水便浸湿了罗袜。
    只好回到室内放下了水晶帘子,
    仍然隔着透明的帘子凝望秋月。

注释

    玉阶怨:乐府古题,是专写“宫怨”的曲题。郭茂倩《乐府诗集》卷四十三列于《相和歌辞·楚调曲》。
    罗袜:丝织的袜子。
    却下:回房放下。却:还。水晶帘:即用水晶石穿制成的帘子。
    “玲珑”句:虽下帘仍望月而待,以至不能成眠。玲珑:透明貌。玲珑,一作“聆胧”。聆胧:月光也。

赏析

    李白的这首宫怨诗,虽曲名标有“怨”字,诗作中却只是背面敷粉,全不见“怨”字。无言独立阶砌,以致冰凉的露水浸湿罗袜;以见夜色之浓,伫待之久,怨情之深。“罗袜”,表现出人的仪态、身份,有人有神。夜凉露重,罗袜知寒,不说人而已见人的幽怨如诉。二字似写实,实用曹植“凌波微步,罗袜生尘”意境。
    怨深,夜深,主人公不禁幽独之苦,由帘外到帘内,拉下帘幕之后,反又不忍使明月孤寂。似月怜人,似人怜月;而如果人不伴月,则又没有什么事物可以伴人。月无言,人也无言。但读者却深知人有无限言语,月也解此无限言语,而写来却只是一味望月。这正是“不怨之怨”,所以才显得愁怨之深。
    “却下”二字,以虚字传神,最为诗家秘传。此处一转折,似断实连;好像要一笔荡开,推却愁怨,实际上则是经此一转,字少情多,直入幽微。“却下”一词,看似无意下帘,而其中却有无限幽怨。本来主人公由于夜深、怨深,无可奈何而回到室内。入室之后,却又怕隔窗的明月照此室内幽独,因而拉下帘幕。帘幕放下来了,却更难消受这个凄苦无眠之夜,在更加无可奈何之中,却更要去隔帘望月。此时主人公的忧思不断在徘徊,直如李清照“寻寻觅觅、冷冷清清、凄凄惨惨戚戚”的那种纷至沓来,这样的情思,作者用“却下”二字表达出来。“却”字直贯下句,“却下水晶帘”,“却去望秋月”,在这两个动作之间,有许多愁思转折反复,诗句字少情多,以虚字传神。中国古代诗艺中有“空谷传音”的手法,这是如此。“玲珑”二字,看似不经意的笔调,实际上极见功力。以月的玲珑,衬托人的幽怨,从反处着笔,全胜正面涂抹。
    诗中不见人物姿容与心理状态,而作者似也无动于衷,只以人物行动来表达含义,引读者步入诗情的最幽微之处,所以能不落言筌,为读者保留想象的余地,使诗情无限辽远,无限幽深。所以,这首诗体现出了诗家“不著一字,尽得风流”的真意。以叙人事的笔调来抒情,这很常见,也很容易;以抒情的笔调来写人,这很少见,也很难。
    契诃夫有“矜持”说,写诗的人也常有所谓“距离”说,两者非常近似,应合为一种说法。作者应与所写对象保持一定距离,并保持一定的“矜持”与冷静。这样一来,作品才没有声嘶力竭之弊,而有幽邃深远之美,写难状之情与难言之隐,使漫天的诗思充满全诗,却又在字句间捉摸不到。这首《玉阶怨》含思婉转,余韵如缕,正是这样的佳作。

李白 诗仙

字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

 • āi
 • wánɡ
 • sūn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cháng
 • ān
 • chénɡ
 • tóu
 • tóu
 • bái
 •  ,
 • fēi
 • yán
 • qiū
 • mén
 • shànɡ
 •  
 • yòu
 • xiànɡ
 • rén
 • jiā
 • zhuó
 •  ,
 • ɡuān
 • zǒu
 •  
 • jīn
 • biān
 • duàn
 • zhé
 • jiǔ
 •  ,
 • ɡǔ
 • ròu
 • dài
 • tónɡ
 • chí
 •  
 • yāo
 • xià
 • bǎo
 • jué
 • qīnɡ
 • shān
 •  ,
 • lián
 • wáng
 • sūn
 •  
 • wèn
 • zhī
 • kěn
 • dào
 • xìnɡ
 • mínɡ
 •  ,
 • dàn
 • dào
 • kùn
 • wéi
 •  
 • jīnɡ
 • bǎi
 • cuàn
 • jīnɡ
 •  ,
 • shēn
 • shànɡ
 • yǒu
 • wán
 •  
 • ɡāo
 • sūn
 • jìn
 • lónɡ
 • zhǔn
 •  ,
 • lónɡ
 • zhǒnɡ
 • chánɡ
 • rén
 • shū
 •  
 • chái
 • lánɡ
 • zài
 • lónɡ
 • zài
 •  ,
 • wánɡ
 • sūn
 • shàn
 • bǎo
 • qiān
 • jīn
 •  
 • ɡǎn
 • cháng
 • lín
 • jiāo
 •  ,
 • qiě
 • wèi
 • wánɡ
 • sūn
 •  
 • zuó
 • dōnɡ
 • fēnɡ
 • chuī
 • xuè
 • xīnɡ
 •  ,
 • dōnɡ
 • lái
 • luò
 • tuó
 • mǎn
 • jiù
 •  
 • shuò
 • fānɡ
 • jiàn
 • ér
 • hǎo
 • shēn
 • shǒu
 •  ,
 • yǒnɡ
 • ruì
 • jīn
 •  
 • qiè
 • wén
 • tiān
 • chuán
 • wèi
 •  ,
 • shènɡ
 • běi
 • nán
 • chán
 •  
 • huā
 • mén
 • miàn
 • qǐnɡ
 • xuě
 • chǐ
 •  ,
 • shèn
 • chū
 • kǒu
 • rén
 •  
 • āi
 • zāi
 • wánɡ
 • sūn
 • shèn
 • shū
 •  ,
 • línɡ
 • jiā
 • shí
 •  
 •   
 • wài
 • lún
 • jiàn
 • 宿
 •   
 • tánɡ
 •   
 • kōnɡ
 • shǔ
 • jìnɡ
 • lín
 •  ,
 • huānɡ
 • jiù
 • pín
 •  
 • zhōnɡ
 • huánɡ
 • shù
 •  ,
 • dēnɡ
 • xià
 • bái
 • tóu
 • rén
 •  
 • chén
 • jiǔ
 •  ,
 • kuì
 • jūn
 • xiānɡ
 • jiàn
 • pín
 •  
 • pínɡ
 • shēnɡ
 • yǒu
 • fèn
 •  ,
 • kuànɡ
 • shì
 • huò
 • jiā
 • qīn
 •  
 • ɡǔ
 • cónɡ
 • jūn
 • xínɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • dēnɡ
 • shān
 • wànɡ
 • fēnɡ
 • huǒ
 •  ,
 • huánɡ
 • hūn
 • yìn
 • bànɡ
 • jiāo
 •  
 • xínɡ
 • rén
 • diāo
 • dǒu
 • fēnɡ
 • shā
 • àn
 •  ,
 • ɡōnɡ
 • zhǔ
 • yōu
 • yuàn
 • duō
 •  
 • yíng
 • wàn
 • chénɡ
 • ɡuō
 •  ,
 • xuě
 • fēn
 • fēn
 • lián
 •  
 • yàn
 • āi
 • mínɡ
 • fēi
 •  ,
 • ér
 • yǎn
 • lèi
 • shuānɡ
 • shuānɡ
 • luò
 •  
 • wén
 • dào
 • mén
 • yóu
 • bèi
 • zhē
 •  ,
 • yīnɡ
 • jiānɡ
 • xìnɡ
 • mìnɡ
 • zhú
 • qīnɡ
 • chē
 •  
 • nián
 • nián
 • zhàn
 • ɡǔ
 • mái
 • huānɡ
 • wài
 •  ,
 • kōnɡ
 • jiàn
 • táo
 • hàn
 • jiā
 •  
 • xún
 • hónɡ鸿
 • jiàn
 •   
 • tánɡ
 •   
 • sēng
 • jiǎo
 • rán
 • jiā
 • suī
 • dài
 • ɡuō
 •  ,
 • jìnɡ
 • sānɡ
 •  
 • jìn
 • zhǒnɡ
 • biān
 •  ,
 • qiū
 • lái
 • wèi
 • zhuó
 • huā
 •  
 • kòu
 • mén
 • quǎn
 • fèi
 •  ,
 • wèn
 • 西
 • jiā
 •  
 • bào
 • dào
 • shān
 • zhōnɡ
 •  ,
 • ɡuī
 • lái
 • měi
 • xiá
 •  
 • yuè
 • shí
 • zènɡ
 • zhānɡ
 • ɡōnɡ
 • cáo
 •   
 • tánɡ
 •   
 • hán
 • xiān
 • yún
 • juàn
 • tiān
 •  ,
 • qīnɡ
 • fēnɡ
 • chuī
 • kōnɡ
 • yuè
 • shū
 •  
 • shā
 • pínɡ
 • shuǐ
 • shēnɡ
 • yǐnɡ
 • jué
 •  ,
 • bēi
 • xiānɡ
 • zhǔ
 • jūn
 • dānɡ
 • ɡē
 •  
 • jūn
 • ɡē
 • shēnɡ
 • suān
 • zhèng
 •  ,
 • nénɡ
 • tīnɡ
 • zhōnɡ
 • lèi
 •  
 • dònɡ
 • tínɡ
 • lián
 • tiān
 • jiǔ
 • ɡāo
 •  ,
 • jiāo
 • lónɡ
 • chū
 • xīnɡ
 • háo
 •  
 • shí
 • shēnɡ
 • jiǔ
 • dào
 • ɡuān
 • suǒ
 •  ,
 • yōu
 • cáng
 • táo
 •  
 • xià
 • chuánɡ
 • wèi
 • shé
 • shí
 • wèi
 • yào
 •  ,
 • hǎi
 • shī湿
 • zhé
 • xūn
 • xīnɡ
 • sāo
 •  
 • zuó
 • zhě
 • zhōu
 • qián
 • chuí
 • ɡǔ
 •  ,
 • huánɡ
 • shènɡ
 • dēnɡ
 • kuí
 • ɡāo
 •  
 • shè
 • shū
 • xínɡ
 • qiān
 •  ,
 • zuì
 • cónɡ
 • jiē
 • chú
 •  
 • qiān
 • zhě
 • zhuī
 • huí
 • liú
 • zhě
 • huán
 •  ,
 • xiá
 • dànɡ
 • ɡòu
 • qīnɡ
 • cháo
 • bān
 •  
 • zhōu
 • jiā
 • shēn
 • mínɡ
 • shǐ使
 • jiā
 •  ,
 • kǎn
 • zhǐ
 • jīnɡ
 • mán
 •  
 • pàn
 • bēi
 • ɡuān
 • kān
 • shuō
 •  ,
 • wèi
 • miǎn
 • chuí
 • chǔ
 • chén
 • āi
 • jiān
 •  
 • tónɡ
 • shí
 • liú
 • bèi
 • duō
 • shànɡ
 • dào
 •  ,
 • tiān
 • yōu
 • xiǎn
 • nán
 • zhuī
 • pān
 •  
 • jūn
 • ɡē
 • qiě
 • xiū
 • tīnɡ
 • ɡē
 •  ,
 • ɡē
 • jīn
 • jūn
 • shū
 •  
 • nián
 • mínɡ
 • yuè
 • jīn
 • xiāo
 • duō
 •  ,
 • rén
 • shēnɡ
 • yóu
 • mìnɡ
 • fēi
 • yóu
 •  
 • yǒu
 • jiǔ
 • yǐn
 • nài
 • mínɡ
 •  
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

让金钱为有意义的事出一份力:立即捐助 >>

李白 诗仙
字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。
共发表 40 篇

作者诗文

阅读更多内容,狠戳这里

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读

锐智精品

捐助本站