• zhú
 • zhī
 • tuì退
 • qín
 • shī
 •   
 •  
 • zuǒ
 • chuán
 •  
 •   
 •   
 • jìn
 • hóu
 •  
 • qín
 • wéi
 • zhènɡ
 •  
 • jìn
 •  
 • qiě
 • èr
 • chǔ
 •  
 • jìn
 • jūn
 • hán
 • línɡ
 •  
 • qín
 • jūn
 • fán
 • nán
 •  
 •   
 •   
 • zhī
 • yán
 • zhènɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • ɡuó
 • wēi
 •  
 • ruò
 • shǐ使
 • zhú
 • zhī
 • jiàn
 • qín
 • jūn
 •  
 • shī
 • tuì退
 •  
 •  
 • ɡōnɡ
 • cónɡ
 • zhī
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • chén
 • zhī
 • zhuànɡ
 •  
 • yóu
 • rén
 •  
 • jīn
 • lǎo
 •  
 • nénɡ
 • wéi
 •  
 •  
 • ɡōnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • nénɡ
 • zǎo
 • yònɡ
 •  
 • jīn
 • ér
 • qiú
 •  
 • shì
 • ɡuǎ
 • rén
 • zhī
 • ɡuò
 •  
 • rán
 • zhènɡ
 • wánɡ
 •  
 • yǒu
 • yān
 •  
 •  
 • zhī
 •  
 •   
 •   
 • zhuì
 • ér
 • chū
 •  
 • jiàn
 • qín
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • qín
 •  
 • jìn
 • wéi
 • zhènɡ
 •  
 • zhènɡ
 • zhī
 • wánɡ
 •  
 • ruò
 • wánɡ
 • zhènɡ
 • ér
 • yǒu
 • jūn
 •  
 • ɡǎn
 • fán
 • zhí
 • shì
 •  
 • yuè
 • ɡuó
 • yuǎn
 •  
 • jūn
 • zhī
 • nán
 •  
 • yān
 • yònɡ
 • wánɡ
 • zhènɡ
 • péi
 • lín
 •  
 • lín
 • zhī
 • hòu
 •  
 • jūn
 • zhī
 •  
 • ruò
 • shě
 • zhènɡ
 • wéi
 • dōnɡ
 • dào
 • zhǔ
 •  
 • xínɡ
 • zhī
 • wǎnɡ
 • lái
 •  
 • gōng
 • kùn
 •  
 • jūn
 • suǒ
 • hài
 •  
 • qiě
 • jūn
 • chánɡ
 • wéi
 • jìn
 • jūn
 •  
 • jūn
 • jiāo
 •  
 • xiá
 •  
 • zhāo
 • ér
 • shè
 • bǎn
 • yān
 •  
 • jūn
 • zhī
 • suǒ
 • zhī
 •  
 • jìn
 •  
 • yàn
 • zhī
 • yǒu
 •  
 • dōnɡ
 • fēnɡ
 • zhènɡ
 •  
 • yòu
 • 西
 • fēnɡ
 •  
 • ruò
 • quē
 • qín
 •  
 • jiānɡ
 • yān
 • zhī
 •  
 • quē
 • qín
 • jìn
 •  
 • wéi
 • jūn
 • zhī
 •  
 •  
 • qín
 • yuè
 •  
 • zhènɡ
 • rén
 • ménɡ
 •  
 • shǐ使
 •  
 • páng
 • sūn
 •  
 • yánɡ
 • sūn
 • shù
 • zhī
 •  
 • nǎi
 • huán
 •  
 •   
 •   
 • fàn
 • qǐnɡ
 • zhī
 •  
 • ɡōnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 •  
 • wēi
 • rén
 • zhī
 •  
 • yīn
 • rén
 • zhī
 • ér
 • zhī
 •  
 • rén
 •  
 • shī
 • suǒ
 •  
 • zhì
 •  
 • luàn
 • zhěnɡ
 •  
 •  
 • huán
 •  
 •  
 • zhī
 •  
锐智网古诗文二维码
 • shì
 • jiānɡ
 • zhuān
 •   
 • lún
 •   
 •   
 • shì
 • jiānɡ
 • zhuān
 •  
 • rǎn
 • yǒu
 •  
 • jiàn
 • kǒnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • shì
 • jiānɡ
 • yǒu
 • shì
 • zhuān
 •  
 •  
 •   
 •   
 • kǒnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • qiú
 •  
 • nǎi
 • ěr
 • shì
 • ɡuò
 •  
 • zhuān
 •  
 • zhě
 • xiān
 • wánɡ
 • wéi
 • dōnɡ
 • ménɡ
 • zhǔ
 •  
 • qiě
 • zài
 • bānɡ
 • zhī
 • zhōnɡ
 •  
 • shì
 • shè
 • zhī
 • chén
 •  
 • wéi
 •  
 •  
 •   
 •   
 • rǎn
 • yǒu
 • yuē
 •  
 •  
 • zhī
 •  
 • èr
 • chén
 • zhě
 • jiē
 •  
 •  
 •   
 •   
 • kǒnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • qiú
 •  
 • zhōu
 • rèn
 • yǒu
 • yán
 • yuē
 •  
 •  
 • chén
 • jiù
 • liè
 •  
 • nénɡ
 • zhě
 • zhǐ
 •  
 •  
 • wēi
 • ér
 • chí
 •  
 • diān
 • ér
 •  
 • jiānɡ
 • yān
 • yònɡ
 • xiānɡ
 •  
 • qiě
 • ěr
 • yán
 • ɡuò
 •  
 • chū
 • xiá
 •  
 • ɡuī
 • huǐ
 • zhōnɡ
 •  
 • shì
 • shuí
 • zhī
 • ɡuò
 •  
 •  
 •   
 •   
 • rǎn
 • yǒu
 • yuē
 •  
 •  
 • jīn
 • zhuān
 •  
 • ɡù
 • ér
 • jìn
 •  
 • jīn
 •  
 • hòu
 • shì
 • wéi
 • sūn
 • yōu
 •  
 •  
 •   
 •   
 • kǒnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • qiú
 •  
 • jūn
 • shě
 • yuē
 • zhī
 • ér
 • wéi
 • zhī
 •  
 • qiū
 • wén
 • yǒu
 • ɡuó
 • yǒu
 • jiā
 • zhě
 •  
 • huàn
 • ɡuǎ
 • ér
 • huàn
 • jūn
 •  
 • huàn
 • pín
 • ér
 • huàn
 • ān
 •  
 • ɡài
 • jūn
 • pín
 •  
 • ɡuǎ
 •  
 • ān
 • qīnɡ
 •  
 • shì
 •  
 • ɡù
 • yuǎn
 • rén
 •  
 • xiū
 • wén
 • lái
 • zhī
 •  
 • lái
 • zhī
 •  
 • ān
 • zhī
 •  
 • jīn
 • yóu
 • qiú
 •  ,
 • xiàng
 •  
 • yuǎn
 • rén
 •  
 • ér
 • nénɡ
 • lái
 •  
 • bānɡ
 • fēn
 • bēnɡ
 •  ,
 • ér
 • nénɡ
 • shǒu
 •  
 • ér
 • móu
 • dònɡ
 • ɡān
 • ɡē
 • bānɡ
 • nèi
 •  
 • kǒnɡ
 • sūn
 • zhī
 • yōu
 •  
 • zài
 • zhuān
 •  
 • ér
 • zài
 • xiāo
 • qiánɡ
 • zhī
 • nèi
 •  
 •  
锐智网古诗文二维码
 • chuán
 •   
 • liǎnɡ
 • hàn
 •  
 • bān
 • ɡù
 •   
 •   
 • qīnɡ
 •  
 • shào
 • rèn
 •  
 • xiōnɡ
 • bìnɡ
 • wéi
 • lánɡ
 •  
 • shāo
 • qiān
 • zhì
 • zhōnɡ
 • jiù
 • jiān
 •  
 • shí
 • hàn
 • lián
 •  
 • shuò
 • tōnɡ
 • shǐ使
 • xiānɡ
 • kuī
 • ɡuān
 •  
 • xiōnɡ
 • liú
 • hàn
 • shǐ使
 • ɡuō
 •  
 • chōnɡ
 • ɡuó
 • děnɡ
 •  
 • qián
 • hòu
 • shí
 • bèi
 •  
 • xiōnɡ
 • shǐ使
 • lái
 •  
 • hàn
 • liú
 • zhī
 • xiānɡ
 • dàng
 •  
 • tiān
 • hàn
 • yuán
 • nián
 •  
 • hóu
 • chán
 • chū
 •  
 • kǒnɡ
 • hàn
 • zhī
 •  
 • nǎi
 • yuē
 •  
 •  
 • hàn
 • tiān
 • zhànɡ
 • rén
 • háng
 •  
 •  
 • jìn
 • ɡuī
 • hàn
 • shǐ使
 • chōnɡ
 • ɡuó
 • děnɡ
 •  
 • jiā
 •  
 • nǎi
 • qiǎn
 • zhōnɡ
 • lánɡ
 • jiàng
 • shǐ使
 • chí
 • jié
 • sònɡ
 • xiōnɡ
 • shǐ使
 • liú
 • zài
 • hàn
 • zhě
 •  
 • yīn
 • hòu
 • chán
 •  
 • shàn
 •  
 • zhōnɡ
 • lánɡ
 • jiàng
 • zhānɡ
 • shènɡ
 • jiǎ
 • chánɡ
 • huì
 • děnɡ
 • shì
 • chì
 • hòu
 • bǎi
 • rén
 •  
 • zhì
 • xiōnɡ
 •  
 • zhì
 • wèi
 • chán
 •  
 • chán
 • jiāo
 •  
 • fēi
 • hàn
 • suǒ
 • wànɡ
 •  
 •   
 •   
 • fānɡ
 • shǐ使
 • sònɡ
 • děnɡ
 •  
 • huì
 • ɡōu
 • wánɡ
 • cháng
 • shuǐ
 • chánɡ
 • děnɡ
 • móu
 • fǎn
 • xiōnɡ
 • zhōnɡ
 •  
 • ɡōu
 • wánɡ
 • zhě
 •  
 • hún
 • wánɡ
 •  
 • hún
 • wánɡ
 • xiáng
 • hàn
 •  
 • hòu
 • suí
 • zhuó
 • hóu
 • zhōnɡ
 •  
 • wèi
 • suǒ
 • jiàng
 • xiáng
 • zhě
 •  
 • yīn
 • xiānɡ
 • móu
 • jié
 • chán
 • è
 • shì
 • ɡuī
 • hàn
 •  
 • huì
 • děnɡ
 • zhì
 • xiōnɡ
 •  
 • chánɡ
 • zài
 • hàn
 • shí
 •  
 • zhānɡ
 • shènɡ
 • xiānɡ
 • zhī
 •  
 • hòu
 • shènɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • wén
 • hàn
 • tiān
 • shèn
 • yuàn
 • wèi
 •  
 • chánɡ
 • nénɡ
 • wéi
 • hàn
 • shè
 • shā
 • zhī
 •  
 • zài
 • hàn
 •  
 • xìnɡ
 • ménɡ
 • shǎnɡ
 •  
 •  
 • zhānɡ
 • shènɡ
 • zhī
 •  
 • huò
 • chánɡ
 •  
 •   
 •   
 • hòu
 • yuè
 •  
 • chán
 • chū
 • liè
 •  
 • è
 • shì
 • zài
 •  
 • chánɡ
 • děnɡ
 • shí
 • rén
 •  
 • rén
 • wánɡ
 •  
 • ɡào
 • zhī
 •  
 • chán
 • bīnɡ
 • zhàn
 •  
 • ɡōu
 • wánɡ
 • děnɡ
 • jiē
 •  
 • chánɡ
 • shēnɡ
 •  
 • chán
 • shǐ使
 • wèi
 • zhì
 • shì
 •  
 • zhānɡ
 • shènɡ
 • wén
 • zhī
 •  
 • kǒnɡ
 • qián
 •  
 • zhuànɡ
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • shì
 •  
 •  
 • jiàn
 • fàn
 • nǎi
 •  
 • zhònɡ
 • ɡuó
 •  
 •  
 • shā
 •  
 • shènɡ
 •  
 • huì
 • ɡònɡ
 • zhǐ
 • zhī
 •  
 • chánɡ
 • ɡuǒ
 • yǐn
 • zhānɡ
 • shènɡ
 •  
 • chán
 •  
 • zhào
 • zhū
 • ɡuì
 • rén
 •  
 • shā
 • hàn
 • shǐ使
 • zhě
 •  
 • zuǒ
 • zhì
 • yuē
 •  
 •  
 • móu
 • chán
 •  
 • jiā
 •  
 • jiē
 • xiáng
 • zhī
 •  
 •  
 •   
 •   
 • chán
 • shǐ使
 • wèi
 • zhào
 • shòu
 •  
 • wèi
 • huì
 • děnɡ
 •  
 •  
 • jié
 • mìnɡ
 •  
 • suī
 • shēnɡ
 •  
 • miàn
 • ɡuī
 • hàn
 •  
 •  
 • yǐn
 • pèi
 • dāo
 •  
 • wèi
 • jīnɡ
 •  
 • bào
 • chí
 •  
 • chí
 • zhào
 •  
 • záo
 • wéi
 • kǎn
 •  
 • zhì
 • yūn
 • huǒ
 •  
 • shànɡ
 •  
 • dǎo
 • bèi
 • chū
 • xiě
 •  
 • jué
 •  
 • bàn
 •  
 • huì
 • děnɡ
 •  
 • ɡuī
 • yínɡ
 •  
 • chán
 • zhuànɡ
 • jié
 •  
 • zhāo
 • qiǎn
 • rén
 • hòu
 • wèn
 •  
 • ér
 • shōu
 • zhānɡ
 • shènɡ
 •  
 •   
 •   
 •  
 • chán
 • shǐ使
 • shǐ使
 • xiǎo
 •  
 • huì
 • lùn
 • chánɡ
 •  
 • yīn
 • shí
 • xiáng
 •  
 • jiàn
 • zhǎn
 • chánɡ
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • hàn
 • shǐ使
 • zhānɡ
 • shènɡ
 • móu
 • shā
 • chán
 • jìn
 • chén
 •  
 • dàng
 •  
 • chán
 • xiáng
 • zhě
 • shè
 • zuì
 •  
 •  
 • jiàn
 • zhī
 •  
 • shènɡ
 • qǐnɡ
 • jiànɡ
 •  
 • wèi
 • yuē
 •  
 •  
 • yǒu
 • zuì
 •  
 • dānɡ
 • xiānɡ
 • zuò
 •  
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • běn
 • móu
 •  
 • yòu
 • fēi
 • qīn
 • shǔ
 •  
 • wèi
 • xiānɡ
 • zuò
 •  
 •  
 • jiàn
 • zhī
 •  
 • dònɡ
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • jūn
 •  
 • qián
 • hàn
 • ɡuī
 • xiōnɡ
 •  
 • xìnɡ
 • ménɡ
 • ēn
 •  
 • hào
 • chēnɡ
 • wánɡ
 •  
 • yōnɡ
 • zhònɡ
 • shù
 • wàn
 •  
 • chù
 • shān
 •  
 • ɡuì
 •  
 • jūn
 • jīn
 • xiáng
 •  
 • mínɡ
 • rán
 •  
 • kōnɡ
 • shēn
 • ɡāo
 • cǎo
 •  
 • shuí
 • zhī
 • zhī
 •  
 •  
 • yīnɡ
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • jūn
 • yīn
 • xiáng
 •  
 • jūn
 • wéi
 • xiōnɡ
 •  
 • jīn
 • tīnɡ
 •  
 • hòu
 • suī
 • jiàn
 •  
 • shànɡ
 •  
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • wéi
 • rén
 • chén
 •  
 • ɡù
 • ēn
 •  
 • pàn
 • zhǔ
 • bèi
 • qīn
 •  
 • wéi
 • xiáng
 • mán
 •  
 • wéi
 • jiàn
 •  
 • qiě
 • chán
 • xìn
 •  
 • shǐ使
 • jué
 • rén
 • shēnɡ
 •  
 • pínɡ
 • xīn
 • chí
 • zhènɡ
 •  
 • fǎn
 • dòu
 • liǎnɡ
 • zhǔ
 •  
 • ɡuān
 • huò
 • bài
 •  
 • ruò
 • zhī
 • xiáng
 • mínɡ
 •  
 • lìnɡ
 • liǎnɡ
 • ɡuó
 • xiānɡ
 • ɡōnɡ
 •  
 • xiōnɡ
 • zhī
 • huò
 •  
 • cónɡ
 • shǐ
 •  
 •  
 •   
 •   
 • zhī
 • zhōnɡ
 • xié
 •  
 • bái
 • chán
 •  
 • chán
 • xiáng
 • zhī
 •  
 • nǎi
 • yōu
 • zhì
 • jiào
 • zhōnɡ
 •  
 • jué
 • yǐn
 • shí
 •  
 • tiān
 • xuě
 •  
 • niè
 • xuě
 •  
 • zhān
 • máo
 • bìnɡ
 • yàn
 • zhī
 •  
 • shù
 •  
 • xiōnɡ
 • wéi
 • shén
 •  
 • nǎi
 • běi
 • hǎi
 • shànɡ
 • rén
 • chù
 •  
 • shǐ使
 •  
 • nǎi
 • ɡuī
 •  
 • bié
 • ɡuān
 • shǔ
 • chánɡ
 • huì
 • děnɡ
 • ɡè
 • zhì
 • suǒ
 •  
 • zhì
 • hǎi
 • shànɡ
 •  
 • lǐn
 • shí
 • zhì
 •  
 • jué
 • shǔ
 • cǎo
 • shí
 • ér
 • shí
 • zhī
 •  
 • zhànɡ
 • hàn
 • jié
 • yánɡ
 •  
 • cāo
 • chí
 •  
 • jié
 • máo
 • jìn
 • luò
 •  
 • liù
 • nián
 •  
 • chán
 • ɡuānɡ
 • wánɡ
 • shè
 • hǎi
 • shànɡ
 •  
 • nénɡ
 • wǎnɡ
 • fǎnɡ
 • jiǎo
 •  
 • qínɡ
 • ɡōnɡ
 •  
 • ɡuānɡ
 • wánɡ
 • ài
 • zhī
 •  
 • shí
 •  
 • sān
 • suì
 •  
 • wánɡ
 • bìnɡ
 •  
 • chù
 •  
 •  
 • qiónɡ
 •  
 • wánɡ
 • hòu
 •  
 • rén
 • zhònɡ
 •  
 • dōnɡ
 •  
 • dīnɡ
 • lìnɡ
 • dào
 • niú
 • yánɡ
 •  
 • qiónɡ
 • è
 •  
 •   
 •   
 • chū
 •  
 • línɡ
 • wéi
 • shì
 • zhōnɡ
 •  
 • shǐ使
 • xiōnɡ
 •  
 • mínɡ
 • nián
 •  
 • línɡ
 • xiáng
 •  
 • ɡǎn
 • qiú
 •  
 • jiǔ
 • zhī
 •  
 • chán
 • shǐ使
 • línɡ
 • zhì
 • hǎi
 • shànɡ
 •  
 • wéi
 • zhì
 • jiǔ
 • shè
 • yuè
 •  
 • yīn
 • wèi
 • yuē
 •  
 •  
 • chán
 • wén
 • línɡ
 • qīnɡ
 • hòu
 •  
 • ɡù
 • shǐ使
 • línɡ
 • lái
 • shuì
 • xià
 •  
 • xīn
 • xiānɡ
 • dài
 •  
 • zhōnɡ
 • ɡuī
 • hàn
 •  
 • kōnɡ
 • rén
 • zhī
 •  
 • xìn
 • ān
 • suǒ
 • xiàn
 •  
 • qián
 • zhǎnɡ
 • jūn
 • wéi
 • fènɡ
 • chē
 •  
 • cónɡ
 • zhì
 • yōnɡ
 • yánɡ
 • ɡōnɡ
 •  
 • niǎn
 • xià
 • chú
 •  
 • chù
 • zhù
 • zhé
 • yuán
 •  
 • jìnɡ
 •  
 • jiàn
 • wěn
 •  
 • qián
 • èr
 • bǎi
 • wàn
 • zànɡ
 •  
 • qīnɡ
 • cónɡ
 • dōnɡ
 • hòu
 •  
 • huàn
 • huánɡ
 • mén
 • zhēnɡ
 • chuán
 •  
 • tuī
 • duò
 • zhōnɡ
 •  
 • huàn
 • wánɡ
 •  
 • zhào
 • shǐ使
 • qīnɡ
 • zhú
 •  
 •  
 • huánɡ
 • kǒnɡ
 • yǐn
 • yào
 • ér
 •  
 • lái
 • shí
 • tài
 • rén
 • xìnɡ
 •  
 • línɡ
 • sònɡ
 • zànɡ
 • zhì
 • yánɡ
 • línɡ
 •  
 • qīnɡ
 • nián
 • shào
 •  
 • wén
 • ɡènɡ
 • jià
 •  
 • yǒu
 • èr
 • rén
 •  
 • liǎnɡ
 • nán
 •  
 • jīn
 • shí
 • nián
 •  
 • cún
 • wánɡ
 • zhī
 •  
 • rén
 • shēnɡ
 • cháo
 •  
 • jiǔ
 •  
 • línɡ
 • shǐ
 • xiáng
 • shí
 •  
 • kuánɡ
 •  
 • tònɡ
 • hàn
 •  
 • jiā
 • lǎo
 • bǎo
 • ɡōnɡ
 •  
 • qīnɡ
 • xiáng
 •  
 • ɡuò
 • línɡ
 •  
 • qiě
 • xià
 • chūn
 • qiū
 • ɡāo
 •  
 • lìnɡ
 • wánɡ
 • chánɡ
 •  
 • chén
 • zuì
 • miè
 • zhě
 • shù
 • shí
 • jiā
 •  
 • ān
 • wēi
 • zhī
 •  
 • qīnɡ
 • shànɡ
 • shuí
 • wèi
 •  
 • yuàn
 • tīnɡ
 • línɡ
 •  
 • yǒu
 • yún
 •  
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • ɡōnɡ
 •  
 • jiē
 • wéi
 • xià
 • suǒ
 • chénɡ
 • jiù
 •  
 • wèi
 • liè
 • jiānɡ
 •  
 • jué
 • tōnɡ
 • hóu
 •  
 • xiōnɡ
 • qīn
 • jìn
 •  
 • chánɡ
 • yuàn
 • ɡān
 • nǎo
 •  
 • jīn
 • shā
 • shēn
 • xiào
 •  
 • suī
 • ménɡ
 • yuè
 • tānɡ
 • huò
 •  
 • chénɡ
 • ɡān
 • zhī
 •  
 • chén
 • shì
 • jūn
 •  
 • yóu
 • shì
 •  
 • wéi
 •  
 • suǒ
 • hèn
 •  
 • yuàn
 • zài
 • yán
 •  
 •  
 •   
 •   
 • línɡ
 • yǐn
 • shù
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • qīnɡ
 • tīnɡ
 • línɡ
 • yán
 •  
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • fēn
 • jiǔ
 •  
 • wánɡ
 • xiáng
 •  
 • qǐnɡ
 • jīn
 • zhī
 • huān
 •  
 • xiào
 • qián
 •  
 •  
 • línɡ
 • jiàn
 • zhì
 • chénɡ
 •  
 • kuì
 • rán
 • tàn
 • yuē
 •  
 •  
 • jiē
 •  
 • shì
 •  
 • línɡ
 • wèi
 • zhī
 • zuì
 • shànɡ
 • tōnɡ
 • tiān
 •  
 •  
 • yīn
 • xià
 • zhān
 • jīn
 •  
 • jué
 •  
 •   
 •   
 • zhāo
 • wèi
 •  
 • shù
 • nián
 •  
 • xiōnɡ
 • hàn
 • qīn
 •  
 • hàn
 • qiú
 • děnɡ
 •  
 • xiōnɡ
 • ɡuǐ
 • yán
 •  
 • hòu
 • hàn
 • shǐ使
 • zhì
 • xiōnɡ
 •  
 • chánɡ
 • huì
 • qǐnɡ
 • shǒu
 • zhě
 •  
 • jiàn
 • hàn
 • shǐ使
 •  
 • chén
 • dào
 •  
 • jiào
 • shǐ使
 • zhě
 • wèi
 • chán
 •  
 • yán
 • tiān
 • shè
 • shànɡ
 • lín
 • zhōnɡ
 •  
 • yàn
 • yǒu
 • shū
 •  
 • yán
 • děnɡ
 • zài
 • mǒu
 • zhōnɡ
 •  
 • shǐ使
 • zhě
 •  
 • huì
 • rànɡ
 • chán
 •  
 • chán
 • shì
 • zuǒ
 • yòu
 • ér
 • jīnɡ
 •  
 • xiè
 • hàn
 • shǐ使
 • yuē
 •  
 •  
 • děnɡ
 • shí
 • zài
 •  
 •  
 • chán
 • zhào
 • huì
 • ɡuān
 • shǔ
 •  
 • qián
 • xiáng
 • ɡù
 •  
 • fán
 • suí
 • huán
 • zhě
 • jiǔ
 • rén
 •  
 • shǐ
 • yuán
 • liù
 • nián
 • chūn
 • zhì
 • jīnɡ
 • shī
 •  
 • liú
 • xiōnɡ
 • fán
 • shí
 • jiǔ
 • suì
 •  
 • shǐ
 • qiánɡ
 • zhuànɡ
 • chū
 •  
 • huán
 •  
 • jìn
 • bái
 •  
锐智网古诗文二维码
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

锐智网
    锐智网专注于古诗文的注音、注释及赏析,提供古诗文的带拼音朗读,致力于让中小学生及古诗文爱好者更便捷专业准确有效地学习和诵读古诗文。

作者标签

百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏

锐智精品

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读