• suǒ
 •   
 • xiān
 • qín
 •  
 • mènɡ
 •   
 •   
 •  
 • suǒ
 •  
 • xiónɡ
 • zhǎnɡ
 •  
 • suǒ
 •  
 • èr
 • zhě
 • jiān
 •  
 • shě
 • ér
 • xiónɡ
 • zhǎnɡ
 • zhě
 •  
 • shēnɡ
 •  
 • suǒ
 •  
 •  
 • suǒ
 •  
 • èr
 • zhě
 • jiān
 •  
 • shě
 • shēnɡ
 • ér
 • zhě
 •  
 • shēnɡ
 • suǒ
 •  
 • suǒ
 • yǒu
 • shèn
 • shēnɡ
 • zhě
 •  
 • ɡù
 • wéi
 • ɡǒu
 •  
 • suǒ
 •  
 • suǒ
 • yǒu
 • shèn
 • zhě
 •  
 • ɡù
 • huàn
 • yǒu
 • suǒ
 •  
 • shǐ使
 • rén
 • zhī
 • suǒ
 • shèn
 • shēnɡ
 •  
 • fán
 • shēnɡ
 • zhě
 • yònɡ
 •  
 • shǐ使
 • rén
 • zhī
 • suǒ
 • shèn
 • zhě
 •  
 • fán
 • huàn
 • zhě
 • wéi
 •  
 • yóu
 • shì
 • shēnɡ
 • ér
 • yǒu
 • yònɡ
 •  
 • yóu
 • shì
 • huàn
 • ér
 • yǒu
 • wéi
 •  
 • shì
 • ɡù
 • suǒ
 • yǒu
 • shèn
 • shēnɡ
 • zhě
 •  
 • suǒ
 • yǒu
 • shèn
 • zhě
 •  
 • fēi
 • xián
 • zhě
 • yǒu
 • shì
 • xīn
 •  
 • rén
 • jiē
 • yǒu
 • zhī
 •  
 • xián
 • zhě
 • nénɡ
 • sànɡ
 • ěr
 •  
 •   
 •   
 • dān
 • shí
 •  
 • dòu
 • ɡēnɡ
 •  
 • zhī
 • shēnɡ
 •  
 •  
 • ěr
 • ér
 • zhī
 •  
 • xínɡ
 • dào
 • zhī
 • rén
 • shòu
 •  
 • ěr
 • ér
 • zhī
 •  
 • rén
 • xiè
 •  
 • wàn
 • zhōnɡ
 • biàn
 • ér
 • shòu
 • zhī
 •  
 • wàn
 • zhōnɡ
 • jiā
 • yān
 •  
 • wèi
 • ɡōnɡ
 • shì
 • zhī
 • měi
 •  
 • qiè
 • zhī
 • fènɡ
 •  
 • suǒ
 • shí
 • qiónɡ
 • zhě
 •  
 • xiàng
 • wèi
 • shēn
 • ér
 • shòu
 •  
 • jīn
 • wéi
 • ɡōnɡ
 • shì
 • zhī
 • měi
 • wéi
 • zhī
 •  
 • xiàng
 • wèi
 • shēn
 • ér
 • shòu
 •  
 • jīn
 • wéi
 • qiè
 • zhī
 • fènɡ
 • wéi
 • zhī
 •  
 • xiàng
 • wèi
 • shēn
 • ér
 • shòu
 •  
 • jīn
 • wéi
 • suǒ
 • shí
 • qiónɡ
 • zhě
 • ér
 • wéi
 • zhī
 •  
 • shì
 •  
 • zhī
 • wèi
 • shī
 • běn
 • xīn
 •  
锐智网古诗文二维码
 • zhōu
 • jūn
 • liǔ
 •   
 • qiān
 •   
 •   
 • wén
 • zhī
 • hòu
 • liù
 • nián
 •  
 • xiōnɡ
 • biān
 •  
 • nǎi
 • zōnɡ
 • zhènɡ
 • liú
 • wéi
 • jiānɡ
 • jūn
 •  
 • jūn
 • shànɡ
 •  
 • zhù
 • hóu
 • wéi
 • jiānɡ
 • jūn
 •  
 • jūn
 • mén
 •  
 • nèi
 • shǒu
 • wéi
 • jiānɡ
 • jūn
 •  
 • jūn
 • liǔ
 •  
 • bèi
 •  
 •   
 •   
 • shànɡ
 • lào
 • jūn
 •  
 • zhì
 • shànɡ
 • mén
 • jūn
 •  
 • zhí
 • chí
 •  
 • jiàng
 • xià
 • sònɡ
 • yínɡ
 •  
 • ér
 • zhī
 • liǔ
 • jūn
 •  
 • jūn
 • shì
 • jiǎ
 •  
 • ruì
 • bīnɡ
 • rèn
 •  
 • ɡòu
 • ɡōnɡ
 •  
 • chí
 • mǎn
 •  
 • tiān
 • xiān
 • zhì
 •  
 •  
 • xiān
 • yuē
 •  
 •  
 • tiān
 • qiě
 • zhì
 •  
 •  
 • jūn
 • mén
 • wèi
 • yuē
 •  
 •  
 • jiānɡ
 • jūn
 • lìnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • jūn
 • zhōnɡ
 • wén
 • jiānɡ
 • jūn
 • lìnɡ
 •  
 • wén
 • tiān
 • zhī
 • zhào
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shànɡ
 • zhì
 •  
 • yòu
 •  
 • shì
 • shànɡ
 • nǎi
 • shǐ使
 • shǐ使
 • chí
 • jié
 • zhào
 • jiānɡ
 • jūn
 •  
 •  
 • lào
 • jūn
 •  
 •  
 • nǎi
 • chuán
 • yán
 • kāi
 • mén
 •  
 • mén
 • shì
 • wèi
 • cónɡ
 • shǔ
 • chē
 • yuē
 •  
 •  
 • jiānɡ
 • jūn
 • yuē
 •  
 • jūn
 • zhōnɡ
 • chí
 •  
 •  
 • shì
 • tiān
 • nǎi
 • àn
 • pèi
 • xínɡ
 •  
 • zhì
 • yínɡ
 •  
 • jiānɡ
 • jūn
 • chí
 • bīnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • jiè
 • zhòu
 • zhī
 • shì
 • bài
 •  
 • qǐnɡ
 • jūn
 • jiàn
 •  
 •  
 • tiān
 • wéi
 • dònɡ
 •  
 • ɡǎi
 • rónɡ
 • shì
 • chē
 •  
 • shǐ使
 • rén
 • chēnɡ
 • xiè
 •  
 •  
 • huánɡ
 • jìnɡ
 • lào
 • jiānɡ
 • jūn
 •  
 •  
 • chénɡ
 • ér
 •  
 •   
 •   
 • chū
 • jūn
 • mén
 •  
 • qún
 • chén
 • jiē
 • jīnɡ
 •  
 • wén
 • yuē
 •  
 •  
 • jiē
 •  
 • zhēn
 • jiānɡ
 • jūn
 •  
 • nǎnɡ
 • zhě
 • shànɡ
 •  
 • mén
 • jūn
 •  
 • ruò
 • ér
 • ěr
 •  
 • jiānɡ
 • ɡù
 • ér
 •  
 • zhì
 •  
 • ér
 • fàn
 • xié
 •  
 •  
 • chēnɡ
 • shàn
 • zhě
 • jiǔ
 • zhī
 •  
锐智网古诗文二维码
 • chén
 • shè
 • shì
 • jiā
 •   
 • qiān
 •   
 •   
 • chén
 • shènɡ
 • zhě
 •  
 • yánɡ
 • chénɡ
 • rén
 •  
 • shè
 •  
 • ɡuǎnɡ广
 • zhě
 •  
 • yánɡ
 • jiǎ
 • rén
 •  
 • shū
 •  
 • chén
 • shè
 • shào
 • shí
 •  
 • chánɡ
 • rén
 • yōnɡ
 • ɡēnɡ
 •  
 • chuò
 • ɡēnɡ
 • zhī
 • lǒnɡ
 • shànɡ
 •  
 • chànɡ
 • hèn
 • jiǔ
 • zhī
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • ɡǒu
 • ɡuì
 •  
 • xiānɡ
 • wànɡ
 •  
 •  
 • yōnɡ
 • zhě
 • xiào
 • ér
 • yīnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • ruò
 • wéi
 • yōnɡ
 • ɡēnɡ
 •  
 • ɡuì
 •  
 •  
 • chén
 • shè
 • tài
 • yuē
 •  
 •  
 • jiē
 •  
 • yàn
 • què
 • ān
 • zhī
 • hónɡ鸿
 • ɡǔ
 • zhī
 • zhì
 • zāi
 •  
 •  
 •   
 •   
 • èr
 • shì
 • yuán
 • nián
 • yuè
 •  
 • zuǒ
 • zhé
 • shù
 • yánɡ
 •  
 • jiǔ
 • bǎi
 • rén
 • tún
 • xiānɡ
 •  
 • chén
 • shènɡ
 •  
 • ɡuǎnɡ广
 • jiē
 • dānɡ
 • háng
 •  
 • wéi
 • tún
 • zhǎnɡ
 •  
 • huì
 • tiān
 •  
 • dào
 • tōnɡ
 •  
 • duó
 • shī
 •  
 • shī
 •  
 • jiē
 • zhǎn
 •  
 • chén
 • shènɡ
 •  
 • ɡuǎnɡ广
 • nǎi
 • móu
 • yuē
 •  
 •  
 • jīn
 • wánɡ
 •  
 •  
 • děnɡ
 •  
 • ɡuó
 •  
 •  
 • chén
 • shènɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • tiān
 • xià
 • qín
 • jiǔ
 •  
 • wén
 • èr
 • shì
 • shào
 •  
 • dànɡ
 •  
 • dānɡ
 • zhě
 • nǎi
 • ɡōnɡ
 •  
 • shuò
 • jiàn
 • ɡù
 •  
 • shànɡ
 • shǐ使
 • wài
 • jiānɡ
 • bīnɡ
 •  
 • jīn
 • huò
 • wén
 • zuì
 •  
 • èr
 • shì
 • shā
 • zhī
 •  
 • bǎi
 • xìnɡ
 • duō
 • wén
 • xián
 •  
 • wèi
 • zhī
 •  
 • xiànɡ
 • yàn
 • wéi
 • chǔ
 • jiānɡ
 •  
 • shù
 • yǒu
 • ɡōnɡ
 •  
 • ài
 • shì
 •  
 • chǔ
 • rén
 • lián
 • zhī
 •  
 • huò
 • wéi
 •  
 • huò
 • wéi
 • wánɡ
 •  
 • jīn
 • chénɡ
 • zhònɡ
 • zhà
 • chēnɡ
 • ɡōnɡ
 •  
 • xiànɡ
 • yàn
 •  
 • wèi
 • tiān
 • xià
 • chànɡ
 •  
 • duō
 • yīnɡ
 • zhě
 •  
 •  
 • ɡuǎnɡ广
 • wéi
 • rán
 •  
 • nǎi
 • xínɡ
 •  
 • zhě
 • zhī
 • zhǐ
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • xià
 • shì
 • jiē
 • chénɡ
 •  
 • yǒu
 • ɡōnɡ
 •  
 • rán
 • xià
 • zhī
 • ɡuǐ
 •  
 •  
 • chén
 • shènɡ
 •  
 • ɡuǎnɡ广
 •  
 • niàn
 • ɡuǐ
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • jiào
 • xiān
 • wēi
 • zhònɡ
 • ěr
 •  
 •  
 • nǎi
 • dān
 • shū
 • yuē
 •  
 • chén
 • shènɡ
 • wàng
 •  
 •  
 • zhì
 • rén
 • suǒ
 • zēnɡ
 • zhōnɡ
 •  
 • mǎi
 • pēnɡ
 • shí
 •  
 • zhōnɡ
 • shū
 •  
 • ɡù
 • ɡuài
 • zhī
 •  
 • yòu
 • jiàn
 • lìnɡ
 • ɡuǎnɡ广
 • zhī
 • suǒ
 • pánɡ
 • cónɡ
 • zhōnɡ
 •  
 • ɡōu
 • huǒ
 •  
 • mínɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • chǔ
 • xīnɡ
 •  
 • chén
 • shènɡ
 • wàng
 •  
 •  
 • jiē
 • jīnɡ
 • kǒnɡ
 •  
 • dàn
 •  
 • zhōnɡ
 • wǎnɡ
 • wǎnɡ
 •  
 • jiē
 • zhǐ
 • chén
 • shènɡ
 •  
 •   
 •   
 • ɡuǎnɡ广
 • ài
 • rén
 •  
 • shì
 • duō
 • wéi
 • yònɡ
 • zhě
 •  
 • jiàng
 • wèi
 • zuì
 •  
 • ɡuǎnɡ广
 • ɡù
 • shuò
 • yán
 • wánɡ
 •  
 • fèn忿
 • huì
 • wèi
 •  
 • lìnɡ
 • zhī
 •  
 • zhònɡ
 •  
 • wèi
 • ɡuǒ
 • chī
 • ɡuǎnɡ广
 •  
 • wèi
 • jiàn
 • tǐnɡ
 •  
 • ɡuǎnɡ广
 •  
 • duó
 • ér
 • shā
 • wèi
 •  
 • chén
 • shènɡ
 • zuǒ
 • zhī
 •  
 • bìnɡ
 • shā
 • liǎnɡ
 • wèi
 •  
 • zhào
 • lìnɡ
 • shǔ
 • yuē
 •  
 •  
 • ɡōnɡ
 • děnɡ
 •  
 • jiē
 • shī
 •  
 • shī
 • dānɡ
 • zhǎn
 •  
 • lìnɡ
 • zhǎn
 •  
 • ér
 • shù
 • zhě
 • ɡù
 • shí
 • liù
 •  
 • qiě
 • zhuànɡ
 • shì
 •  
 • mínɡ
 • ěr
 •  
 • wánɡ
 • hóu
 • jiānɡ
 • xiānɡ
 • nínɡ
 • yǒu
 • zhǒnɡ
 •  
 •  
 • shǔ
 • jiē
 • yuē
 •  
 •  
 • jìnɡ
 • shòu
 • mìnɡ
 •  
 •  
 • nǎi
 • zhà
 • chēnɡ
 • ɡōnɡ
 •  
 • xiànɡ
 • yàn
 •  
 • cónɡ
 • mín
 •  
 • tǎn
 • yòu
 •  
 • chēnɡ
 • chǔ
 •  
 • wéi
 • tán
 • ér
 • ménɡ
 •  
 • wèi
 • shǒu
 •  
 • chén
 • shènɡ
 • wéi
 • jiānɡ
 • jūn
 •  
 • ɡuǎnɡ广
 • wéi
 • wèi
 •  
 • ɡōnɡ
 • xiānɡ
 •  
 • shōu
 • ér
 • ɡōnɡ
 •  
 • xià
 •  
 • nǎi
 • lìnɡ
 • rén
 • ɡě
 • yīnɡ
 • jiàng
 • bīnɡ
 • xùn
 • dōnɡ
 •  
 • ɡōnɡ
 • zhì
 •  
 • cuó
 •  
 •  
 • zhè
 •  
 • qiáo
 • jiē
 • xià
 • zhī
 •  
 • xínɡ
 • shōu
 • bīnɡ
 •  
 • zhì
 • chén
 •  
 • chē
 • liù
 • bǎi
 • shèng
 •  
 • qiān
 •  
 • shù
 • wàn
 • rén
 •  
 • ɡōnɡ
 • chén
 •  
 • chén
 • shǒu
 • lìnɡ
 • jiē
 • zài
 •  
 • shǒu
 • chénɡ
 • zhàn
 • qiáo
 • mén
 • zhōnɡ
 •  
 • shènɡ
 •  
 • shǒu
 • chénɡ
 •  
 • nǎi
 • chén
 •  
 • shù
 •  
 • hào
 • lìnɡ
 • zhào
 • sān
 • lǎo
 •  
 • háo
 • jié
 • jiē
 • lái
 • huì
 • shì
 •  
 • sān
 • lǎo
 •  
 • háo
 • jié
 • jiē
 • yuē
 •  
 •  
 • jiānɡ
 • jūn
 • shēn
 • jiān
 • zhí
 • ruì
 •  
 • dào
 •  
 • zhū
 • bào
 • qín
 •  
 • chǔ
 • ɡuó
 • zhī
 • shè
 •  
 • ɡōnɡ
 • wéi
 • wánɡ
 •  
 •  
 • chén
 • shè
 • nǎi
 • wéi
 • wánɡ
 •  
 • hào
 • wéi
 • zhānɡ
 • chǔ
 •  
 • dānɡ
 • shí
 •  
 • zhū
 • jùn
 • xiàn
 • qín
 • zhě
 •  
 • jiē
 • xínɡ
 • zhǎnɡ
 •  
 • shā
 • zhī
 • yìng
 • chén
 • shè
 •  
锐智网古诗文二维码
 • hónɡ鸿
 • mén
 • yàn
 •   
 • hàn
 •  
 • qiān
 •   
 •   
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • jūn
 • shànɡ
 •  
 • wèi
 • xiànɡ
 • xiānɡ
 • jiàn
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • zuǒ
 • cáo
 • shānɡ
 • shǐ使
 • rén
 • yán
 • xiànɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • wàng
 • ɡuān
 • zhōnɡ
 •  
 • shǐ使
 • yīnɡ
 • wéi
 • xiānɡ
 •  
 • zhēn
 • bǎo
 • jìn
 • yǒu
 • zhī
 •  
 •  
 • xiànɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • dàn
 • xiǎnɡ
 • shì
 •  
 • wèi
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • jūn
 •  
 •  
 • dānɡ
 • shì
 • shí
 •  
 • xiànɡ
 • bīnɡ
 • shí
 • wàn
 •  
 • zài
 • xīn
 • fēnɡ
 • hónɡ鸿
 • mén
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • bīnɡ
 • shí
 • wàn
 •  
 • zài
 • shànɡ
 •  
 • fàn
 • zēnɡ
 • shuì
 • xiànɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • shān
 • dōnɡ
 • shí
 •  
 • tān
 • cái
 • huò
 •  
 • hào
 • měi
 •  
 • jīn
 • ɡuān
 •  
 • cái
 • suǒ
 •  
 • suǒ
 • xìnɡ
 •  
 • zhì
 • zài
 • xiǎo
 •  
 • lìnɡ
 • rén
 • wànɡ
 •  
 • jiē
 • wéi
 • lónɡ
 •  
 • chénɡ
 • cǎi
 •  
 • tiān
 •  
 • shī
 •  
 •  
 •   
 •   
 • chǔ
 • zuǒ
 • yǐn
 • xiànɡ
 • zhě
 •  
 • xiànɡ
 •  
 • shàn
 • liú
 • hóu
 • zhānɡ
 • liánɡ
 •  
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • shì
 • shí
 • cónɡ
 • pèi
 • ɡōnɡ
 •  
 • xiànɡ
 • nǎi
 • chí
 • zhī
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • jūn
 •  
 • jiàn
 • zhānɡ
 • liánɡ
 •  
 • ɡào
 • shì
 •  
 • zhānɡ
 • liánɡ
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • cónɡ
 •  
 •  
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • chén
 • wèi
 • hán
 • wánɡ
 • sònɡ
 • pèi
 • ɡōnɡ
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • jīn
 • shì
 • yǒu
 •  
 • wánɡ
 •  
 •  
 •  
 • liánɡ
 • nǎi
 •  
 • ɡào
 • pèi
 • ɡōnɡ
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • jīnɡ
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • wéi
 • zhī
 • nài
 •  
 •  
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • shuí
 • wèi
 • wánɡ
 • wèi
 • zhě
 •  
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • zōu
 • shēnɡ
 • shuì
 • yuē
 •  
 •  
 • ɡuān
 •  
 • nèi
 • zhū
 • hóu
 •  
 • qín
 • jìn
 • wàng
 •  
 •  
 • ɡù
 • tīnɡ
 • zhī
 •  
 •  
 • liánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • liào
 • wánɡ
 • shì
 • dānɡ
 • xiànɡ
 • wánɡ
 •  
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • rán
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • ɡù
 •  
 • qiě
 • wéi
 • zhī
 • nài
 •  
 •  
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • qǐnɡ
 • wǎnɡ
 • wèi
 • xiànɡ
 •  
 • yán
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • ɡǎn
 • bèi
 • xiànɡ
 • wánɡ
 •  
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • jūn
 • ān
 • xiànɡ
 • yǒu
 • ɡù
 •  
 •  
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • qín
 • shí
 • chén
 • yóu
 •  
 • xiànɡ
 • shā
 • rén
 •  
 • chén
 • huó
 • zhī
 •  
 • jīn
 • shì
 • yǒu
 •  
 • ɡù
 • xìnɡ
 • lái
 • ɡào
 • liánɡ
 •  
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • shú
 • jūn
 • shào
 • zhǎnɡ
 •  
 •  
 • liánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • zhǎng
 • chén
 •  
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • jūn
 • wéi
 •  
 • xiōnɡ
 • shì
 • zhī
 •  
 •  
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • chū
 •  
 • yāo
 • xiànɡ
 •  
 • xiànɡ
 • jiàn
 • pèi
 • ɡōnɡ
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • fènɡ
 • zhī
 • jiǔ
 • wéi
 • shòu寿
 •  
 • yuē
 • wéi
 • hūn
 • yīn
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • ɡuān
 •  
 • qiū
 • háo
 • ɡǎn
 • yǒu
 • suǒ
 • jìn
 •  
 • mín
 •  
 • fēnɡ
 •  
 • ér
 • dài
 • jiānɡ
 • jūn
 •  
 • suǒ
 • qiǎn
 • jiānɡ
 • shǒu
 • ɡuān
 • zhě
 •  
 • bèi
 • dào
 • zhī
 • chū
 • fēi
 • chánɡ
 •  
 • wànɡ
 • jiānɡ
 • jūn
 • zhì
 •  
 • ɡǎn
 • fǎn
 •  
 • yuàn
 • yán
 • chén
 • zhī
 • ɡǎn
 • bèi
 •  
 •  
 • xiànɡ
 • nuò
 •  
 • wèi
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • dàn
 • zǎo
 • lái
 • xiè
 • xiànɡ
 • wánɡ
 •  
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • nuò
 •  
 •  
 • shì
 • xiànɡ
 •  
 • zhì
 • jūn
 • zhōnɡ
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • yán
 • bào
 • xiànɡ
 • wánɡ
 •  
 • yīn
 • yán
 • yuē
 •  
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • xiān
 • ɡuān
 • zhōnɡ
 •  
 • ɡōnɡ
 • ɡǎn
 •  
 • jīn
 • rén
 • yǒu
 • ɡōnɡ
 • ér
 • zhī
 •  
 •  
 • yīn
 • shàn
 • zhī
 •  
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • nuò
 •  
 •   
 •   
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • dàn
 • cónɡ
 • bǎi
 • lái
 • jiàn
 • xiànɡ
 • wánɡ
 •  
 • zhì
 • hónɡ鸿
 • mén
 •  
 • xiè
 • yuē
 •  
 •  
 • chén
 • jiānɡ
 • jūn
 • ér
 • ɡōnɡ
 • qín
 •  
 • jiānɡ
 • jūn
 • zhàn
 • běi
 •  
 • chén
 • zhàn
 • nán
 •  
 • rán
 • nénɡ
 • xiān
 • ɡuān
 • qín
 •  
 • jiàn
 • jiānɡ
 • jūn
 •  
 • jīn
 • zhě
 • yǒu
 • xiǎo
 • rén
 • zhī
 • yán
 •  
 • lìnɡ
 • jiānɡ
 • jūn
 • chén
 • yǒu
 •  
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • zuǒ
 • cáo
 • shānɡ
 • yán
 • zhī
 •  
 • rán
 •  
 • zhì
 •  
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • yīn
 • liú
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • yǐn
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 •  
 • xiànɡ
 • dōnɡ
 • xiànɡ
 • zuò
 •  
 • nán
 • xiànɡ
 • zuò
 •  
 •  
 •  
 • zhě
 •  
 • fàn
 • zēnɡ
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • běi
 • xiànɡ
 • zuò
 •  
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • 西
 • xiànɡ
 • shì
 •  
 • fàn
 • zēnɡ
 • shuò
 • xiànɡ
 • wánɡ
 •  
 • suǒ
 • pèi
 • jué
 • shì
 • zhī
 • zhě
 • sān
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • rán
 • yīnɡ
 •  
 • fàn
 • zēnɡ
 •  
 • chū
 •  
 • zhào
 • xiànɡ
 • zhuānɡ
 •  
 • wèi
 • yuē
 •  
 •  
 • jūn
 • wánɡ
 • wéi
 • rén
 • rěn
 •  
 • ruò
 • qián
 • wéi
 • shòu寿
 •  
 • shòu寿
 •  
 • qǐnɡ
 • jiàn
 •  
 • yīn
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • zuò
 •  
 • shā
 • zhī
 •  
 • fǒu
 • zhě
 •  
 • ruò
 • zhǔ
 • jiē
 • qiě
 • wéi
 • suǒ
 •  
 •  
 • zhuānɡ
 • wéi
 • shòu寿
 •  
 • shòu寿
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • jūn
 • wánɡ
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • yǐn
 •  
 • jūn
 • zhōnɡ
 • wéi
 •  
 • qǐnɡ
 • jiàn
 •  
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • nuò
 •  
 •  
 • xiànɡ
 • zhuānɡ
 • jiàn
 •  
 • xiànɡ
 • jiàn
 •  
 • chánɡ
 • shēn
 • pèi
 • ɡōnɡ
 •  
 • zhuānɡ
 •  
 •   
 •   
 • shì
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • zhì
 • jūn
 • mén
 • jiàn
 • fán
 • kuài
 •  
 • fán
 • kuài
 • yuē
 •  
 •  
 • jīn
 • zhī
 • shì
 •  
 •  
 • liánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • shèn
 •  
 • jīn
 • zhě
 • xiànɡ
 • zhuānɡ
 • jiàn
 •  
 • chánɡ
 • zài
 • pèi
 • ɡōnɡ
 •  
 •  
 • kuài
 • yuē
 •  
 •  
 •  
 • chén
 • qǐnɡ
 •  
 • zhī
 • tónɡ
 • mìnɡ
 •  
 •  
 • kuài
 • dài
 • jiàn
 • yōnɡ
 • dùn
 • jūn
 • mén
 •  
 • jiāo
 • zhī
 • wèi
 • shì
 • zhǐ
 •  
 • fán
 • kuài
 • dùn
 • zhuànɡ
 •  
 • wèi
 • shì
 •  
 • kuài
 • suì
 •  
 • wéi
 • 西
 • xiànɡ
 •  
 • chēn
 • shì
 • xiànɡ
 • wánɡ
 •  
 • tóu
 • shànɡ
 • zhǐ
 •  
 • jìn
 • liè
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • àn
 • jiàn
 • ér
 • yuē
 •  
 •  
 • wéi
 • zhě
 •  
 •  
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • zhī
 • cān
 • shèng
 • fán
 • kuài
 • zhě
 •  
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • zhuànɡ
 • shì
 •  
 • zhī
 • zhī
 • jiǔ
 •  
 •  
 • dǒu
 • zhī
 • jiǔ
 •  
 • kuài
 • bài
 • xiè
 •  
 •  
 • ér
 • yǐn
 • zhī
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • zhī
 • zhì
 • jiān
 •  
 •  
 • shēnɡ
 • zhì
 • jiān
 •  
 • fán
 • kuài
 • dùn
 •  
 • jiā
 • zhì
 • jiān
 • shànɡ
 •  
 • jiàn
 • qiè
 • ér
 • dàn
 • zhī
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • zhuànɡ
 • shì
 •  
 • nénɡ
 • yǐn
 •  
 •  
 • fán
 • kuài
 • yuē
 •  
 •  
 • chén
 • qiě
 •  
 • zhī
 • jiǔ
 • ān
 •  
 • qín
 • wánɡ
 • yǒu
 • lánɡ
 • zhī
 • xīn
 •  
 • shā
 • rén
 • nénɡ
 •  
 • xínɡ
 • rén
 • kǒnɡ
 • shēng
 •  
 • tiān
 • xià
 • jiē
 • pàn
 • zhī
 •  
 • huái怀
 • wánɡ
 • zhū
 • jiānɡ
 • yuē
 • yuē
 •  
 •  
 • xiān
 • qín
 • xián
 • yánɡ
 • zhě
 • wàng
 • zhī
 •  
 •  
 • jīn
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • xiān
 • qín
 • xián
 • yánɡ
 •  
 • háo
 • máo
 • ɡǎn
 • yǒu
 • suǒ
 • jìn
 •  
 • fēnɡ
 • ɡōnɡ
 • shì
 •  
 • huán
 • jūn
 • shànɡ
 •  
 • dài
 • wánɡ
 • lái
 •  
 • ɡù
 • qiǎn
 • jiānɡ
 • shǒu
 • ɡuān
 • zhě
 •  
 • bèi
 • dào
 • chū
 • fēi
 • chánɡ
 •  
 • láo
 • ér
 • ɡōnɡ
 • ɡāo
 •  
 • wèi
 • yǒu
 • fēnɡ
 • hóu
 • zhī
 • shǎnɡ
 •  
 • ér
 • tīnɡ
 • shuō
 •  
 • zhū
 • yǒu
 • ɡōnɡ
 • zhī
 • rén
 •  
 • wánɡ
 • qín
 • zhī
 • ěr
 •  
 • qiè
 • wéi
 • wánɡ
 •  
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • wèi
 • yǒu
 • yīnɡ
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • zuò
 •  
 •  
 • fán
 • kuài
 • cónɡ
 • liánɡ
 • zuò
 •  
 • zuò
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 •  
 • yīn
 • zhāo
 • fán
 • kuài
 • chū
 •  
 •   
 •   
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • chū
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • shǐ使
 • wèi
 • chén
 • pínɡ
 • zhào
 • pèi
 • ɡōnɡ
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • jīn
 • zhě
 • chū
 •  
 • wèi
 •  
 • wéi
 • zhī
 • nài
 •  
 •  
 • fán
 • kuài
 • yuē
 •  
 •  
 • xínɡ
 • ɡù
 • jǐn
 •  
 • xiǎo
 • rànɡ
 •  
 • jīn
 • rén
 • fānɡ
 • wéi
 • dāo
 •  
 • wéi
 • ròu
 •  
 • wéi
 •  
 •  
 • shì
 • suì
 •  
 • nǎi
 • lìnɡ
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • liú
 • xiè
 •  
 • liánɡ
 • wèn
 • yuē
 •  
 •  
 • wánɡ
 • lái
 • cāo
 •  
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • chí
 • bái
 • shuānɡ
 •  
 • xiàn
 • xiànɡ
 • wánɡ
 •  
 • dòu
 • shuānɡ
 •  
 •  
 • huì
 •  
 • ɡǎn
 • xiàn
 •  
 • ɡōnɡ
 • wèi
 • xiàn
 • zhī
 •  
 •  
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • jǐn
 • nuò
 •  
 •  
 • dānɡ
 • shì
 • shí
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • jūn
 • zài
 • hónɡ鸿
 • mén
 • xià
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • jūn
 • zài
 • shànɡ
 •  
 • xiānɡ
 • shí
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • zhì
 • chē
 •  
 • tuō
 • shēn
 •  
 • fán
 • kuài
 •  
 • xià
 • hóu
 • yīnɡ
 •  
 • jìn
 • qiánɡ
 •  
 • xìn
 • děnɡ
 • rén
 • chí
 • jiàn
 • dùn
 • zǒu
 •  
 • cónɡ
 • shān
 • xià
 •  
 • dào
 • zhǐ
 • yánɡ
 • jiàn
 • xínɡ
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • wèi
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • cónɡ
 • dào
 • zhì
 • jūn
 •  
 • ɡuò
 • èr
 • shí
 • ěr
 •  
 • duó
 • zhì
 • jūn
 • zhōnɡ
 •  
 • ɡōnɡ
 • nǎi
 •  
 •  
 •   
 •   
 • pèi
 • ɡōnɡ
 •  
 • jiàn
 • zhì
 • jūn
 • zhōnɡ
 •  
 • zhānɡ
 • liánɡ
 • xiè
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • shènɡ
 • bēi
 • sháo
 •  
 • nénɡ
 •  
 • jǐn
 • shǐ使
 • chén
 • liánɡ
 • fènɡ
 • bái
 • shuānɡ
 •  
 • zài
 • bài
 • xiàn
 • wánɡ
 • xià
 •  
 • dòu
 • shuānɡ
 •  
 • zài
 • bài
 • fènɡ
 • jiānɡ
 • jūn
 • xià
 •  
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • ān
 • zài
 •  
 •  
 • liánɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • wén
 • wánɡ
 • yǒu
 • ɡuò
 • zhī
 •  
 • tuō
 • shēn
 •  
 • zhì
 • jūn
 •  
 •  
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • shòu
 •  
 • zhì
 • zhī
 • zuò
 • shànɡ
 •  
 • shòu
 • dòu
 •  
 • zhì
 • zhī
 •  
 • jiàn
 • zhuànɡ
 • ér
 • zhī
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • āi
 •  
 • shù
 • móu
 •  
 • duó
 • xiànɡ
 • wánɡ
 • tiān
 • xià
 • zhě
 • pèi
 • ɡōnɡ
 •  
 • shǔ
 • jīn
 • wéi
 • zhī
 •  
 •  
 •   
 •   
 • pèi
 • ɡōnɡ
 • zhì
 • jūn
 •  
 • zhū
 • shā
 • cáo
 • shānɡ
 •  
锐智网古诗文二维码
 • zènɡ
 • cónɡ
 •  
 • èr
 •   
 • liú
 • zhēn
 • tínɡ
 • tínɡ
 • shān
 • shànɡ
 • sōnɡ
 •  ,
 • ɡǔ
 • zhōnɡ
 • fēnɡ
 •  
 • fēnɡ
 • shēnɡ
 • shènɡ
 •  ,
 • sōnɡ
 • zhī
 • jìn
 •  
 • bīnɡ
 • shuānɡ
 • zhènɡ
 • cǎn
 •  ,
 • zhōnɡ
 • suì
 • chánɡ
 • duān
 • zhènɡ
 •  
 • nínɡ
 • hán
 •  ,
 • sōnɡ
 • bǎi
 • yǒu
 • běn
 • xìnɡ
 •  
锐智网古诗文二维码
 • zhōu
 •   
 • mínɡ
 •  
 • wèi
 • xué
 •   
 •   
 • mínɡ
 • yǒu
 • qiǎo
 • rén
 • yuē
 • wánɡ
 • shū
 • yuǎn
 •  
 • nénɡ
 • jìnɡ
 • cùn
 • zhī
 •  
 • wéi
 • ɡōnɡ
 • shì
 •  
 • mǐn
 •  
 • rén
 •  
 • zhì
 • niǎo
 • shòu
 •  
 • shí
 •  
 • wǎnɡ
 • yīn
 • shì
 • xiànɡ
 • xínɡ
 •  
 • ɡè
 • qínɡ
 • tài
 •  
 • chánɡ
 • zhōu
 •  
 • ɡài
 • fàn
 • chì
 • yún
 •  
 •   
 •   
 • zhōu
 • shǒu
 • wěi
 • cháng
 • yuē
 • fēn
 • yǒu
 •  
 • ɡāo
 • èr
 • shǔ
 •  
 • zhōnɡ
 • xuān
 • chǎnɡ
 • zhě
 • wéi
 • cānɡ
 •  
 • ruò
 • pénɡ
 • zhī
 •  
 • pánɡ
 • kāi
 • xiǎo
 • chuānɡ
 •  
 • zuǒ
 • yòu
 • ɡè
 •  
 • ɡònɡ
 • shàn
 •  
 • chuānɡ
 • ér
 • ɡuān
 •  
 • diāo
 • lán
 • xiānɡ
 • wànɡ
 • yān
 •  
 • zhī
 •  
 • yòu
 •  
 • shān
 • ɡāo
 • yuè
 • xiǎo
 •  
 • shuǐ
 • luò
 • shí
 • chū
 •  
 •  
 • zuǒ
 •  
 • qīnɡ
 • fēnɡ
 • lái
 •  
 • shuǐ
 • xīnɡ
 •  
 •  
 • shí
 • qīnɡ
 • sǎn
 • zhī
 •  
 •   
 •   
 • chuán
 • tóu
 • zuò
 • sān
 • rén
 •  
 • zhōnɡ
 • é
 • guān
 • ér
 • duō
 • rán
 • zhě
 • wéi
 • dōnɡ
 •  
 • yìn
 • yòu
 •  
 • zhí
 • zuǒ
 •  
 •  
 • huánɡ
 • ɡònɡ
 • yuè
 • shǒu
 • juǎn
 •  
 • dōnɡ
 • yòu
 • shǒu
 • zhí
 • juàn
 • duān
 •  
 • zuǒ
 • shǒu
 • zhí
 • bèi
 •  
 • zhí
 • zuǒ
 • shǒu
 • zhí
 • juàn
 •  
 • yòu
 • shǒu
 • zhǐ
 • juàn
 •  
 • yǒu
 • suǒ
 •  
 • dōnɡ
 • xiàn
 • yòu
 •  
 • zhí
 • xiàn
 • zuǒ
 •  
 • ɡè
 • wēi
 •  
 • liǎnɡ
 • xiānɡ
 • zhě
 •  
 • ɡè
 • yǐn
 • juàn
 • zhě
 • zhōnɡ
 •  
 • yìn
 • jué
 • lèi
 •  
 • tǎn
 • xiōnɡ
 •  
 • jiǎo
 • shǒu
 • ánɡ
 • shì
 •  
 • shén
 • qínɡ
 •  
 • huánɡ
 • shǔ
 •  
 • yòu
 •  
 • yòu
 • zhī
 • chuán
 •  
 • ér
 • shù
 • zuǒ
 •  
 • zuǒ
 • ɡuà
 • niàn
 • zhū
 • zhī
 •  
 •  
 • zhū
 • shù
 •  
 • zhōu
 • wěi
 • hénɡ
 •  
 • zuǒ
 • yòu
 • zhōu
 • ɡè
 • rén
 •  
 • yòu
 • zhě
 • chuí
 • yǎnɡ
 • miàn
 •  
 • zuǒ
 • shǒu
 • hénɡ
 •  
 • yòu
 • shǒu
 • pān
 • yòu
 • zhǐ
 •  
 • ruò
 • xiào
 • zhuànɡ
 •  
 • zuǒ
 • zhě
 • yòu
 • shǒu
 • zhí
 • kuí
 • shàn
 •  
 • zuǒ
 • shǒu
 •  
 • shànɡ
 • yǒu
 •  
 • rén
 • shì
 • duān
 • rónɡ
 •  
 • ruò
 • tīnɡ
 • chá
 • shēnɡ
 • rán
 •  
 •   
 •   
 • chuán
 • bèi
 • shāo
 •  
 • mínɡ
 • shànɡ
 •  
 • wén
 • yuē
 •  
 • tiān
 • rén
 • qiū
 •  
 • shān
 • wánɡ
 • shū
 • yuǎn
 •  
 •  
 • ruò
 • wén
 •  
 • ɡōu
 • huà
 • liǎo
 • liǎo
 •  
 •  
 • yòu
 • yònɡ
 • zhuàn
 • zhānɡ
 •  
 • wén
 • yuē
 •  
 • chū
 • pínɡ
 • shān
 • rén
 •  
 •  
 • dān
 •  
 •   
 •   
 • tōnɡ
 • zhōu
 •  
 • wéi
 • rén
 •  
 • wéi
 • chuānɡ
 •  
 • wéi
 • ruò
 • pénɡ
 •  
 • wéi
 •  
 • wéi
 •  
 • wéi
 •  
 • wéi
 • shǒu
 • juǎn
 •  
 • wéi
 • niàn
 • zhū
 • ɡè
 •  
 • duì
 • lián
 •  
 • mínɡ
 • bìnɡ
 • zhuàn
 • wén
 •  
 • wéi
 • ɡònɡ
 • sān
 • shí
 • yòu
 •  
 • ér
 • cháng
 • zēng
 • yínɡ
 • cùn
 •  
 • ɡài
 • jiǎn
 • táo
 • xiū
 • xiá
 • zhě
 • wéi
 • zhī
 •  
 •  
 • línɡ
 • ɡuài
 • zāi
 •  
锐智网古诗文二维码
 • zhuānɡ
 • huì
 • yóu
 • háo
 • liánɡ
 • zhī
 • shànɡ
 •   
 •   
 • zhuānɡ
 • huì
 • yóu
 • háo
 • liánɡ
 • zhī
 • shànɡ
 •  
 • zhuānɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • tiáo
 • chū
 • yóu
 • cōnɡ
 • rónɡ
 •  
 • shì
 • zhī
 •  
 •  
 • huì
 • yuē
 •  
 •  
 • fēi
 •  
 • ān
 • zhī
 • zhī
 •  
 •  
 • zhuānɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • fēi
 •  
 • ān
 • zhī
 • zhī
 • zhī
 •  
 •  
 • huì
 • yuē
 •  
 •  
 • fēi
 •  
 • ɡù
 • zhī
 •  
 • ɡù
 • fēi
 •  
 • zhī
 • zhī
 • zhī
 •  
 • quán
 •  
 •  
 • zhuānɡ
 • yuē
 •  
 •  
 • qǐnɡ
 • xún
 • běn
 •  
 • yuē
 •  
 • ān
 • zhī
 •  
 • yún
 • zhě
 •  
 • zhī
 • zhī
 • zhī
 • ér
 • wèn
 •  
 • zhī
 • zhī
 • háo
 • shànɡ
 •  
 •  
锐智网古诗文二维码
 • běi
 • mínɡ
 • yǒu
 •   
 • xiān
 • qín
 •  
 • zhuānɡ
 • zhōu
 •   
 •   
 • běi
 • mínɡ
 • yǒu
 •  
 • mínɡ
 • wéi
 • kūn
 •  
 • kūn
 • zhī
 •  
 • zhī
 • qiān
 •  
 • huà
 • ér
 • wéi
 • niǎo
 •  
 • mínɡ
 • wéi
 • pénɡ
 •  
 • pénɡ
 • zhī
 • bèi
 •  
 • zhī
 • qiān
 •  
 • ér
 • fēi
 •  
 • ruò
 • chuí
 • tiān
 • zhī
 • yún
 •  
 • shì
 • niǎo
 •  
 • hǎi
 • yùn
 • jiānɡ
 • nán
 • mínɡ
 •  
 • nán
 • mínɡ
 • zhě
 •  
 • tiān
 • chí
 •  
 •  
 • xié
 •  
 • zhě
 •  
 • zhì
 • ɡuài
 • zhě
 •  
 •  
 • xié
 •  
 • zhī
 • yán
 • yuē
 •  
 •  
 • pénɡ
 • zhī
 • nán
 • mínɡ
 •  
 • shuǐ
 • sān
 • qiān
 •  
 • tuán
 • yáo
 • ér
 • shànɡ
 • zhě
 • jiǔ
 • wàn
 •  
 • liù
 • yuè
 • zhě
 •  
 •  
 •  
 • chén
 • āi
 •  
 • shēnɡ
 • zhī
 • xiānɡ
 • chuī
 •  
 • tiān
 • zhī
 • cānɡ
 • cānɡ
 •  
 • zhènɡ
 •  
 • yuǎn
 • ér
 • suǒ
 • zhì
 •  
 • shì
 • xià
 •  
 • ruò
 • shì
 •  
锐智网古诗文二维码
 • bié
 • yún
 • jiān
 •   
 • mínɡ
 •  
 • xià
 • wán
 • chún
 • sān
 • nián
 •  ,
 • jīn
 • yòu
 • nán
 • guān
 •  
 • xiàn
 • shān
 • lèi
 •  ,
 • shuí
 • yán
 • tiān
 • kuān
 •  
 • zhī
 • quán
 • jìn
 •  ,
 • bié
 • ɡù
 • xiānɡ
 • nán
 •  
 • ɡuī
 • lái
 •  ,
 • línɡ
 • kōnɡ
 • kàn
 •  
锐智网古诗文二维码
 • sāo
 •  (
 • jié
 • xuǎn
 •  )
 •   
 • yuán
 •   
 •   
 • ɡāo
 • yánɡ
 • zhī
 • miáo
 •  
 • zhèn
 • huánɡ
 • kǎo
 • yuē
 • yōnɡ
 •  
 •   
 •   
 • shè
 • zhēn
 • mènɡ
 • zōu
 •  
 • wéi
 • ɡēnɡ
 • yín
 • jiànɡ
 •  
 •   
 •   
 • huánɡ
 • lǎn
 • kuí
 • chū
 •  
 • zhào
 • jiā
 • mínɡ
 •  
 •   
 •   
 • mínɡ
 • yuē
 • zhènɡ
 •  
 • yuē
 • línɡ
 • jūn
 •  
 •   
 •   
 • fēn
 • yǒu
 • nèi
 • měi
 •  
 • yòu
 • chóng
 • zhī
 • xiū
 • nénɡ
 •  
 •   
 •   
 • jiānɡ
 • zhǐ
 •  
 • rèn
 • qiū
 • lán
 • wéi
 • pèi
 •  
 •   
 •   
 • ruò
 • jiānɡ
 •  
 • kǒnɡ
 • nián
 • suì
 • zhī
 •  
 •   
 •   
 • zhāo
 • qiān
 • zhī
 • lán
 •  
 • lǎn
 • zhōu
 • zhī
 • 宿
 • mǎnɡ
 •  
 •   
 •   
 • yuè
 • yān
 •  
 • chūn
 • qiū
 • dài
 •  
 •   
 •   
 • wéi
 • cǎo
 • zhī
 • línɡ
 • luò
 •  
 • kǒnɡ
 • měi
 • rén
 • zhī
 • chí
 •  
 •   
 •   
 • zhuànɡ
 • ér
 • huì
 •  
 • ɡǎi
 •  
 •   
 •   
 • chénɡ
 • chí
 • chěnɡ
 •  
 • lái
 • dào
 • xiān
 •  
锐智网古诗文二维码
作者:
百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏
展开

锐智网
    锐智网专注于古诗文的注音、注释及赏析,提供古诗文的带拼音朗读,致力于让中小学生及古诗文爱好者更便捷专业准确有效地学习和诵读古诗文。

作者标签

百家姓 白居易 班固 鲍照 北朝民歌 蔡伸 曹操 曹丕 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 归有光 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 贾谊 金昌绪 纪昀 孔子 寇准 李白 李重元 郦道元 李端 列子 李好古 李贺 李璟 李隆基 李密 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 李斯 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 刘义庆 柳永 刘禹锡 刘桢 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 吕不韦 马戴 毛滂 毛诗 马致远 孟浩然 孟郊 孟子 纳兰性德 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 蒲松龄 钱起 秦观 秦韬玉 秋瑾 丘为 权德舆 屈原 沈佺期 史达祖 诗经 石孝友 时彦 司空曙 司马光 司马迁 宋濂 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 苏洵 唐婉 谭嗣同 陶渊明 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王实甫 王湾 王维 王羲之 王炎 王应麟 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 魏学洢 韦应物 魏征 韦庄 翁卷 文及翁 文天祥 温庭筠 吴均 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 萧统 夏完淳 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 荀子 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 姚鼐 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 礼记 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张若虚 张舜民 战国策 张先 张孝祥 张旭 张炎 张养浩 张元干 张志和 赵佶 赵师秀 赵长卿 郑畋 郑燮 钟嵘 仲殊 周邦彦 周敦颐 周兴嗣 周紫芝 庄子 朱敦儒 朱服 诸葛亮 朱庆馀 朱淑真 朱熹 左丘明 左传 祖咏

锐智精品

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读