• qín
 • ɡē
 •   
 • tánɡ
 •   
 • zhǔ
 • rén
 • yǒu
 • jiǔ
 • huān
 • jīn
 •  ,
 • qǐnɡ
 • zòu
 • mínɡ
 • qín
 • ɡuǎnɡ广
 • línɡ
 •  
 • yuè
 • zhào
 • chénɡ
 • tóu
 • bàn
 • fēi
 •  ,
 • shuānɡ
 • wàn
 • fēnɡ
 •  
 • tónɡ
 • huá
 • zhú
 • zhú
 • zēnɡ
 • huī
 •  ,
 • chū
 • dàn
 • shuǐ
 • hòu
 • chǔ
 • fēi
 •  
 • shēnɡ
 • dònɡ
 • jiē
 • jìnɡ
 •  ,
 • zuò
 • yán
 • xīnɡ
 •  
 • qīnɡ
 • huái
 • fènɡ
 • shǐ使
 • qiān
 •  ,
 • ɡǎn
 • ɡào
 • yún
 • shān
 • cónɡ
 • shǐ
 •  
锐智网古诗文二维码
 • tīnɡ
 • ān
 • wàn
 • shàn
 • chuī
 • ɡē
 •   
 • tánɡ
 •   
 • nán
 • shān
 • jié
 • zhú
 • wéi
 •  ,
 • yuè
 • běn
 • qiū
 • chū
 •  
 • liú
 • chuán
 • hàn
 • zhuǎn
 •  ,
 • liánɡ
 • zhōu
 • rén
 • wèi
 • chuī
 •  
 • pàng
 • lín
 • wén
 • zhě
 • duō
 • tàn
 •  ,
 • yuǎn
 • xiānɡ
 • jiē
 • lèi
 • chuí
 •  
 • shì
 • rén
 • jiě
 • tīnɡ
 • jiě
 • shǎnɡ
 •  ,
 • cháng
 • biāo
 • fēnɡ
 • zhōnɡ
 • lái
 • wǎnɡ
 •  
 • sānɡ
 • lǎo
 • bǎi
 • hán
 • sōu
 • liú
 •  ,
 • jiǔ
 • chú
 • mínɡ
 • fènɡ
 • luàn
 • jiū
 • jiū
 •  
 • lónɡ
 • yín
 • xiào
 • shí
 •  ,
 • wàn
 • lài
 • bǎi
 • quán
 • xiānɡ
 • qiū
 •  
 • rán
 • gēng
 • zuò
 • yánɡ
 • càn
 •  ,
 • huánɡ
 • yún
 • xiāo
 • tiáo
 • bái
 • àn
 •  
 • biàn
 • diào
 • wén
 • yánɡ
 • liǔ
 • chūn
 •  ,
 • shànɡ
 • lín
 • fán
 • huā
 • zhào
 • yǎn
 • xīn
 •  
 • suì
 • ɡāo
 • tánɡ
 • liè
 • mínɡ
 • zhú
 •  ,
 • měi
 • jiǔ
 • bēi
 • shēnɡ
 •  
锐智网古诗文二维码
 • tīnɡ
 • dǒnɡ
 • tán
 • jiā
 • shēng
 • jiān
 • nònɡ
 • fánɡ
 • shì
 •   
 • tánɡ
 •   
 • cài
 • zào
 • jiā
 • shēnɡ
 •  ,
 • tán
 • shí
 • yòu
 • pāi
 •  
 • rén
 • luò
 • lèi
 • zhān
 • biān
 • cǎo
 •  ,
 • hàn
 • shǐ使
 • duàn
 • chánɡ
 • duì
 • ɡuī
 •  
 • ɡǔ
 • shù
 • cānɡ
 • cānɡ
 • fēnɡ
 • huǒ
 • hán
 •  ,
 • huānɡ
 • yīn
 • chén
 • fēi
 • xuě
 • bái
 •  
 • xiān
 • shānɡ
 • xián
 • hòu
 • jué
 •  ,
 • jiāo
 • qiū
 • jīnɡ
 • shè
 • shè
 •  
 • dǒnɡ
 •  ,
 • tōnɡ
 • shén
 • mínɡ
 •  ,
 • shēn
 • shān
 • qiè
 • tīng
 • lái
 • yāo
 • jīng
 •  
 • yán
 • chí
 • gēng
 • jiē
 • yìng
 • shǒu
 •  ,
 • jiānɡ
 • wǎnɡ
 • xuán
 • yǒu
 • qínɡ
 •  
 • kōnɡ
 • shān
 • bǎi
 • niǎo
 • sàn
 • huán
 •  ,
 • wàn
 • yún
 • yīn
 • qiě
 • qínɡ
 •  
 • suān
 • chú
 • yàn
 • shī
 • qún
 •  ,
 • duàn
 • jué
 • ér
 • liàn
 • shēnɡ
 •  
 • chuān
 • wèi
 • jìnɡ
 •  ,
 • niǎo
 • mínɡ
 •  
 • sūn
 • luò
 • jiā
 • xiānɡ
 • yuǎn
 •  ,
 • luó
 • suō
 • shā
 • chén
 • āi
 • yuàn
 • shēnɡ
 •  
 • yōu
 • yīn
 • biàn
 • diào
 • piāo
 •  ,
 • cháng
 • fēnɡ
 • chuī
 • lín
 • duò
 •  
 • bènɡ
 • quán
 • fēi
 •  ,
 • 鹿
 • yōu
 • yōu
 • zǒu
 • tánɡ
 • xià
 •  
 • cháng
 • ān
 • chénɡ
 • lián
 • dōnɡ
 • yuán
 •  ,
 • fènɡ
 • huánɡ
 • chí
 • duì
 • qīnɡ
 • suǒ
 • mén
 •  
 • ɡāo
 • cái
 • tuō
 • lüè
 • mínɡ
 •  ,
 • wànɡ
 • jūn
 • bào
 • qín
 • zhì
 •  
锐智网古诗文二维码
 • hán
 • bēi
 •   
 • tánɡ
 •   
 • shānɡ
 • yǐn
 • yuán
 • tiān
 • shén
 • 姿
 •  ,
 • rén
 • zāi
 • xuān
 •  
 • shì
 • jiānɡ
 • shànɡ
 • xuě
 • liè
 • shènɡ
 • chǐ
 •  ,
 • zuò
 • ɡōnɡ
 • zhōnɡ
 • cháo
 •  
 • huái
 • 西
 • yǒu
 • zéi
 • shí
 • zǎi
 •  ,
 • fēnɡ
 • lánɡ
 • shēnɡ
 • chū
 • chū
 • shēnɡ
 •  
 • shān
 • pínɡ
 •  ,
 • cháng
 • ɡē
 • máo
 • huī
 •  
 • shènɡ
 • xiàng
 • xiàng
 • yuē
 •  ,
 • zéi
 • zhuó
 • shén
 • chí
 •  
 • yāo
 • xuán
 • xiàng
 • yìn
 • zuò
 • tǒnɡ
 •  ,
 • yīn
 • fēnɡ
 • cǎn
 • dàn
 • tiān
 • wánɡ
 •  
 • ɡǔ
 • tōnɡ
 • zuò
 • zhǎo
 •  ,
 • cáo
 • wài
 • láng
 • zài
 • suí
 •  
 • xínɡ
 • jūn
 • zhì
 • qiě
 • yǒnɡ
 •  ,
 • shí
 • wàn
 • zhònɡ
 • yóu
 •  
 • cài
 • zéi
 • xiàn
 • tài
 • miào
 •  ,
 • ɡōnɡ
 • rànɡ
 • ēn
 •  
 • yuē
 • ɡōnɡ
 •  ,
 • cónɡ
 • shì
 • wéi
 •  
 • bài
 • shǒu
 • dǎo
 • qiě
 •  ,
 • jīn
 • shí
 • huà
 • chén
 • nénɡ
 • wéi
 •  
 • ɡǔ
 • zhě
 • shì
 • chēnɡ
 • shǒu
 •  ,
 • shì
 • zhí
 •  
 • dānɡ
 • rén
 • ɡǔ
 • yǒu
 • rànɡ
 •  ,
 • yán
 • hàn
 • tiān
 •  
 • ɡōnɡ
 • tuì退
 • zhāi
 • jiè
 • zuò
 • xiǎo
 • ɡé
 •  ,
 • rǎn
 • lín
 •  
 • diǎn
 • cuàn
 •  
 • yáo
 • diǎn
 •  
 •  
 • shùn
 • diǎn
 •  
 •  ,
 • gǎi
 •  
 • qīng
 • miào
 •  
 •  
 • shēng
 • mín
 •  
 • shī
 •  
 • wén
 • chénɡ
 • shū
 • zài
 • zhǐ
 •  ,
 • qīnɡ
 • chén
 • zài
 • bài
 • dān
 • chí
 •  
 • biǎo
 • yuē
 • chén
 • mèi
 • shànɡ
 •  ,
 • yǒnɡ
 • shén
 • shènɡ
 • ɡōnɡ
 • shū
 • zhī
 • bēi
 •  
 • bēi
 • ɡāo
 • sān
 • zhànɡ
 • dòu
 •  ,
 • línɡ
 • áo
 • pán
 • chī
 •  
 • zhònɡ
 • zhě
 • shǎo
 •  ,
 • chán
 • zhī
 • tiān
 • yán
 •  
 • cháng
 • shénɡ
 • bǎi
 • chǐ
 • bēi
 • dǎo
 •  ,
 • shā
 • shí
 • xiānɡ
 • zhì
 •  
 • ɡōnɡ
 • zhī
 • wén
 • ruò
 • yuán
 •  ,
 • xiān
 • shí
 • rén
 • ɡān
 •  
 • tānɡ
 • pán
 • kǒnɡ
 • dǐnɡ
 • yǒu
 • shù
 • zuò
 •  ,
 • jīn
 • cún
 •  
 • shènɡ
 • wánɡ
 • shènɡ
 • xiàng
 •  ,
 • xiānɡ
 • xuǎn
 • liú
 • chún
 •  
 • ɡōnɡ
 • zhī
 • wén
 • shì
 • hòu
 •  ,
 • sān
 • xiānɡ
 • pān
 • zhuī
 •  
 • yuàn
 • shū
 • wàn
 • běn
 • sònɡ
 • wàn
 • biàn
 •  ,
 • kǒu
 • jiǎo
 • liú
 • yòu
 • shǒu
 • zhī
 •  
 • chuán
 • zhī
 • shí
 • yòu
 • èr
 • dài
 •  ,
 • wéi
 • fēnɡ
 • shàn
 • jiǎn
 • mínɡ
 • tánɡ
 •  
锐智网古诗文二维码
 • mènɡ
 • yóu
 • tiān
 • yín
 • liú
 • bié
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • hǎi
 • tán
 • yínɡ
 • zhōu
 •  ,
 • yān
 • tāo
 • wēi
 • mánɡ
 • xìn
 • nán
 • qiú
 •  
 • yuè
 • rén
 • tiān
 •  ,
 • yún
 • xiá
 • mínɡ
 • miè
 • huò
 •  
 • tiān
 • lián
 • tiān
 • xiànɡ
 • tiān
 • hénɡ
 •  ,
 • shì
 • yuè
 • yǎn
 • chì
 • chénɡ
 •  
 • tiān
 • tāi
 • wàn
 • qiān
 • zhànɡ
 •  ,
 • duì
 • dǎo
 • dōnɡ
 • nán
 • qīnɡ
 •  
 • yīn
 • zhī
 • mènɡ
 • yuè
 •  ,
 • fēi
 • jìnɡ
 • yuè
 •  
 • yuè
 • zhào
 • yǐnɡ
 •  ,
 • sònɡ
 • zhì
 • shàn
 •  
 • xiè
 • ɡōnɡ
 • 宿
 • chù
 • jīn
 • shànɡ
 • zài
 •  ,
 • shuǐ
 • dànɡ
 • yànɡ
 • qīnɡ
 • yuán
 •  
 • jiǎo
 • zhuó
 • xiè
 • ɡōnɡ
 •  ,
 • shēn
 • dēnɡ
 • qīnɡ
 • yún
 •  
 • bàn
 • jiàn
 • hǎi
 •  ,
 • kōnɡ
 • zhōnɡ
 • wén
 • tiān
 •  
 • qiān
 • yán
 • wàn
 • zhuǎn
 • dìnɡ
 •  ,
 • huā
 • shí
 • mínɡ
 •  
 • xiónɡ
 • páo
 • lónɡ
 • yín
 • yǐn
 • yán
 • quán
 •  ,
 • shēn
 • lín
 • jīnɡ
 • cénɡ
 • diān
 •  
 • yún
 • qīnɡ
 • qīnɡ
 •  ,
 • shuǐ
 • dàn
 • dàn
 • shēnɡ
 • yān
 •  
 • liè
 • quē
 •  ,
 • qiū
 • luán
 • bēnɡ
 • cuī
 •  
 • dònɡ
 • tiān
 • shí
 • fēi
 •  ,
 • hōnɡ
 • rán
 • zhōnɡ
 • kāi
 •  
 • qīnɡ
 • mínɡ
 • hào
 • dànɡ
 • jiàn
 •  ,
 • yuè
 • zhào
 • yào耀
 • jīn
 • yín
 • tái
 •  
 • wéi
 • fēnɡ
 • wéi
 •  ,
 • yún
 • zhī
 • jūn
 • fēn
 • fēn
 • ér
 • lái
 • xià
 •  
 • ɡǔ
 • luán
 • huí
 • chē
 •  ,
 • xiān
 • zhī
 • rén
 • liè
 •  
 • hún
 • dònɡ
 •  ,
 • huǎnɡ
 • jīnɡ
 • ér
 • cháng
 • jiē
 •  
 • wéi
 • jué
 • shí
 • zhī
 • zhěn
 •  ,
 • shī
 • xiànɡ
 • lái
 • zhī
 • yān
 • xiá
 •  
 • shì
 • jiān
 • xínɡ
 •  ,
 • ɡǔ
 • lái
 • wàn
 • shì
 • dōnɡ
 • liú
 • shuǐ
 •  
 • bié
 • jūn
 • shí
 • huán
 •  ,
 • qiě
 • fànɡ
 • bái
 • 鹿
 • qīnɡ
 • jiān
 •  
 • xínɡ
 • fǎnɡ访
 • mínɡ
 • shān
 •  ,
 • ān
 • nénɡ
 • cuī
 • méi
 • zhé
 • yāo
 • shì
 • quán
 • ɡuì
 •  
 • shǐ使
 • kāi
 • xīn
 • yán
 •  !
锐智网古诗文二维码
 • xínɡ
 • bìng
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 •   
 •   
 • yuán
 • shí
 • nián
 •  ,
 • zuǒ
 • qiān
 • jiǔ
 • jiānɡ
 • jùn
 •  
 • mínɡ
 • nián
 • qiū
 •  ,
 • sònɡ
 • pén
 • kǒu
 •  
 • wén
 • zhōu
 • zhōnɡ
 • tán
 • zhě
 •  
 • tīnɡ
 • yīn
 •  
 • zhēnɡ
 • zhēnɡ
 • rán
 • yǒu
 • jīnɡ
 • shēnɡ
 •  
 • wèn
 • rén
 •  
 • běn
 • cháng
 • ān
 • chāng
 •  
 • chánɡ
 • xué
 •  
 • cáo
 • èr
 • shàn
 • cái
 •  ,
 • nián
 • zhǎnɡ
 • shuāi
 •  
 • wěi
 • shēn
 • wéi
 • rén
 •  
 • suì
 • mìnɡ
 • jiǔ
 •  
 • shǐ使
 • kuài
 • tán
 • shù
 •  
 • mǐn
 • rán
 •  ,
 • shào
 • xiǎo
 • shí
 • huān
 • shì
 •  
 • jīn
 • piāo
 • lún
 • qiáo
 • cuì
 •  ,
 • zhuǎn
 • jiānɡ
 • jiān
 •  
 • chū
 • ɡuān
 • èr
 • nián
 •  ,
 • tián
 • rán
 • ān
 •  
 • ɡǎn
 • rén
 • yán
 •  ,
 • shì
 • shǐ
 • jué
 • yǒu
 • qiān
 • zhé
 •  
 • yīn
 • wéi
 • cháng
 •  ,
 • ɡē
 • zènɡ
 • zhī
 •  
 • fán
 • liù
 • bǎi
 • shí
 • liù
 • yán
 •  ,
 • mìnɡ
 • yuē
 •  
 • xínɡ
 •  
 •  
 • xún
 • yánɡ
 • jiānɡ
 • tóu
 • sònɡ
 •  ,
 • fēnɡ
 • huā
 • qiū
 •  
 • zhǔ
 • rén
 • xià
 • zài
 • chuán
 •  ,
 • jiǔ
 • yǐn
 • ɡuǎn
 • xián
 •  
 • zuì
 • chénɡ
 • huān
 • cǎn
 • jiānɡ
 • bié
 •  ,
 • bié
 • shí
 • mánɡ
 • mánɡ
 • jiānɡ
 • jìn
 • yuè
 •  
 • wén
 • shuǐ
 • shànɡ
 • shēnɡ
 •  ,
 • zhǔ
 • rén
 • wànɡ
 • ɡuī
 •  
 • xún
 • shēnɡ
 • àn
 • wèn
 • tán
 • zhě
 • shuí
 •  ,
 • shēnɡ
 • tínɡ
 • chí
 •  
 • chuán
 • xiānɡ
 • jìn
 • yāo
 • xiānɡ
 • jiàn
 •  ,
 • tiān
 • jiǔ
 • huí
 • dēnɡ
 • chóng
 • kāi
 • yàn
 •  
 • qiān
 • wàn
 • huàn
 • shǐ
 • chū
 • lái
 •  ,
 • yóu
 • bào
 • bàn
 • zhē
 • miàn
 •  
 • zhuǎn
 • zhóu
 • xián
 • sān
 • liǎnɡ
 • shēnɡ
 •  ,
 • wèi
 • chénɡ
 • diào
 • xiān
 • yǒu
 • qínɡ
 •  
 • xián
 • xián
 • yǎn
 • shēnɡ
 • shēnɡ
 •  ,
 • pínɡ
 • shēnɡ
 • zhì
 •  
 • méi
 • xìn
 • shǒu
 • tán
 •  ,
 • shuō
 • jìn
 • xīn
 • zhōnɡ
 • xiàn
 • shì
 •  
 • qīnɡ
 • lǒnɡ
 • màn
 • niǎn
 • tiǎo
 •  ,
 • chū
 • wéi
 •  
 • cháng
 •  
 • hòu
 •  
 • liù
 • yāo
 •  
 •  
 • xián
 • cáo
 • cáo
 •  ,
 • xiǎo
 • xián
 • qiè
 • qiè
 •  
 • cáo
 • cáo
 • qiè
 • qiè
 • cuò
 • tán
 •  ,
 • zhū
 • xiǎo
 • zhū
 • luò
 • pán
 •  
 • jiàn
 • ɡuān
 • yīnɡ
 • huā
 • huá
 •  ,
 • yōu
 • quán
 • liú
 • bīnɡ
 • xià
 • nán
 •  
 • bīnɡ
 • quán
 • lěnɡ
 • xián
 • nínɡ
 • jué
 •  ,
 • nínɡ
 • jué
 • tōnɡ
 • shēnɡ
 • zàn
 • xiē
 •  
 • bié
 • yǒu
 • yōu
 • chóu
 • àn
 • hèn
 • shēnɡ
 •  ,
 • shí
 • shēnɡ
 • shènɡ
 • yǒu
 • shēnɡ
 •  
 • yín
 • pínɡ
 • zhà
 • shuǐ
 • jiānɡ
 • bènɡ
 •  ,
 • tiě
 • chū
 • dāo
 • qiānɡ
 • mínɡ
 •  
 • zhōnɡ
 • shōu
 • dānɡ
 • xīn
 • huà
 •  ,
 • xián
 • shēnɡ
 • liè
 •  
 • dōnɡ
 • chuán
 • 西
 • fǎnɡ
 • qiǎo
 • yán
 •  ,
 • wéi
 • jiàn
 • jiānɡ
 • xīn
 • qiū
 • yuè
 • bái
 •  
 • chén
 • yín
 • fànɡ
 • chā
 • xián
 • zhōnɡ
 •  ,
 • zhěnɡ
 • dùn
 • cháng
 • liǎn
 • rónɡ
 •  
 • yán
 • běn
 • shì
 • jīnɡ
 • chénɡ
 •  ,
 • jiā
 • zài
 • línɡ
 • xià
 • zhù
 •  
 • shí
 • sān
 • xué
 • chénɡ
 •  ,
 • mínɡ
 • shǔ
 • jiào
 • fánɡ
 •  
 • cénɡ
 • jiào
 • shàn
 • cái
 •  ,
 • zhuānɡ
 • chénɡ
 • měi
 • bèi
 • qiū
 • niánɡ
 •  
 • línɡ
 • nián
 • shào
 • zhēnɡ
 • chán
 • tóu
 •  ,
 • hónɡ
 • xiāo
 • zhī
 • shù
 •  
 • diàn
 • tóu
 • yín
 • jiē
 • suì
 •  ,
 • xuè
 • luó
 • qún
 • fān
 • jiǔ
 •  
 • jīn
 • nián
 • huān
 • xiào
 • mínɡ
 • nián
 •  ,
 • qiū
 • yuè
 • chūn
 • fēnɡ
 • děnɡ
 • xián
 •  
 • zǒu
 • cónɡ
 • jūn
 • ā
 •  ,
 • zhāo
 • lái
 • yán
 • ɡù
 •  
 • mén
 • qián
 • lěnɡ
 • luò
 • ān
 •  ,
 • lǎo
 • jià
 • zuò
 • shānɡ
 • rén
 •  
 • shānɡ
 • rén
 • zhònɡ
 • qīnɡ
 • bié
 •  ,
 • qián
 • yuè
 • liánɡ
 • mǎi
 • chá
 •  
 • lái
 • jiānɡ
 • kǒu
 • shǒu
 • kōnɡ
 • chuán
 •  ,
 • rào
 • chuán
 • yuè
 • mínɡ
 • jiānɡ
 • shuǐ
 • hán
 •  
 • shēn
 • mènɡ
 • shào
 • nián
 • shì
 •  ,
 • mènɡ
 • zhuānɡ
 • lèi
 • hónɡ
 • lán
 • ɡān
 •  
 • wén
 • tàn
 •  ,
 • yòu
 • wén
 • chóng
 •  
 • tónɡ
 • shì
 • tiān
 • lún
 • luò
 • rén
 •  ,
 • xiānɡ
 • fénɡ
 • cénɡ
 • xiānɡ
 • shí
 •  
 • cónɡ
 • nián
 • jīnɡ
 •  ,
 • zhé
 • bìnɡ
 • xún
 • yánɡ
 • chénɡ
 •  
 • xún
 • yánɡ
 • yīn
 • yuè
 •  ,
 • zhōnɡ
 • suì
 • wén
 • zhú
 • shēnɡ
 •  
 • zhù
 • jìn
 • pén
 • jiānɡ
 • shī湿
 •  ,
 • huánɡ
 • zhú
 • rào
 • zhái
 • shēnɡ
 •  
 • jiān
 • dàn
 • wén
 •  ,
 • juān
 • xuè
 • yuán
 • āi
 • mínɡ
 •  
 • chūn
 • jiānɡ
 • huā
 • zhāo
 • qiū
 • yuè
 •  ,
 • wǎnɡ
 • wǎnɡ
 • jiǔ
 • huán
 • qīnɡ
 •  
 • shān
 • ɡē
 • cūn
 •  ,
 • ōu
 • zhāo
 • zhā
 • nán
 • wéi
 • tīnɡ
 •  
 • jīn
 • wén
 • jūn
 •  ,
 • tīnɡ
 • xiān
 • yuè
 • ěr
 • zàn
 • mínɡ
 •  
 • ɡènɡ
 • zuò
 • tán
 •  ,
 • wèi
 • jūn
 • fān
 • zuò
 •  
 • xínɡ
 •  
 •  
 • ɡǎn
 • yán
 • liánɡ
 • jiǔ
 •  ,
 • què
 • zuò
 • xián
 • xián
 • zhuǎn
 •  
 • xiànɡ
 • qián
 • shēnɡ
 •  ,
 • mǎn
 • zuò
 • chóng
 • wén
 • jiē
 • yǎn
 •  
 • zuò
 • zhōnɡ
 • xià
 • shuí
 • zuì
 • duō
 •  ,
 • jiānɡ
 • zhōu
 • qīnɡ
 • shān
 • shī湿
 •  
锐智网古诗文二维码
 • chánɡ
 • hèn
 • ɡē
 •   
 • tánɡ
 •   
 • bái
 • hàn
 • huánɡ
 • zhònɡ
 • qīnɡ
 • ɡuó
 •  ,
 • duō
 • nián
 • qiú
 •  
 • yánɡ
 • jiā
 • yǒu
 • chū
 • zhǎnɡ
 • chénɡ
 •  ,
 • yǎnɡ
 • zài
 • shēn
 • ɡuī
 • rén
 • wèi
 • shí
 •  
 • tiān
 • shēnɡ
 • zhì
 • nán
 •  ,
 • zhāo
 • xuǎn
 • zài
 • jūn
 • wánɡ
 •  
 • huí
 • móu
 • xiào
 • bǎi
 • mèi
 • shēnɡ
 •  ,
 • liù
 • ɡōnɡ
 • fěn
 • dài
 • yán
 •  
 • chūn
 • hán
 • huá
 • qīnɡ
 • chí
 •  ,
 • wēn
 • quán
 • shuǐ
 • huá
 • nínɡ
 • zhī
 •  
 • shì
 • ér
 • jiāo
 •  ,
 • shǐ
 • shì
 • xīn
 • chénɡ
 • ēn
 • shí
 •  
 • yún
 • bìn
 • huā
 • yán
 • jīn
 • yáo
 •  ,
 • rónɡ
 • zhànɡ
 • nuǎn
 • chūn
 • xiāo
 •  
 • chūn
 • xiāo
 • duǎn
 • ɡāo
 •  ,
 • cónɡ
 • jūn
 • wánɡ
 • zǎo
 • cháo
 •  
 • chénɡ
 • huān
 • shì
 • yàn
 • xián
 • xiá
 •  ,
 • chūn
 • cónɡ
 • chūn
 • yóu
 • zhuān
 •  
 • hòu
 • ɡōnɡ
 • jiā
 • sān
 • qiān
 • rén
 •  ,
 • sān
 • qiān
 • chǒnɡ
 • ài
 • zài
 • shēn
 •  
 • jīn
 • zhuānɡ
 • chénɡ
 • jiāo
 • shì
 •  ,
 • lóu
 • yàn
 • zuì
 • chūn
 •  
 • mèi
 • xiōnɡ
 • jiē
 • liè
 •  ,
 • lián
 • ɡuānɡ
 • cǎi
 • shēnɡ
 • mén
 •  
 • suí
 • lìnɡ
 • tiān
 • xià
 • xīn
 •  ,
 • zhònɡ
 • shēnɡ
 • nán
 • zhònɡ
 • shēnɡ
 •  
 • ɡōnɡ
 • ɡāo
 • chù
 • qīnɡ
 • yún
 •  ,
 • xiān
 • yuè
 • fēng
 • piāo
 • chù
 • chù
 • wén
 •  
 • huǎn
 • ɡē
 • màn
 • nínɡ
 • zhú
 •  ,
 • jìn
 • jūn
 • wánɡ
 • kàn
 •  
 • yánɡ
 • ɡǔ
 • dònɡ
 • lái
 •  ,
 • jīnɡ
 • chánɡ
 •  
 • jiǔ
 • chóng
 • chénɡ
 • què
 • yān
 • chén
 • shēnɡ
 •  ,
 • qiān
 • shèng
 • wàn
 • 西
 • nán
 • xínɡ
 •  
 • cuì
 • huá
 • yáo
 • yáo
 • xínɡ
 • zhǐ
 •  ,
 • 西
 • chū
 • mén
 • bǎi
 •  
 • liù
 • jūn
 • nài
 •  ,
 • wǎn
 • zhuǎn
 • é
 • méi
 • qián
 •  
 • huā
 • diàn
 • wěi
 • rén
 • shōu
 •  ,
 • cuì
 • qiáo
 • jīn
 • què
 • sāo
 • tóu
 •  
 • jūn
 • wánɡ
 • yǎn
 • miàn
 • jiù
 •  ,
 • huí
 • kàn
 • xuè
 • lèi
 • xiānɡ
 • huò
 • liú
 •  
 • huánɡ
 • āi
 • sǎn
 • màn
 • fēnɡ
 • xiāo
 • suǒ
 •  ,
 • yún
 • zhàn
 • yínɡ
 • dēnɡ
 • jiàn
 • ɡé
 •  
 • é
 • méi
 • shān
 • xià
 • shǎo
 • rén
 • xínɡ
 •  ,
 • jīnɡ
 • ɡuānɡ
 •  
 • shǔ
 • jiānɡ
 • shuǐ
 • shǔ
 • shān
 • qīnɡ
 •  ,
 • shènɡ
 • zhǔ
 • zhāo
 • zhāo
 • qínɡ
 •  
 • xínɡ
 • ɡōnɡ
 • jiàn
 • yuè
 • shānɡ
 • xīn
 •  ,
 • wén
 • línɡ
 • duàn
 • chánɡ
 • shēnɡ
 •  
 • tiān
 • xuán
 • zhuǎn
 • huí
 • lónɡ
 •  ,
 • dào
 • chóu
 • chú
 • nénɡ
 •  
 • wéi
 • xià
 • zhōnɡ
 •  ,
 • jiàn
 • yán
 • kōnɡ
 • chù
 •  
 • jūn
 • chén
 • xiānɡ
 • ɡù
 • jìn
 • zhān
 •  ,
 • dōnɡ
 • wànɡ
 • mén
 • xìn
 • ɡuī
 •  
 • ɡuī
 • lái
 • chí
 • yuàn
 • jiē
 • jiù
 •  ,
 • tài
 • rónɡ
 • wèi
 • yānɡ
 • liǔ
 •  
 • rónɡ
 • miàn
 • liǔ
 • méi
 •  ,
 • duì
 • lèi
 • chuí
 •  
 • chūn
 • fēnɡ
 • táo
 • huā
 • kāi
 •  ,
 • qiū
 • tónɡ
 • luò
 • shí
 •  
 • 西
 • ɡōnɡ
 • nán
 • nèi
 • duō
 • qiū
 • cǎo
 •  ,
 • luò
 • mǎn
 • jiē
 • hónɡ
 • sǎo
 •  
 • yuán
 • bái
 • xīn
 •  ,
 • jiāo
 • fánɡ
 • ē
 • jiàn
 • qīnɡ
 • é
 • lǎo
 •  
 • diàn殿
 • yínɡ
 • fēi
 • qiǎo
 • rán
 •  ,
 • ɡū
 • dēnɡ
 • tiǎo
 • jìn
 • wèi
 • chénɡ
 • mián
 •  
 • chí
 • chí
 • zhōnɡ
 • ɡǔ
 • chū
 • chánɡ
 •  ,
 • ɡěnɡ
 • ɡěnɡ
 • xīnɡ
 • shǔ
 • tiān
 •  
 • yuān
 • yānɡ
 • lěnɡ
 • shuānɡ
 • huá
 • zhònɡ
 •  ,
 • fěi
 • cuì
 • qīn
 • hán
 • shuí
 • ɡònɡ
 •  
 • yōu
 • yōu
 • shēnɡ
 • bié
 • jīnɡ
 • nián
 •  ,
 • hún
 • cénɡ
 • lái
 • mènɡ
 •  
 • lín
 • qiónɡ
 • dào
 • shì
 • hónɡ鸿
 •  ,
 • nénɡ
 • jīnɡ
 • chénɡ
 • zhì
 • hún
 •  
 • wèi
 • ɡǎn
 • jūn
 • wánɡ
 • zhǎn
 • zhuǎn
 •  ,
 • suí
 • jiào
 • fānɡ
 • shì
 • yīn
 • qín
 •  
 • pái
 • kōnɡ
 • bēn
 • diàn
 •  ,
 • shēnɡ
 • tiān
 • qiú
 • zhī
 • biàn
 •  
 • shànɡ
 • qiónɡ
 • luò
 • xià
 • huánɡ
 • quán
 •  ,
 • liǎnɡ
 • chù
 • mánɡ
 • mánɡ
 • jiē
 • jiàn
 •  
 • wén
 • hǎi
 • shànɡ
 • yǒu
 • xiān
 • shān
 •  ,
 • shān
 • zài
 • piāo
 • miǎo
 • jiān
 •  
 • lóu
 • ɡé
 • línɡ
 • lónɡ
 • yún
 •  ,
 • zhōnɡ
 • chuò
 • yuē
 • duō
 • xiān
 •  
 • zhōnɡ
 • yǒu
 • rén
 • tài
 • zhēn
 •  ,
 • xuě
 • huā
 • mào
 • cēn
 • shì
 •  
 • jīn
 • quē
 • 西
 • xiānɡ
 • kòu
 • jiōnɡ
 •  ,
 • zhuǎn
 • jiào
 • xiǎo
 • bào
 • shuānɡ
 • chénɡ
 •  
 • wén
 • dào
 • hàn
 • jiā
 • tiān
 • shǐ使
 •  ,
 • jiǔ
 • huá
 • zhànɡ
 • mènɡ
 • hún
 • jīnɡ
 •  
 • lǎn
 • tuī
 • zhěn
 • pái
 • huái
 •  ,
 • zhū
 • yín
 • pínɡ
 • kāi
 •  
 • yún
 • bàn
 • piān
 • xīn
 • shuì
 • jué
 •  ,
 • huā
 • ɡuān
 • zhěnɡ
 • xià
 • tánɡ
 • lái
 •  
 • fēnɡ
 • chuī
 • xiān
 • mèi
 • piāo
 • yáo
 •  ,
 • yóu
 • chánɡ
 •  
 • rónɡ
 • lèi
 • lán
 • ɡān
 •  ,
 • huā
 • zhī
 • chūn
 • dài
 •  
 • hán
 • qínɡ
 • nínɡ
 • xiè
 • jūn
 • wánɡ
 •  ,
 • bié
 • yīn
 • rónɡ
 • liǎnɡ
 • miǎo
 • mánɡ
 •  
 • zhāo
 • yánɡ
 • diàn殿
 • ēn
 • ài
 • jué
 •  ,
 • pénɡ
 • lái
 • ɡōnɡ
 • zhōnɡ
 • yuè
 • cháng
 •  
 • huí
 • tóu
 • xià
 • wànɡ
 • rén
 • huán
 • chù
 •  ,
 • jiàn
 • chánɡ
 • ān
 • jiàn
 • chén
 •  
 • wéi
 • jiānɡ
 • jiù
 • biǎo
 • shēn
 • qínɡ
 •  ,
 • diàn
 • jīn
 • chāi
 • jiānɡ
 •  
 • chāi
 • liú
 • ɡǔ
 • shàn
 •  ,
 • chāi
 • huánɡ
 • jīn
 • fēn
 • diàn
 •  
 • dàn
 • jiāo
 • xīn
 • jīn
 • diàn
 • jiān
 •  ,
 • tiān
 • shànɡ
 • rén
 • jiān
 • huì
 • xiānɡ
 • jiàn
 •  
 • lín
 • bié
 • yīn
 • qín
 • zhònɡ
 •  ,
 • zhōnɡ
 • yǒu
 • shì
 • liǎnɡ
 • xīn
 • zhī
 •  
 • yuè
 • chánɡ
 • shēnɡ
 • diàn殿
 •  ,
 • bàn
 • rén
 • shí
 •  
 • zài
 • tiān
 • yuàn
 • zuò
 • niǎo
 •  ,
 • zài
 • yuàn
 • wéi
 • lián
 • zhī
 •  
 • tiān
 • chánɡ
 • jiǔ
 • yǒu
 • shí
 • jìn
 •  ,
 • hèn
 • mián
 • mián
 • jué
 •  
锐智网古诗文二维码
 • shí
 • shànɡ
 • zuì
 • ɡē
 • bìng
 •   
 • tánɡ
 •   
 • yuán
 • jié
 •   
 •   
 • màn
 • sǒu
 • ɡōnɡ
 • tián
 • niànɡ
 • jiǔ
 •  ,
 • yīn
 • xiū
 • xiá
 •  
 • zài
 • jiǔ
 • shànɡ
 •  ,
 • shí
 • zuì
 •  
 • huān
 • zuì
 • zhōnɡ
 •  ,
 • àn
 •  
 • yǐn
 • xiànɡ
 • jiǔ
 •  ,
 • shǐ使
 • fǎnɡ
 • zài
 • zhī
 •  
 • biàn
 • yǐn
 • zuò
 • zhě
 •  
 • qiū
 • zhuó
 • jūn
 • shān
 • zhī
 • shànɡ
 •  
 • zhū
 • huán
 • dònɡ
 • tínɡ
 • ér
 • zuò
 •  ,
 • jiǔ
 • fǎnɡ
 • fàn
 • fàn
 • rán
 • chù
 • tāo
 • ér
 • wǎnɡ
 • lái
 • zhě
 •  ,
 • nǎi
 • zuò
 • ɡē
 • cháng
 • zhī
 •  
 • shí
 •  ,
 • dònɡ
 • tínɡ
 •  
 • xià
 • shuǐ
 • mǎn
 • jūn
 • shān
 • qīnɡ
 •  
 • shān
 • wéi
 • zūn
 •  
 • shuǐ
 • wéi
 • zhǎo
 •  ,
 • jiǔ
 • zuò
 • zhōu
 • dǎo
 •  
 • cháng
 • fēnɡ
 • lián
 • zuò
 • lànɡ
 •  ,
 • nénɡ
 • fèi
 • rén
 • yùn
 • jiǔ
 • fǎnɡ
 •  
 • chí
 • cháng
 • piáo
 • zuò
 • qiū
 •  ,
 • zhuó
 • yìn
 • zuò
 • sàn
 • chóu
 •  
锐智网古诗文二维码
 • sònɡ
 • yánɡ
 • shì
 •   
 • tánɡ
 •   
 • wéi
 • yīnɡ
 • yǒnɡ
 • fānɡ
 •  ,
 • chū
 • xínɡ
 • yōu
 • yōu
 •  
 • jīn
 • yǒu
 • xínɡ
 •  ,
 • jiānɡ
 • qīnɡ
 • zhōu
 •  
 • ěr
 • bèi
 • shì
 •  ,
 • niàn
 • róu
 •  
 • yòu
 • wéi
 • zhǎnɡ
 • suǒ
 •  ,
 • liǎnɡ
 • bié
 • xiū
 •  
 • duì
 • jié
 • zhōnɡ
 • chánɡ
 •  ,
 • wǎnɡ
 • nán
 • liú
 •  
 • xiǎo
 • quē
 • nèi
 • xùn
 •  ,
 • shì
 • ɡū
 • yōu
 •  
 • lài
 • tuō
 • lìnɡ
 • mén
 •  ,
 • rèn
 • shù
 • yóu
 •  
 • pín
 • jiǎn
 • chénɡ
 • suǒ
 • shànɡ
 •  ,
 • cónɡ
 • dài
 • zhōu
 •  
 • xiào
 • ɡōnɡ
 • zūn
 • dào
 •  ,
 • rónɡ
 • zhǐ
 • shùn
 • yóu
 •  
 • bié
 • zài
 • jīn
 • chén
 •  ,
 • jiàn
 • ěr
 • dānɡ
 • qiū
 •  
 • xián
 • shǐ
 • qiǎn
 •  ,
 • lín
 • ɡǎn
 • nán
 • shōu
 •  
 • ɡuī
 • lái
 • shì
 • yòu
 •  ,
 • línɡ
 • lèi
 • yuán
 • yīnɡ
 • liú
 •  
锐智网古诗文二维码
 • qiū
 • dēnɡ
 • lán
 • shān
 • zhānɡ
 •   
 • tánɡ
 •   
 • mènɡ
 • hào
 • rán
 • běi
 • shān
 • bái
 • yún
 •  ,
 • yǐn
 • zhě
 • yuè
 •  
 • xiānɡ
 • wànɡ
 • shì
 • dēnɡ
 • ɡāo
 •  ,
 • xīn
 • suí
 • yàn
 • fēi
 • miè
 •  
 • chóu
 • yīn
 •  ,
 • xìng
 • shì
 • qīnɡ
 • qiū
 •  
 • shí
 • jiàn
 • ɡuī
 • cūn
 • rén
 •  ,
 • shā
 • xínɡ
 • tóu
 • xiē
 •  
 • tiān
 • biān
 • shù
 • ruò
 •  ,
 • jiānɡ
 • pàn
 • zhōu
 • yuè
 •  
 • dānɡ
 • zài
 • jiǔ
 • lái
 •  ,
 • ɡònɡ
 • zuì
 • chónɡ
 • yánɡ
 • jié
 •  
锐智网古诗文二维码
作者:
白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏
展开

锐智网
    锐智网专注于古诗文的注音、注释及赏析,提供古诗文的带拼音朗读,致力于让中小学生及古诗文爱好者更便捷专业准确有效地学习和诵读古诗文。

作者标签

白居易 北朝民歌 蔡伸 曹勋 曹植 曹组 曾觌 岑参 常建 晁补之 陈东甫 程垓 陈亮 陈陶 陈与义 陈子昂 崔颢 崔曙 崔涂 戴复古 戴叔伦 杜甫 杜牧 杜秋娘 杜审言 杜荀鹤 范成大 房舜卿 方岳 范仲淹 冯延巳 高鼎 高适 龚自珍 顾况 顾夐 韩翃 韩疁 韩偓 韩愈 韩元吉 韩缜 贺知章 贺铸 侯蒙 皇甫冉 皇甫松 黄公绍 黄机 黄裳 黄升 黄庭坚 黄孝迈 胡令能 贾岛 蒋捷 姜夔 蒋氏女 皎然 金昌绪 寇准 李白 李重元 李端 李好古 李璟 李隆基 林逋 林升 李频 李颀 李峤 李清照 李商隐 李绅 刘长卿 刘辰翁 刘方平 刘过 刘克庄 刘昚虚 柳永 刘禹锡 柳中庸 柳宗元 李珣 李益 李煜 李元膺 李之仪 卢炳 卢纶 骆宾王 罗隐 陆游 卢祖皋 吕本中 马戴 毛滂 孟浩然 孟郊 牛峤 牛希济 欧阳修 潘阆 裴迪 钱起 秦观 秦韬玉 丘为 权德舆 沈佺期 史达祖 石孝友 时彦 司空曙 宋祁 宋之问 宋自逊 孙光宪 苏轼 唐婉 王安国 王安石 王勃 王昌龄 王观 王翰 王建 王冕 王磐 王雱 王清惠 王湾 王维 王炎 王禹偁 汪藻 王之涣 万俟咏 韦应物 韦庄 翁卷 文及翁 温庭筠 吴潜 吴文英 向子諲 小古文 西鄙人 谢逸 辛弃疾 徐昌图 薛逢 薛昭蕴 许浑 杨万里 杨无咎 晏几道 严仁 严蕊 晏殊 叶梦得 叶清臣 叶绍翁 佚名 元结 袁枚 袁去华 元稹 岳飞 乐府诗集 俞国宝 于谦 曾几 张泌 张昪 张祜 张继 张籍 张九龄 张耒 张抡 张乔 张舜民 张先 张孝祥 张旭 张炎 张元干 张志和 赵佶 赵长卿 郑畋 郑燮 仲殊 周邦彦 周紫芝 朱敦儒 朱服 朱庆馀 朱淑真 朱熹 祖咏

锐智精品

微信公众号

微信公众号:小学生古诗文诵读